Forsikring

View this page in: English

Hvordan håndteres utfordringene som forsikringsforetakene står overfor?

Forsikringsbransjen står overfor omfattende regulatoriske endringer fremover. Dette kommer i tillegg til utfordringer som klimaendringer, lavrentescenarioer og forlenget levealder. Det medfører at tema som bedre kontroll og oppfølging av kapitalisering og kapitalallokering, overgang til Solvens II, endringer innen IFRS, skatt og det å sikre til enhver tid gode beslutningsunderlag og god styringsinformasjon blir viktig. Økt press på kostnader og ønske om positiv utvikling i markedsandeler gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift.

Forsikringsbransjen står overfor mange utfordringer. Med PwCs erfarne spesialister kan vi hjelpe til med å snu utfordringer til forretningsmuligheter. Vi tilbyr erfarne revisorer, konsulenter og advokater så vel som et globalt nettverk av spesialister.

Vi tilbyr:

 • Lovbestemt revisjon
 • Internrevisjon, herunder støtte til eksisterende internrevisjonsavdelinger på prosjektbasis
 • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
 • Annen skatte- og avgiftsbistand
 • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
 • Tilpasning til nye krav som følge av Solvens II og andre regulatoriske endringer
 • Effektivisering av kjerneprosesser
 • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM) som dekker regulatoriske krav så vel som krav fra ratingbyråer
 • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak, bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner
 • Kvantitativ støtte i styringen av foretaket ved å utnytte interne modeller til kapitalallokering, ALM, beslutningstøtte med mer
 • Bistand til etablering av en finansfunksjon som er i stand til å tilby robust finansiell analyse og beslutningsstøtte i tillegg til god resultatrapportering
 • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til regulatoriske krav og beste bransjepraksis
 • Faglig støtte i dialog med Finanstilsynet