Forsikring

 

Forsikringsbransjen står overfor mange utfordringer. Med PwCs erfarne spesialister kan vi hjelpe til med å snu utfordringer til forretningsmuligheter. Vi tilbyr erfarne revisorer, konsulenter og advokater så vel som et globalt nettverk av spesialister.

 

 

Vi tilbyr:

 • Lovbestemt revisjon
 • Internrevisjon, herunder støtte til eksisterende internrevisjonsavdelinger på prosjektbasis
 • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
 • Annen skatte- og avgiftsbistand
 • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
 • Tilpasning til nye krav som følge av Solvens II og andre regulatoriske endringer
 • Effektivisering av kjerneprosesser
 • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM) som dekker regulatoriske krav så vel som krav fra ratingbyråer
 • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak, bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner
 • Kvantitativ støtte i styringen av foretaket ved å utnytte interne modeller til kapitalallokering, ALM, beslutningstøtte med mer
 • Bistand til etablering av en finansfunksjon som er i stand til å tilby robust finansiell analyse og beslutningsstøtte i tillegg til god resultatrapportering
 • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til regulatoriske krav og beste bransjepraksis
 • Faglig støtte i dialog med Finanstilsynet

 

Kontakt oss

Jon Haugervåg
Partner | Leder for revisjon
Tlf: 952 61 300
Kontakt meg

Magne Sem
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 578
Kontakt meg

Dag Saltnes
Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen
Tlf: +47 952 60 632
Kontakt meg

Følg oss