Kapitalforvaltning

View this page in: English Hvordan håndteres utfordringene som kapitalforvaltningsforetakene står overfor?

Kapitalforvaltning har vært gjennom omfattende regulatoriske endringer. I tillegg kommer utfordringer som sterk konkurranse, volatile markeder og større krav til åpenhet. Det medfører at tema som bedre styring og kontroll, overholdelse av eksterne rammevilkår, produktinnovasjon, honorarstruktur og det å til enhver tid sikre godt beslutningsunderlag og styringsinformasjon blir viktig. Stadig økt press på kostnader og å bevare markedsandeler i en bransje som konsoliderer gjør det viktig å ha riktig virksomhetsmodell og effektiv drift.

Kapitalforvaltningsbransjen står overfor mange utfordringer. Med PwCs erfarne spesialister kan vi hjelpe til med å snu utfordringer til forretningsmuligheter. Vi tilbyr erfarne revisorer, konsulenter og advokater så vel som et globalt nettverk av spesialister.

Vi tilbyr:

 • Lovbestemt revisjon
 • Internrevisjon, herunder støtte til eksisterende internrevisjonsavdelinger på prosjektbasis
 • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
 • Annen skatte- og avgiftsbistand
 • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
 • Tilpasning til nye krav og regulatoriske endringer
 • Evaluering av etterlevelse av gjeldende rammeverk (compliance), herunder MiFiD, hvitvasking, egenhandel etc.
 • Effektivisering av kjerneprosesser
 • Bistand ved etablering av helhetlig risikostyring (ERM)
 • Kvantitativ støtte i etablering og/eller videreutvikling av interne modeller til kapitalallokering, beslutningstøtte med mer
 • Bistand til etablering av en finansfunksjon som er i stand til å tilby robust finansiell analyse og beslutningsstøtte i tillegg til god resultatrapportering
 • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til regulatoriske krav og beste bransjepraksis
 • Faglig støtte i dialog med Finanstilsynet