Verdipapirforetak

 

Vi bistår i dag en rekke ledende verdipapirforetak med å navigere i det regulatoriske landskapet og utvikle virksomheten slik at det oppnås en fornuftig balanse mellom kontroll og forretningsmessig effektivitet.

Vår tilnærming kjennetegnes av at vi lytter til den enkelte virksomhets behov og bedriftskultur og deretter utvikler løsninger som ivaretar krav og den enkeltes behov.

 

 

Vi tilbyr:

  • Lovbestemt revisjon
  • Internrevisjon, herunder støtte til eksisterende internrevisjonsavdelinger på prosjektbasis
  • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
  • Annen skatte- og avgiftsbistand
  • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
  • Gjennomgang og kvalitetssikring av compliancefunksjoner og risk funksjoner, herunder vurderinger av hvordan de kan bli mer effektive og målrettede
  • Rådgivning knyttet til oppfyllelse av regulatoriske krav, herunder MiFiD, IKT-forskriften, godtgjørelsesforskriften, internkontrollforskriften, likviditetsforskriften med mer
  • Støtte til styre og ledelse i gjennomføring av risikovurderinger, compliancegjennomganger og kvalitetsgjennomganger
  • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til regulatoriske krav og beste bransjepraksis
  • Faglig støtte i dialog med Finanstilsynet

 

Kontakt oss

Jonas Gaudernack
Partner
Tlf: 952 60 769
Kontakt meg

Geir Julsvoll
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 540
Kontakt meg

Dag Saltnes
Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen
Tlf: +47 952 60 632
Kontakt meg

Følg oss