Verdipapirforetak

View this page in: English

Vi bistår i dag en rekke ledende verdipapirforetak med å navigere i det regulatoriske landskapet og utvikle virksomheten slik at det oppnås en fornuftig balanse mellom kontroll og forretningsmessig effektivitet.

Vår tilnærming kjennetegnes av at vi lytter til den enkelte virksomhets behov og bedriftskultur og deretter utvikler løsninger som ivaretar krav og den enkeltes behov.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil høre mer om vår tilnærming.

Vi tilbyr:

  • Lovbestemt revisjon
  • Internrevisjon, herunder støtte til eksisterende internrevisjonsavdelinger på prosjektbasis
  • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
  • Annen skatte- og avgiftsbistand
  • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
  • Gjennomgang og kvalitetssikring av compliancefunksjoner og risk funksjoner, herunder vurderinger av hvordan de kan bli mer effektive og målrettede
  • Rådgivning knyttet til oppfyllelse av regulatoriske krav, herunder MiFiD, IKT-forskriften, godtgjørelsesforskriften, internkontrollforskriften, likviditetsforskriften med mer
  • Støtte til styre og ledelse i gjennomføring av risikovurderinger, compliancegjennomganger og kvalitetsgjennomganger
  • Foredrag, seminarer og kursing knyttet til regulatoriske krav og beste bransjepraksis
  • Faglig støtte i dialog med Finanstilsynet