Offentlig sektor

Hjelper offentlig sektor til lønnsom løsning av samfunnsoppdraget.

Det er behov for å omstille offentlig sektor for å ivareta Norges velferdsmodell. Omstilling, fornyelse og bedre strategisk styring er kjernen i de utfordringene som offentlig sektor står overfor.

Når offentlige virksomheter løser sine samfunnsoppgaver, er det mange hensyn å ta. Likebehandlingsprinsippet og rettssikkerhet er to bærebjelker. I tillegg skal innbyggernes brukerorientering, medvirkning og rettigheter ivaretas. Samtidig øker fokuset på styring og kontroll. Mål- og resultatstyring har blitt et tredje bærende styringsprinsipp.

Vi forstår kompleksiteten i offentlig sektor, som er et satsingsområde for vår rådgivning.

PwC har lang erfaring fra oppdrag i mer enn halvparten av landets kommuner og fylkeskommuner.

Vi vet hvor skoen trykker, og har kompetanse og kapasitet til å bistå offentlig sektor med rådgivning innen:

1. Strategi og styring

  • Strategiutforming og strategisk planlegging

  • Økonomistyring og internkontroll

  • Virksomhetsstyring og prosjektstyring

2. Omstilling og fornyelse

  • Organisasjonsanalyse og reorganisering

  • Nye samarbeidsformer – interkommunalt, regionalt og offentlig/privat

  • Økonomisk omstilling

  • Ledelse, samspill og kompetanseutvikling

3. Kvalitetsutvikling

  • Prosessforbedringer

  • Brukerdialog og tjenesteyting


Jeg ønsker hjelp innen:

Statlig sektor

Statlig forvaltning gjennomgår en løpende fornying gjennom en bevisst organisering tilpasset den enkelte virksomhetens formål, roller og oppgaver. I tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig, forsterkes sektorens fokus mot styring og kontroll, blant annet ved Regelverk og Bestemmelser for økonomistyring i Staten (RØS/BØS), der mål- og resultatstyring er det bærende styringsprinsipp.

Les mer

Kontakt oss

Roger Mortensen
Partner
Tlf: 952 60 699
Kontakt meg

Rune Haukaas
Direktør
Tlf: 952 61 004
Kontakt meg

Følg oss