Statlig sektor

View this page in: English

Statlig forvaltning gjennomgår en løpende fornying gjennom en bevisst organisering tilpasset den enkelte virksomhetens formål, roller og oppgaver. I tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig, forsterkes sektorens fokus mot styring og kontroll, blant annet ved Regelverk og Bestemmelser for økonomistyring i Staten (RØS/BØS), der mål- og resultatstyring er det bærende styringsprinsipp.

Vi fokuserer på følgende områder hvor vi tilbyr erfarne konsulenter med spisskompetanse:

 • Grunnleggende forvaltningspolitiske rammer, bruk av tilknytningsformer
 • Etats-, virksomhets-, økonomi-, risikostyring og intern kontroll
 • Samfunnsansvar, regulatorisk etterlevelse, miljø, etikk og misligheter
 • Internrevisjon og revisjonsfaglige tjenester
 • Offentlig innkjøp, strategisk innkjøp og e-handel
 • Teknologirådgivning (i vurdering, valg, implementering, revisjon) på kundens side
 • Finansiell og merkantil rådgivning ved større infrastrukturanskaffelser (herunder alternativvurderinger, offentlig/privat samarbeid (OPS), prosjektfinansiering og innfrielse av KS1/KS2
 • Kvalitetssikring av arbeider ved større investeringer, programmer og prosjekter
 • Omstilling, organisasjonsutvikling, effektivisering og prosessforbedringer
 • Strategiske og operasjonelle analyser og evalueringer (blant annet etter RØS §16)
 • Program- og prosjektledelse