IFRS news desember 2012

Bakgrunn
Statsobligasjonsrenten har vært brukt i Norge for beregning av pensjonsforpliktelsen gjennom flere år da det ikke har vært et dypt marked for høykvalitets foretaksobligasjoner med lang løpetid. Statsobligasjonsrenten har falt vesentlig de siste årene etter finanskrisen, hvilket har medført at pensjonsforpliktelsene i regnskapene har økt. I den samme perioden har det vokst fram et marked for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som i utestående volum er større enn statsobligasjonsmarkedet. OMF er obligasjoner med meget god sikkerhet i eiendom utstedt av boligkredittforetak. Det har i løpet av høsten blitt ført en debatt om renten på slike obligasjoner kan kvalifisere som rente ved beregningen av pensjonsforpliktelsene. Renten på OMF er høyere enn renten på statsobligasjoner.

Ny veiledning til IAS 19
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) ga 30. november ut en oppdatert Veiledning til IAS 19 der dette temaet berøres. Veiledningen sier ikke eksplisitt at OMF oppfyller kravet til høykvalitets foretaksobligasjoner, men dette antas å følge implisitt idet konklusjonen i fjorårets veiledning om at slike obligasjoner ikke forefinnes i Norge er tatt bort. NRS tar heller ikke stilling til om det foreligger et dypt marked for slike obligasjoner, men kan ikke avvise dette basert på uttalelser fra markedsaktører. Det forventes at NRS vil komme med forslag til OMF-rentekurver gjennom NRS (V) Pensjonsforutsetninger som vil foreligge i begynnelsen av januar neste år.

Ved en overgang til bruk av OMF–renter vil endringen være en estimatendring som påvirker målingen av pensjonsforpliktelsene ved årets utgang. Avhengig av hvilke valg som er tatt for regnskapsføring av estimatavvik vil virkningen av endring til høyere diskonteringsrente for 2012 være redusert tap i korridor for selskaper som benytter korridor, inntektsføring over utvidet resultat for selskaper som fører estimatavvik i utvidet resultat (OCI) eller inntektsføring i driftsresultat for selskaper som resultatfører estimatavvik umiddelbart. Har du hittil brukt korridorprinsippet vil en redusert forpliktelse medføre at den negative virkningen på egenkapitalen vil bli redusert ved overgang til revidert IAS 19 som trer i kraft fra 1.1.2013. For selskaper som velger å tidlig-implementere IAS 19R i 2012 vil endringen inngå i utvidet resultat som en estimatendring. Det presiseres at endringen ikke vil påvirke de GRS-rapporterende foretakene direkte. Det er imidlertid grunn til å anta at risikopåslaget etter NRS 6 tilsvarende vil bli fastsatt ved årets utgang basert på OMF–rentene.
 

Den oppdaterte veiledningen om regnskapsføring av pensjonsforpliktelser finner du HER.
Last ned engelsk versjon, HER.