Om PwC Norge

Våre tjenester omfatter revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift, og juridisk bistand. Kundene våre kommer fra både offentlig og privat sektor, og er i alle størrelser fra de minste lokale til de store og internasjonale.

Vår måte å jobbe på

Sammen bygger vi tillit og skaper verdier

Basert på et bredt kompetansemiljø skal vi bygge tillit og bidra til god styring og kontroll hos våre klienter, og positivt påvirke selskapets evne til verdiskapning og utvikling.

Vi setter høye standarder for måten vi arbeider på. Gjennom kvalitet i våre leveranser, bred kompetanse, høy integritet og ærlighet skal vi være landets foretrukne samarbeidspartner innen revisjon og rådgivende tjenester.

Kvalitet og uavhengighet er avgjørende for PwC fremgang og varemerke. Vi legger store ressurser i å styrke og sikre dette videre, blant annet gjennom kompetanseutvikling av våre ansatte samt utvikling av systemer og prosesser for oppfølging.

Våre verdier

Act with integrity

Stå opp for det som er rett, særlig når det føles vanskelig • Forvente og levere topp kvalitet • Ta beslutninger og alltid opptre som om eget omdømme står på spill

Make a difference

Være oppdatert og nysgjerrig på hvordan teknologi og trender påvirker samfunnet • Skape betydningsfulle resultater for kolleger, kunder og samfunnet • Respondere raskt og tilpasse oss endringer

Care

Gjøre en innsats for å forstå mennesket bak rollen • Sørge for å utvikle den enkelte på områder som er viktige for dem • Støtte hverandre i å arbeide på måter som får frem det beste i dem

Work together

Samarbeide og dele relasjoner, ideer og kunnskap • Alltid søke og integrere et mangfold av perspektiver • Gi og etterspørre tilbakemeldinger for å forbedre oss

Reimagine the possible

Ha mot til å utfordre i mening og handling • Fornye oss og lære av våre feil • Ha et åpent sinn og søke muligheter i enhver idé


Samfunnsansvar - Corporate Responsibility

En bedrift har direkte og indirekte påvirkning i både positiv og negativ grad på sine interessenter og omgivelser. Samfunnsansvar handler om hvordan bedrifter tar hensyn til disse påvirkningene og integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sine strategiske prosesser, beslutninger og daglige drift.

Samfunnsansvar handler i tillegg om å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer. For PwC innebærer dette at vi skal sikre langsiktig lønnsomhet og vekst ved å være en ansvarlig samfunnsaktør innen fem ulike dimensjoner:

Medarbeidere

PwC er en av Norges ledende kompetansebedrifter. Å skape et miljø og en kultur som fremmer og oppfordrer til videreutvikling, både faglig spesialisering og personlig utvikling, er helt avgjørende for at PwC skal lykkes. Vi må ta vare på våre medarbeidere, ivareta lojalitet og medarbeidertilfredshet. Hovedområdene består av: 

  • Vi investerer i våre ansatte gjennom kompetanseutvikling og etterutdannelse. Medarbeiderutvikling er ett av våre overordnede målsetninger.
  • Vi har tett oppfølging av hver enkelt ansatt for å sikre individuell utvikling og trivsel.
  • Vi søker et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø, som gir en bredde i forhold til holdninger, verdier, perspektiver og synspunkter og jobber målrettet med å øke andelen kvinner i ledelsen. 
  • Vi står for verdier som skal gjøre våre ansatte stolte av å jobbe for PwC. 

For mer informasjon: Karriere i PwC

Se mer

Miljø

Vi har som målsetting å redusere vår miljøbelastning og tilrettelegger infrastruktur og systemer for at ansatte i PwC skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet.

Som en del av vår miljøstrategi er PwC sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en stiftelse som gjennom sin sertifiseringsordning hjelper private og offentlige virksomheter å drive miljøvennlig.
På denne måten får vi anledning til å dokumentere vår miljøinnsats. Det innebærer at vi systematisk arbeider med tiltak i hverdagen som bidrar til en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Som kontorvirksomhet er vår miljøbelastning spesielt knyttet til reisevirksomhet, avfall og energiforbruk i bygg. Noen eksempler på miljøarbeidet er opplæring og informasjon til ansatte, rutiner og tiltak for lavere energibruk, kildesortering og avfallsreduserende tiltak og retningslinjer for å hindre unødvendig reising, samt miljøkrav til våre leverandører.

Med sertifiseringsordningen blir miljøarbeidet forankret og prioritert, og får mer oppmerksomhet hos de ansatte. Hvert år leverer vi en miljørapport og hvert tredje år skal vi gjennom en resertifisering.

Se mer

Samfunn

Gjennom både internasjonalt, nasjonalt og lokalt engasjement, ønsker vi å gi tilbake til samfunnet vi er en del av. Vi har derfor definert følgende tilnærminger til hvordan vi vil utøve dette samfunnsengasjementet:

  • Partnerskap med ideelle organisasjoner: Vi skal bidra positivt til samfunnet og styrke våre ansattes engasjement for humanitære formål gjennom forpliktende samarbeid med ideelle organisasjoner.
  • Frivillig arbeid: Vi skal legge til rette for og støtte opp under PwC-ansattes initiativ for frivillig arbeid i lokalsamfunnet.
  • Finansiell støtte: Vi skal støtte utvalgte veldedige formål i form av sponsorater og donasjoner.
  • Kompetanseutveksling: Vi deler vår kunnskap med ideelle organisasjoner gjennom pro-bonoprosjekter.
  • Kompetanseheving og strategiske program.

Se mer

Tjenester

Vår viktigste samfunnsoppgave er å utvikle og levere tjenester som bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Som revisjonsselskap er vi også forpliktet til å støtte internasjonal og lokal streben etter å eliminere korrupsjon og finansiell kriminalitet.

Prinsippet om bærekraft er noe vi har med oss i alle våre tjenester. I tillegg har vi sett behovet for å bygge opp et eget miljø med sterk kompetanse rettet mot bærekraftig virksomhetsutvikling. Bærekraftig virksomhetsutvikling handler om å kombinere langsiktig lønnsomhet med vektlegging av etikk, miljø og sosiale forhold, i tråd med krav og forventninger fra virksomhetens interessenter.

For mer informasjon: Bærekraft og Samfunnsansvar

Se mer


Kontakt oss

Reidar Henriksen
Partner
Tlf: 952 61 060
Kontakt meg

Herman Skibrek
Partner
Tlf: 952 60 141
Kontakt meg

Følg oss