Etikk

Se siden på: English

PwC har alltid lagt stor vekt på gode prosedyrer for å sikre høy kvalitet i våre leveranser i alle deler av vårt internasjonale nettverk. Kvaliteten i våre leveranser, etikk og vår rolle som en ledende kompetansevirksomhet har stått sentralt i hele vår 150 år lange historie.

PwC er verdens ledende tilbyder av bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift. Basert på et flerkompetansemiljø bidrar vi til god styring og kontroll hos våre kunder, og positivt påvirker selskapets evne til verdiskaping og utvikling.  Som rådgivere spiller vi en viktig rolle i verdens kapitalmarkeder, våre tjenester tilfører verdi ved å bidra til større åpenhet, tillit og konsistens av forretningsprosesser. For å lykkes må vi vokse og utvikle oss både som enkeltpersoner og som bedrift. Våre kjerneverdier profesjonalitet, samarbeid og lederskap hjelper oss å oppnå denne veksten.

Vi driver vår virksomhet innenfor gjeldende rammer av faglige standarder, lover, forskrifter og interne retningslinjer, men vi erkjenner at dette ikke kan styre alle typer atferd.

Derfor har vi utviklet et sett etiske retningslinjer, Code of Conduct, for alle PwC-ansatte og bedrifter. Code of Conduct er bygget opp rundt våre verdier og tydeliggjør våre verdier i praksis.

 

Våre verdier

Våre verdier består av tre kjerneverdier og ni støtteverdier:

Profesjonalitet: Vi leverer det vi lover og skaper verdier ut over det som er forventet.
Støtteverdier: Innovasjon – Læring - Tilpasningsevne

Samarbeid: Vi tror at de beste løsningene oppnås gjennom laginnsats, gjensidig respekt og åpen kommunikasjon.
Støtteverdier: Gode relasjoner – Respekt – Vilje til å dele

Lederskap: Vi er i forkant og bidrar til å sette agendaen.
Støtteverdier: Mot – Visjoner - Integritet

Våre verdier er forankret i måten vi rekrutterer på, leder, utvikler og belønner våre ansatte.