Samfunnsansvar - Corporate Responsibility

View this page in: English

PwC Samfunnsansvar - Corporate Responsibility

Samfunnsansvar handler i tillegg om å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer. For PwC innebærer dette at vi skal sikre langsiktig lønnsomhet og vekst ved å være en ansvarlig samfunnsaktør innen fem ulike dimensjoner:

Medarbeidere 
Miljø
Samfunn
Tjenester
 

Grunnlaget for PwCs tilnærming til samfunnsansvar er vår internasjonale Code of Conduct. Denne favner over alle våre etiske retningslinjer og prinsipper. Den dreier seg om hvordan vi jobber i PwC med retningslinjer som er førende for våre avgjørelser og handlinger i hverdagen.

Samfunnsansvar er et område med økende nasjonalt og internasjonalt fokus. Vi ønsker å stimulere til videreutvikling av samfunnsansvar som fagområde og skal fra 2010 årlig dele ut stipend til forskning og studier innen samfunnsansvar.