Et langt steg i retning en mer nyttig virksomhetsrapportering

IIRC er en global koalisjon bestående av investorer, selskaper, NGOer, regulerende myndigheter, standardsettere og revisjons- og regnskapsbransjen.


Forslaget oppfordrer til en mer helhetlig selskapsrapportering. Det består av et rammeverk og et sett prinsipper som beskriver hvordan selskapene kan rapportere integrert. Rapportering vil klarere enn i dag beskrive hvordan verdiskapingen påvirkes av temaer som eksterne rammebetingelser, risiko,
Virksomhetsrapportering
 selskapets valgte strategi og virksomhetsstyringen. Og det vil på en bedre måte synliggjøre hvilke verdier som faktisk skapes.


Forslaget oppfordrer til en mer helhetlig selskapsrapportering. Det består av et rammeverk og et sett prinsipper som beskriver hvordan selskapene kan rapportere integrert. Rapportering vil klarere enn i dag beskrive hvordan verdiskapingen påvirkes av temaer som eksterne rammebetingelser, risiko, selskapets valgte strategi og virksomhetsstyringen. Og det vil på en bedre måte synliggjøre hvilke verdier som faktisk skapes.

En intensjon utover å forbedre synliggjøring av verdiskapingen, er å gjøre bedrifter mer ansvarlige og understøtte en mer robust formuesforvaltning, blant annet gjennom en mer helhetlig tilnærming der mer enn de finansielle konsekvensene tillegges vekt ved ulike beslutninger.

- Vi lever i en tid der offentligheten, investorer, myndigheter, politikere og kommentatorer stadig etterlyser bedre kommunikasjon fra bedriftene. Integrert rapportering er et langt steg i retning av å imøtekomme forventningene til klarere kommunikasjon. Derfor bidrar integrert rapportering til å bygge tillit til næringslivet, sier Eli Moe-Helgesen, partner i PwC.

I dag er en god, integrert rapportering av finansiell og viktig ikke-finansiell informasjon sjelden. En undersøkelse gjort av PwC viser at tre av fire selskaper i FTSE 350-indeksen (de 350 største selskapene notert på London Stock Exchange) riktignok beskriver sin forretningsmodell. Men kun halvparten av disse gjør dette nyansert nok til at informasjonen kan nyttiggjøres. Og færre enn hvert tiende selskap knytter forretningsmodellen til sin strategi, risiko eller andre områder.

- Mangel på nyttig kommunikasjon kommer på toppen av at årsregnskapene av mange årsaker har fått stadig lavere informasjonsverdi for det generelle publikum. Men også profesjonelle har lite utbytte av rapporteringen; for eksempel er det mye informasjon en analytiker ikke finner i et regnskapene når de skal forstå verdien av et selskap, sier Rita Granlund, partner i PwC og nasjonal leder for revisjonsvirksomheten.

Rammeverket har gjennom de siste to årene vært testet av to pilotteam bestående av mer enn 85 selskap og 50 profesjonelle investorer fra hele verden. En evaluering viser at de som har testet rammeverket opplever at en mer helhetlig rapportering gir klare fordeler for både selskap og interessenter. Så godt som samtlige oppgir at forbedret rapportering gir interessentene et klarere bilde av forretningsstrategien, samt at det bygger ned interne siloer og får styret til å fokusere bedre på selskapets faktiske suksesskriterier.

- Integrert rapportering kan – i et større perspektiv – bidra til økt finansiell stabilitet ved at selskapene synliggjør sine prestasjoner og utsikter på en måte som bygger forståelse og tillit hos investorer, sier Moe-Helgesen.

PwC vil gjerne diskutere forslagene med både kunder og andre interesserte, som alle kan lese på www.theiirc.org. Høringsfristen er 15. juli 2013.

For ytterligere informasjon se her.