Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

Download

NFF og PwCs undersøkelse gir deg markedets syn på risikopremie, risikofri rente, småbedriftspremie, kontrollpremie og forventet langsiktig vekst i det norske markedet.

Hovedfunnene i undersøkelsen kan oppsummeres som følger

  • Risikopremien i det norske markedet er uendret fra 2011 og 2012 og ligger på 5% for 2013 og 2014.
  • 10-årig statsobligasjon benyttes i størst grad som risikofri rente i det norske markedet. I likhet med tidligere år bemerker flere av respondentene at risikofri rente varierer med lengden på underliggende kontantstrøm, således vil den risikofrie renten være situasjonsbetinget.
  • Respondentene er delte i synet på hvorvidt en endring i risikofri rente påvirker markedsrisikopremien. Flere bemerker at hvorvidt man endrer syn på risikopremien er betinget av hva som ligger bak rentejusteringen.
  • Hovedvekten av aktørene benytter et påslag (small stock premium) i avkastningskravet for små selskaper. For selskaper med markedsverdi over 2 milliarder er det relativt stor enighet blant respondentene om størrelsen på påslaget, mens det er større spredning i svarene for selskaper med verdi under 0,5 milliarder.
  • Median kontrollpremie for selskaper på Oslo Børs ligger mellom 20%-30%.
  • Forventet langsiktig inflasjon og nominell resultatvekst har begge en median på 2,5%.
  • I likhet med tidligere års undersøkelser er det ingen entydige svar hva gjelder investeringshorisont for investeringer i aksjer blant respondenten. Median horisont er på 6-8 år.
  • En stor andel av respondentene (75%) mener at eierskap påvirker avkastningskravet som settes på enkeltselskaper.
  • 31% av respondentene mener at statlig eierskap øker avkastningskravet.
  • En overordnet analyse av risikopremien på Oslo Børs indikerer en implisitt markedsrisikopremie på 5,6%. Analysen bygger på en kontrollpremie på 25%.

Se tabell nedenfor for oppsummering av hovedresultatene.

Ønsker du tilsendt en print versjon av Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014?
Send en e-post til marlene.aulie@pwc.com