Gransking og forebyggende tjenester

Den beste formen for korrupsjon er den som aldri finner sted. Vi avdekker kritikkverdige forhold før de skjer.

Først og fremst gjør PwC Gransking & Compliance ulike faktaundersøkelser i forbindelse med uønskede hendelser. Det er ofte snakk om mistanke om økonomiske misligheter og lovbrudd, men kan også være andre typer hendelser.

Faktaundersøkelsene gjennomfører vi etter en fast metodikk hvor informasjonskilden for eksempel kan være dokumenter, regnskapsmateriale, intervjuer og elektronisk lagret informasjon av bevisverdi. Til dette arbeidet har vi et eget teknologilaboratorium med forskjellig typer IT-verktøy for sikring av analyser av elektroniske spor og store mengder informasjon.

Vi bruker også teknologilaben til undersøkelse av datainnbrudd (Cyber Crime), og avhengig av mandat kan vi gi råd om hvordan man kan forebygge lignende hendelser i fremtiden. Slike oppdrag vil ofte innebære at vi både gjennomfører faktainnhentingen, og deretter foretar en rettslig vurdering av hva de faktiske funn betyr.

Dernest leverer vi tjenester for å forebygge økonomiske misligheter. Dette inkluderer bakgrunnsundersøkelser (Integrity Due Diligence) og “compliance”-arbeide særlig knyttet til antikorrupsjon, antihvitvasking, tilskuddsforvaltning, personvern og kontraktsrevisjon (contact compliance).

Innenfor sikkerhets- og beredskapsområdet har vi omfattende erfaring med identifisering av sårbare områder, utvikling av forebyggende tiltak, samt etablering av en helhetlig beredskapstankegang for å håndtere uforutsette hendelser gjennom regelmessige risikoanalyser og utvikling/oppdatering av planverk mm.

Gjennomgående gjør vi nytte at ulike fagkompetanser inn i prosjektene. Vi mener det gir den beste leveransen for kunden. Medarbeiderne er advokater, økonomer, revisorer, statsvitere, IT-teknikere og politiutdannede. De har gjerne lang bakgrunn fra arbeid i politiet, påtalemyndigheten, domstolene, e-tjenesten og riksrevisjonen.

Eksempler på oppdrag til kunder innenfor offentlig sektor:
  • Gransking av Forsvarets salg av tidligere militære fartøy til Nigeria.

  • Rapport til Nærings- og fiskeridepartementet; gjennomgang av korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring.

  • Varslingssekretariat og oppfølging av varsler og varslere

  • Utenriksdepartementet; Revisjoner av prosjekttildelinger

  • Direktorat; Contract compliance-revisjon av stor avtale med leverandør. Innsparinger for klient på flere millioner.

loading-player

Playback of this video is not currently available


Jeg ønsker hjelp innen:

Antikorrupsjon

Internasjonalt er det en klar trend at myndighetene i økende grad følger opp kampen mot korrupsjon ved å kreve at virksomhetene har implementert robuste forebyggende tiltak. Norske virksomheter med internasjonal aktivitet bør være oppmerksomme på at både amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og britiske Bribery Act har et bredt nedslagsfelt og under gitte omstendigheter kan få anvendelse på norske virksomheter. I tillegg kan også norske korrupsjonsregler under gitte forutsetninger få anvendelse på handlinger begått i utlandet.

Les mer

Kontakt oss

Pål Kulø Lønseth
Partner | Leder Gransking
Tlf: 965 01 616
Kontakt meg

Følg oss