Antikorrupsjon

Korrupsjon kan være svært vanskelig å oppdage, det er derfor viktig å få på plass gode rutiner for å forebygge korrupsjon.

PwC bistår offentlige og private virksomheter med å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset forebyggende antikorrupsjonsprogram samt med å granske hendelser.


Hvorfor er det viktig for din virksomhet å ha fokus på antikorrupsjon

 • Korrupsjon kan påføre virksomheten din direkte økonomisk tap og tap av omdømme
 • Norsk straffelov har en streng korrupsjonsdefinisjon - kjenner de ansatte til grensene? 
 • Amerikansk antikorrupsjonslovgivning (FCPA) og UK Bribery Act har strenge sanksjoner og håndheves internasjonalt
 • Lov om offentlige anskaffelser stiller krav til høy forretningsetisk standard og integritet for å hindre korrupsjon og korrupsjonslignende atferd ved innkjøp og kontrakter i offentlig sektor
 • Skadeserstatningsloven pålegger virksomheten å erstatte tredjemanns økonomiske tap som følge av en ansatts korrupte handling. Tilstrekkelige antikorrupsjonstiltak kan bidra til at virksomheten fritas for ansvar
 • Antikorrupsjon er ett av de sentrale tiltakene innen samfunnsansvar. Investorer og andre interessenter stiller økte krav til bærekraftig verdiskaping, herunder aktive tiltak mot korrupsjon

Antikorrupsjon – regulatorisk bakteppe

 • Straffeloven § 276 a-c har en streng korrupsjonsdefinisjon.
 • Andre lands korrupsjonslovgivning kan få stor betydning for norske virksomheter, herunder UK Bribery Act som trådte i kraft i 2011 og amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), der det i november 2012 kom helt nye guidelines fra amerikanske justis- og tilsynsmyndigheter. Disse lovbestemmelsene stiller krav til at virksomhetene har tilfredsstillende, robuste tiltak mot korrupsjon. Lovene kan håndheves internasjonalt og har strenge sanksjoner.
 • Ved avgjørelse av i hvilken grad straff skal ilegges et foretak, skal det etter straffeloven § 48b blant annet tas hensyn til om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll etc. kunne ha forebygget overtredelsen.
 • Etter skadeserstatningsloven § 1-6 kan virksomhetens erstatningsansvar for en ansatts korrupte handling reduseres eller bortfalle om den har truffet alle rimelige forholdsregler for å unngå korrupsjon.
 • Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter har en intern varslingsordning.
 • Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet aktivt motarbeider korrupsjon, jf. St.meld. nr. 10 (2008-2009) om samfunnsansvar.


PwC tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • Gap-analyse for å avdekke eventuelle avvik mellom virksomhetens rutiner/retningslinjer/praksis og regulatoriske krav/beste praksis.
 • Risikoanalyse; identifikasjon av kritiske områder internt og eksternt, vurdering av korrupsjonsrisiko på grunnlag av bransje, hvilke markeder/land man opererer i, produkt- og tjenestespekter.
 • Bistand ved utvikling av etisk regelverk tilpasset virksomheten.
 • Bistand ved utarbeidelse av policyer og retningslinjer, forslag til og implementering av egnede kontrolltiltak
 • Bakgrunnsundersøkelse av forretningsforbindelser, herunder agenter og andre mellommenn (Integrity Due Diligence) for å avdekke korrupsjonsrisiko samt dokumentere at relevante undersøkelser er foretatt.
 • Utvikle mekanismer for å overvåke og avdekke svakheter i internkontrollen og mislighetsrevisjon ved bruk av metodikk som identifiserer risikoen for og indikasjoner på korrupsjon.
 • Undersøkelse av mistanker om brudd (”red flags”) og av uønskede hendelser
 • Supporttjeneste; diskusjonspartner og løpende rådgivning innen antikorrupsjon
 • Bistand ved mistanke om forhold som rammes av norsk eller utenlandsk antikorrupsjonslovgivning, implementering av relevante tiltak dersom virksomheten ilegges sanksjoner fra utenlandske myndigheter, Verdensbanken el.
 • Skreddersydde kurs/opplæringsprogram innen norsk korrupsjonslovgivning, britisk og amerikansk antikorrupsjonslov, etisk dilemmatrening m.m.

Kontakt oss for nærmere beskrivelse av våre tjenester.