Megatrender

5 globale megatrender : 1) demografiske endringer, 2) globale økonomiske maktforskyvninger, 3) urbanisering, 4) ressursknapphet og klimaendringer og 5) teknologiske gjennombrudd. Vi spurte topplederne om hvor viktige disse er for kommende endringer i deres selskap, og de fikk velge inntil tre av dem.

8 av 10 har teknologiske framskritt blant de tre alternativene. 6 av 10 nevner globale økonomiske maktforskyvninger og demografiske endringer. Ressursknapphet og klimaendringer nevnes av snaut halvparten, mens 4 av 10 nevner urbanisering.

7 av 10 skandinaviske ledere nevner teknologiske framskritt, og de mener at ressursknapphet og klimaforandringer er like viktig som globale økonomiske maktforskyvninger og demografiske endringer.
 

Megatrender og mulige implikasjoner

Megatrend 1:  Demografiske endringer

 • Eksplosiv befolkningsvekst i enkelte områder mot nedgang i andre bidrar til alt fra endringer i økonomisk makt til ressursknapphet og endringer i samfunnsnormer.
 • Vi lever lenger og en stadig større andel av den globale befolkningen er over 60 år. Noen samfunn er raskt aldrende og arbeidsstokken vil kunne bli en begrensning for økonomisk vekst. Andre samfunn er unge og voksende, noe som vil skape større arbeidsstyrker og forbrukermarkeder.

Megatrend 2:  Rebalansering av økonomisk makt

 • Dersom framvoksende markeder fortsetter å utvide sin globale rekkevidde, vil dette tiåret trolig markere et vippepunkt for den globale økonomiske maktbalansen.
 • Et skifte av den globale økonomiske maktbalansen fra industriland til utviklingsland vil ha en betydelig innvirkning på hvor selskaper vil finne vekstmuligheter, og dermed også på hvor de vil ønske å investere.
 • En omstilling av global økonomi og næringsvirksomhet forvandler vekstland fra sentre for arbeidskraft og produksjon til forbrukerorienterte økonomier. Kapitalstrømmer justeres som følge av at disse landene blir eksportører av kapital, talent og innovasjon.

Megatrend 3:  Akselererende urbanisering

 • Urbaniseringen vil øke fra 50 % på nåværende tidspunkt til nær 60 % i 2030, en skarp kontrast til slik det var i 1950, hvor bare 30 % av verdens 2,5 milliarder ble ansett å være bymennesker.
 • Mellom nå og 2030 forventes det at den urbane befolkning vokser raskest der hvor befolkningsveksten er høyest og der hvor den urbane andelen av befolkningen er relativt lav, som for eksempel i deler av Afrika og Asia.
 • I fremvoksende økonomier vil fortsatt utvikling av infrastruktur være nødvendig for å imøtekomme veksten, samt legge et grunnlag for fremtidig utvidelse.

Megatrend 4:  Klimaendringer og knapphet på ressurser

 • Knapphet på ressurser og virkningen av klimaendringene er av økende økonomisk bekymring. Etterspørselen etter energi er ventet å øke med så mye som 50 % innen 2030 og etterspørselen etter vann ventes å øke med 40 % i samme periode.
 • Konsekvenser vil omfatte økning i ekstremvær og stigende havnivå, noe som gjør det vanskeligere å dyrke avlinger, holde dyr og fange fisk på samme måte og på samme steder som vi har gjort tidligere.

Megatrend 5:  Teknologiske gjennombrudd

 • Forsknings- og utviklingsgjennombrudd innenfor en rekke områder, fra nanoteknologi til robotikk, åpner opp for nye investeringsmuligheter globalt.
 • Nye næringer blir skapt, noe som kan ha betydelig innvirkning på størrelsen og formen på verdens produksjon, samt på høyteknologiske sektorer og -selskaper.
 • I mange tilfeller vil utviklingen på tvers av teknologier være gjensidig forsterkende.