Merverdiavgift ved internasjonal handel med varer og tjenester

Norske virksomheter er avhengig av å være konkurransedyktig med konkurrerende aktører i utlandet. Et økt kostnadsfokus er derfor uunnværlig for å opprettholde konkurranseevnen. Dette forutsetter utsetting av produksjon og investeringer til lavkostland. Vi ser en utvikling hvor det vokser frem et utstrakt handelsamarbeid i nye markeder som Kina, India, Sør-Amerika, Øst-Europa og Sør Oseania og Afrika.  Dette gjelder særlig i kompetansekrevende industrier som oljeservice-, offshore- og shipping relatert industri. En slik utsetting av produksjonen og investeringene i utlandet samt handel med kunder på verdensmarkedet forutsetter at norske virksomheter også kjøper og selger varer og tjenester over landegrensene.

Håndtering av merverdiavgift og andre importavgifter vil være en helt sentral suksessfaktor for norske virksomheter ved økt handelssamarbeid. Merverdiavgift vil være en vesentlig kostnadsfaktor om de ikke håndteres korrekt i leverandør- og salgskjeder. Vi bistår våre klienter med å strukturere innkjøps- og salgsmodeller over landegrensene slik at merverdiavgift og andre importavgifter ikke blir en uforutsett kostnad, og sikrer vi at våre klienter oppnår lik konkurransekraft som utenlandske konkurrenter.

Suksessfaktorer vil typisk kunne være:

  • Sørge for korrekt rapportering av merverdiavgift og andre importavgifter for å unngå forsinkelser eller stopp i leveransene.
  • Sørge for så lav rapporteringsbyrde som mulig ved å benytte forenklingsmekanismer ved rapportering av merverdiavgift og andre importavgifter.
  • Inkludere merverdiavgift og andre importavgifter som en faktor i beslutningsgrunnlaget ved inngåelse av nye kontrakter med leverandører og kunder eller ved endringer i eksisterende innkjøps- og salgsmodell.
  • Sikre at alle involverte deler av virksomheten har grunnleggende kompetanse eller forståelse for reglene innenfor merverdiavgift og andre importavgifter.
  • Optimalisere likviditeten ved betaling av merverdiavgift og andre importavgifter.
  • Sikre dokumentasjon for fritak eller redusert sats for merverdiavgift og andre importavgifter.

For å sikre en optimal tilnærming ved strukturering av innkjøps- og salgsmodeller er det viktig også å tenke på andre kritiske områder for å oppnå suksess. Vi erfarer at våre klienter i stadig større utstrekning ser nytten å av kunne ha ett kompetansehus å forholde seg til. Våre konsulenter bistår med å optimalisere og effektivisere logistikk- og distribusjonsløsninger (prosessforbedring), våre advokater sørger for å sikre at internprising- og andre direkte skatteregler ivaretas ved aktivitet i utlandet og over landegrensene. Vi har også verktøy for å sikre at våre klienter kan forbedre sin internkontroll ved regnskapsmessig rapportering av merverdiavgift og andre importavgifter.

Ta gjerne kontakt dersom du har lyst til å høre nærmere om dette.