Helse | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Sammen for et bærekraftig helsevesen

I samarbeid med våre kunder utvikler vi gode løsninger og skaper nye muligheter for helsesektoren verden over.

Et velfungerende helsevesen er en viktig bærebjelke i et moderne velferdssamfunn. Å finne balansen mellom det som er medisinsk mulig og samtidig samfunnsøkonomisk bærekraftig, er en utfordring verden over. PwC er en ledende rådgivningsaktør innenfor helsesektoren, og bistår statlige, ideelle, private og kommunale aktører. Vi hjelper primærhelsetjenesten så vel som spesialisthelsetjenesten - lokalt, regionalt og nasjonalt og internasjonalt.  

Medmenneskelig men effektivt

I utviklingen av helsetjenesten må pasienten og kvaliteten på tjenesten stå i sentrum, og for at vi skal kunne bistå på best mulig måte, er det viktig for oss å ha innsikt og en utvidet forståelse for hvordan helsesektoren er satt sammen. Her spiller alle brikker en viktig rolle, fra gulv til overordnet strategi, og ikke minst god kjennskap til pasienter og pårørendes erfaringer.

Dyktige helsearbeidere
Del

 Vi har derfor bygget opp et spesialisert team med en bred, tverrfaglig bakgrunn og tung operativ bransjeerfaring. Med dedikert ekspertise innen medisin og helseinformatikk, samt juridisk, organisatorisk og økonomisk kompetanse, bidrar vi til en videreutvikling av helsetjenester hvor pasienter og kvalitetssterke tjenester står i fokus.

 

PwC Helse i Bergen tilbyr tjenester innen:

Strategi

Hvor vil vi med sykehuset vårt og hvordan når vi målet? Hvordan påvirker demografi, epidemiologi, teknologi, myndigheter, markedet og den medisinske utviklingen vårt mulighetsrom?
PwC Norge jobber tett på helsevesenet, og opererer som strategisk rådgiver for nær sagt alle hovedgrupper av aktører innen helsetjenesten. Vi samarbeider med aktører fra kommunelegekontor til regionale helseforetak, fra private ideelle sykehus til private kommersielle sykehus og fra kommunehelsetjenesten til nasjonale direktorat.

Erfaring fra det virkelige liv

PwC sitt helseteam består av økonomer, jurister, leger og sykepleiere med erfaring direkte fra helsevesenet. Vi har partnere som tidligere har bekledt roller som økonomidirektør både for noen av landets største sykehus og for regionale helseforetak.
Vi har kjent de strategiske utfordringene på kroppen, og besitter unik kunnskap og førstehånds kjennskap til de utfordringer og ikke minst mulighetene som ligger der ute. Vi bistår både nasjonalt og internasjonalt med alt fra overordnet strategi til reformering, og vi hjelper aktører med nyetablering i nye områder og territorier.
Med PwCs tunge nettverk og spesialkompetanse, bistår vi større og mindre prosjekter verden over.

Se mer

Effektivisering

Etterspørsel og behov for helsetjenester er stadig økende - noe som uansett ressurstilgang tvinger oss til å prioritere grundig og rettferdig.

Ut i fra et samfunnsansvarlig perspektiv, mener vi i PwC at det påligger helsevesenets aktører å drive så effektivt som mulig.

Med vår medisinskfaglige og helsefaglige kompetanse, kombinert med eget metodeverk for virksomhets- og prosessforbedring, tilbyr vi en unik, effektiv og helhetsbasert prosess. Flere av våre nøkkelressurser i helseteamet har direkte erfaring fra tunge linje- og stabslederjobber i helsevesenet – noe som igjen betyr at pasientforløpsanalyser, kapasitets- og flaskehalsanalyser og effektivisering av arbeidsprosesser i helsetjenesten vil kunne utføres med en unik kunnskap og forståelse i bunn.

I tillegg har PwC har et tungt analysemiljø som bistår med et bredt spekter av analyser og kompleks beslutningsstøtte. Dette, supplert med bruk av avansert optimerings- og dynamiske simuleringsmodell, gir vårt helseteam en optimal oversikt og grundig forståelse ved effektiviseringsprosjekter.

Se mer

Implementering av reformer

Vi besitter spisskompetanse knyttet til operasjonalisering og implementering av reformer, og bistår med prosjektledelse, prosjektstøtte, som fasilitatorer og med ren management-for-hire. PwC Helse bistår sykehus med tilpasning og sørger for etterfølgelse av føringer lagt i Nasjonal sykehusplan, samt kommuner og spesialisthelsetjenesten mot føringer i Samhandlingsreformen.

Se mer

Kvalitetssikring

PwC har en tung faglig tradisjon for grundig internrevisjon og internkontroll. Dette kombinert med vår spesialiserte medisinskfaglige kompetanse, gjør PwC til et naturlig førstevalg ved behov for assistanse knyttet til utvikling av kvalitetssystemer og internrevisjoner i helsetjenesten. PwC har skreddersydde metoder for å sikre compliance i tråd med Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.

Se mer

Økonomi, finans og revisjon

Økonomistyring, revisjon og risikoanalyse er noen av kjerneområdene til PwC. Med solid økonomisk metodikk og med tung bransjeinnsikt i helsevesenet besitter vi unik og grundig kunnskap som igjen gir våre kunder et stort fortrinn.

Vi har spisskompetanse knyttet til økonomisk analyse, herunder analyse i helsesektoren knyttet til KPP (Kostnad per pasient) og TDABC (Time Driven Activity Based Costing).

Se mer

Digitalutvikling

Gode digitale løsninger for helsevesenet vil forbedre kvalitet og effektivitet av pasientbehandling. PwC har i over tjue år bistått med tilrettelegging av digitalisering for helsevesenet, og vi kjenner godt utfordringene bransjen står overfor.

Vi bistår i dag med E-helse, M-helse og IKT-relaterte problemstillinger fra strategi, organisering og arkitektur til systemvalg, gevinstrealisering og implementering.

Se mer

Bygg og areal

Vi har lang erfaring med planlegging og revisjon av alle faser i store utbyggingsprosjekter. Med medisinsk fagkunnskap og erfaring direkte fra helsevesenet, kombinert med stødig prosjektledelse, bistår vi med kunnskap og trygghet inn i store byggeprosjekter.

Se mer

Ledelse, administrasjon og anskaffelser

PwCs helseteam består i dag av direkte kunnskap og erfaringer fra helsevesenet. Vi har konsulenter som tidligere har hatt lederroller som klinikksjefer, økonomisjefer, kommuneoverleger og samhandlingssjefer  i primærhelsetjenesten. I tillegg har vi tung erfaring innen offentlige anskaffelser i helsesektoren og supply chain management.

Sammen med våre økonomer, jurister og revisorer utgjør vi et sterkt team, og kan på en troverdig måte skreddersy egne og tilpassede lederutviklingsprogram for alle aktører innen helsetjenesten.

Se mer

Møt PwCs egen helsesjef

Dagfinn Tulinius Hallseth leder PwCs rådgivningssatsing inn mot helsesektoren

- Helse er et av PwCs høyest prioriterte områder, og vi forsøker å bidra til å skape et bedre helsevesen, enten gjennom konkrete prosjekter på sykehusene, i primærhelsetjenestene eller mer indirekte gjennom arbeid med overordnede helsestrategier og løsninger. Med dette som utgangspunkt, setter vi sammen tverrfaglige team kombinert av sektorekspertise og fagekspertise, de beste prosjektlederne og prosesskonsulentene.

Vår ambisjon er å videreformidle vår innsikt og kompetanse gjennom engasjerte konsulenter, og å gjøre en forskjell for pasienter, pårørende, medarbeidere og samfunn. Vi vektlegger å være en forutsigbar og langsiktig aktør i helsesektoren som investerer i ny kunnskap, deling og samarbeid.


Dere rekrutterer like godt helsepersonell som økonomer til teamet i PwC?

- Vi mener at både spesialisering og tverrfaglighet må til for å løse helsesektorens utfordringer. En kombinasjonen av klinisk innsikt og praktisk erfaring sammen med fag- og konsulentkompetanse, gir de beste resultatene. Helsesektorens kompleksitet er vanskelig å beskrive for utenforstående, og det tar lang tid å opparbeidet seg denne erfaringen. Kartlegging, analyser, anbefalinger og implementeringer – alt krever at du forstår helsesektorens spesielle særtrekk. Å forstå det faktiske handlingsrommet man har i en prosess og forstå hvordan man får til reelle endringer sammen med organisasjonen, er den virkelige kunst. Det får vi til ved å sette sammen det rette teamet.

Vår ambisjon er å videreformidle vår innsikt og kompetanse gjennom engasjerte konsulenter og å gjøre en forskjell for pasienter, pårørende, medarbeidere og samfunn.

Dagfinn Hallseth

 

Hvilke utfordringer står helsesektoren overfor i dag, og hvordan bidrar dere til gode løsninger?

- Aller først vil jeg understreke veldig tydelig at vi lever i et land med svært gode helsetjenester. Aldri før har vi i Norge hatt et slikt helsetilbud som vi i dag har - til så mange mennesker med en så høy kvalitet. Alle nivåer i helsesektoren har imidlertid sine utfordringer og disse vil øke fremover. Helsesektoren er i skjæringspunktet mellom økt behov for helsetjenester, blant annet som følge av flere eldre og kroniske sykdommer, økte forventninger som følge av økte medisinske muligheter og begrensede ressurser og handlingsrom. Et krevende spenningsfelt det er meningsfylt å arbeide i. Vi bidrar på ulike nivåer fra strategisk nivå til overordnete og langsiktige perspektiver. Vi bidrar i arbeidet med det organisatoriske og taktiske bildet, også konkret og helt ned på det enkelte pasientforløp.

Kontakt

Dagfinn Hallseth

Helsesektorleder | Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 248

Email

Eystein J. Hauge

Chief Clinical Advisor (MD, MBA) | Direktør, Bergen, PwC Norway

952 61 271

Email