Risk Advisory Services | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Vi hjelper deg å være i forkant

I Bergen finner du et av verdens ledende fagmiljøer knyttet til virksomhetsstyring

Alle virksomheter må ta risiko for å nå sine mål. De som er bevisst hvilke risiko de kan ta og hvilke de bør unngå, har et stort konkurransefortrinn.  
Effektiv risikostyring er et kraftfullt verktøy for å optimalisere verdiskapningen innenfor den risikoappetitt eierne har fastsatt, og identifiserer de viktigste truslene for driften, prioriterer risikoreduserende tiltak, og følger opp resultater fra tiltakene.

PwC Risk Advisory Services veileder deg gjennom et stadig mer komplekst spekter av regulatoriske endinger, internasjonale forskrifter og krav. Med en kompromissløs og høy etisk standard og holdning til etterlevelse av regelverk, bistår vi styret og selskapets ledelse med å ta velfunderte beslutninger og med å implementere hensiktsmessige og verdifulle løsninger. Vi har betydelig erfaring med virksomhetsstyring i både offentlig- og privat sektor, og vi jobber tett med både større og mindre virksomheter.

Kvinne går sammen med mann
Del

Når du vet hvilke usikkerhet du er eksponert for, kan du definere ambisjons- og akseptnivå for både risiko og prestasjon. Først da oppstår mulighetene, og du kan handle. Vi hjelper deg på vei dit.

Rune Strømsnes Partner, PwC i Bergen


Jeg ønsker hjelp innen:

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance) handler om å opprette fornuftige retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte og utvikle selskapets ressurser på best mulig måte. Corporate Governance står høyt på mange styrers agenda, og det er mange interessenters syn at selskaper som kan vise til god styring og kontroll oppnår høyere lønnsomhet over tid.

Kontakt: Rune Strømsnes | Partner, PwC i Bergen| Tlf: 952 61 293

Se mer

Risikostyring

Alle virksomheter må ta risiko for å nå sine mål. Virksomheter som er bevisste hvilke risikoer de vil ta (muligheter) og hvilke de vil unngå (trusler) har et konkurransefortrinn. Effektiv risikostyring er et kraftig verktøy for å gjøre det meste ut av verdiskapningen innenfor den risikoappetitt eierne har fastsatt. Risikostyring hjelper virksomheten med å identifisere de viktigste truslene for driften, prioritere risikoreduserende tiltak, og følge opp resultater fra tiltakene.

Kontakt: Kristine Hesjedal Twomey | Senior Manager, PwC i Bergen| Tlf: 952 61 263

 

Se mer

Internkontroll

God virksomhetsstyring innebærer at styret og ledelsen setter klare mål for virksomheten. Det må gis retningslinjer for hvordan man skal nå fastsatte mål, vurdere risikobildet, og systematisk sikre at rutiner og kontroller for etterlevelse, er på plass i virksomheten.

Kontakt: Rune Strømsnes | Partner, PwC i Bergen| Tlf: 952 61 293

Se mer

IT-risiko og kontroll, herunder cyber

I vår faggruppe for IT-risiko og kontroll har vi konsulenter med kjernekompetanse innen informasjonsteknologi, IT-revisjon, sikkerhet, intern kontroll og legale krav til systemer og løsninger. Gjennom våre tjenester hjelper vi store norske virksomheter med å sikre at teknologiske endringer ikke går på bekostning av den daglige driften, kritiske kvalitetsmål eller aktuelle lover og regler.

Kontakt: Nils Harald Børve | Senior Manager, PwC i Bergen| Tlf: 952 60 961

Se mer

Internrevisjon

En internrevisjonsfunksjon skal støtte styret og ledelsen ved å gi uavhengige vurderinger og råd om governance, risikostyring og internkontroll. Det er stor variasjon i hvordan internrevisjonsfunksjoner er organisert, hvordan de arbeider og hva de fokuserer på. Vi har omfattende internrevisjonserfaring og kan bidra med alt fra spesialiststøtte i komplekse enkeltrevisjoner til full utkontraktering av internrevisjon.

Kontakt: Rune Strømsnes | Parter, PwC i Bergen| Tlf: 952 61 293

Se mer

Financial Management

Våre tjenester innen Financial Management hjelper virksomheter å bygge et hensiktsmessig styringssystem, effektive økonomi- og regnskapsprosesser, gode økonomiske analyser og pålitelig rapportering.

Kontakt: Rune Strømsnes | Partner, PwC i Bergen| Tlf: 952 61 293

Se mer

Insourcing Services

PwC Insourcing Services tilbyr deg straks den nøkkelressursen du trenger, uansett nivå. Har du behov for for eksempel controller, regnskapssjef, økonomisjef eller økonomidirektør, kan Insourcing Services fra PwC være løsningen.

Kontakt: Vivian Lunde | Senior Manager, PwC i Bergen| Tlf: 952 61 207

Se mer

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står i dag høyt på mange selskapers dagsorden. Det blir i økende grad sett på som viktige forutsetninger for å skape lønnsomhet og aksjonærverdier på lang sikt. Bærekraftig virksomhetsutvikling handler om å kombinere langsiktig lønnsomhet og vektlegging av etikk, miljø og sosiale forhold i tråd med krav og forventninger fra virksomhetens interessenter.

Kontakt: Rune Strømsnes | Parter, PwC i Bergen| Tlf: 952 61 293

Se mer

God styring gir konkurransefortrinn

For å oppnå god kontroll må du først ha identifisert risikoen, forteller Rune Strømsnes


- Alle bedriftsledere på Vestlandet er stilt overfor en type finansiell risiko - både i forhold til resultatrisiko og likviditetsrisiko, markedsrisiko og omstillingsrisiko. Risk Advisory Services bistår med fullstendig risikostyring gjennom strategiske og taktiske vurderinger, omfattende prosesser og strukturering for å håndtere både risiko og prestasjon på en effektiv måte. 

 

Hvilke utfordringer løser dere for kundene?

- Med de hyppige endringene vi alle må forholde oss til i dag, er det viktig at man evner å være fleksibel. Om du har en god oversikt i bunn, med viten om egen posisjon og bevegelsesmulighet, da er du mye bedre rustet til å agere og derfra oppnå gevinst. Om du har en strukturert, solid og jevn oppfølging av både potensielle muligheter og nedsider, er spillerommet for å sikre seg en balansert vekst mye større. Vi hjelper våre kunder med å holde seg på rett spor i riktig fart.

Rune Strømsnes er partner og leder for området Risk Advisory Services i Bergen
Del


Solvens 2 og Baselregelverket - her finnes mange potensielle fallgruver for spesielt bank, finans og forsikringsselskaper. Hvordan unngå fellene?

- Dette er et innviklet og uoversiktlig landskap, og bortimot uhåndterlig for en enkel bedrift å ha total oversikt over. Vi bistår næringen med nettopp denne kontrollen, og opererer i tillegg som en rådgivende støttespiller. På denne måten sørger vi for at våre samarbeidspartnere leverer på krav og innfrir innenfor regelverket, og de kan fokusere på verdiskaping.

Kontakt

Rune Strømsnes

Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 293

Email