Tar du styringen?

PwCs benchmark av effektivitet og produktivitet i norske økonomifunksjoner

Marianne Brusdal, Partner & Tanya Lind, Senior Manager | September 2016


I årets benchmarkanalyse får du innsikt i hva som kjennetegner de mest effektive og produktive norske økonomifunksjonene i ulike bransjer.

 

Hvorfor er de beste best?

Den gjennomsnittlige økonomifunksjonen bruker nesten tre ganger så mye ressurser som de beste økonomifunksjonene. Vi ser på hva som skal til for å oppnå bedre forretningsinnsikt, kostnadseffektivitet, produktivitet og kontroll i økonomifunksjonen.

Vårt utgangspunkt er at krav og forventninger fra forretningsområdene, ledelsen, styret, investorer og myndigheter innebærer behov for endringer og forbedringer i økonomifunksjonen.

Vår analyse gir en klar vurdering av styrker, svakheter og områder for forbedring for økonomifunksjonen. Dette skaper et grunnlag for endring og måling av fremgangen. Våre funn i analysen bekrefter de inntrykk vi får som rådgiver, internrevisor og eksternrevisor.

Rapporten oppsummerer kjennetegn som differensierer ledende økonomifunksjoner. Vi går nærmere inn på viktige fokusområder, blant annet bruk av e-faktura, utnyttelse av potensialet til ERP-systemer, Lean drift og god styringsinformasjon.

Bruk av e-faktura

Håndtering av e-faktura er vesentlig mindre ressurskrevende enn andre former for håndtering av inngående faktura. De beste økonomifunksjonene har kontinuerlig fokus på å øke andelen av inngående fakturaer i elektronisk format. De har introdusert elektronisk behandling av inngående faktura i alle ledd fra mottak til betaling. 

Utnyttelse av muligheter i systemer

Den digitale revolusjonen innebærer at teknologien som brukes i økonomifunksjonen ikke bare blir mer avansert, men at den også blir rimeligere å anskaffe og enklere å bruke. De beste utnytter mulighetene i ERP-systemet i større grad og bruker teknologien til å forstå verdidriverne i selskapet og til å identifisere forretningsmuligheter.

De fremste økonomifunksjonene benytter seg av integrerte rapporteringsmoduler og er flinke til å utnytte potensialet til ERP-systemer. Vår undersøkelse viser en sammenheng mellom valg av ERP-løsning og kostnadseffektivitet. Nyere versjoner av ERP-systemer støtter kritiske forretningsprosesser og reduserer behovet for manuelt arbeid.

Lean drift

Stadig flere økonomifunksjoner innser at tid brukt på manuell rapportering begrenser tiden tilgjengelig for analyse, innsikt og samarbeid med forretningsområdene. Lean hjelper selskapene med å strømlinjeforme rutinearbeidet, slik at det frigjøres tid og penger til bruk på aktiviteter som er mer verdifulle for selskapet. Vår erfaring er at de selskapene som har lykkes best med Lean er de som har evnet å tilpasse Lean til egne formål, kultur og forretningsmål, slik at Lean er blitt en genuin del av endringsledelsen og arbeidet med kontinuerlige forbedringer.

God styringsinformasjon

God styringsinformasjon er relevant og tidsriktig. Økte krav til leveranseinnhold og effektivitet krever nye måter å jobbe på. Det handler om å bruke mer tid på analyse og beslutningsstøtte og mindre tid på transaksjonshåndtering, samt redusere den totale rapporteringstiden.

Det er en økende bevissthet om at økonomifunksjoner trenger å løfte blikket forbi rutinemessig arbeid med budsjetter og prognoser, i retning av forretningskritiske trusler og muligheter. De beste økonomifunksjonene bidrar med økonomisk innsikt og råd til utviklingen av hele selskapet, og de måles på dette.

Kontakt oss

Marianne Brusdal
Partner | Leder Accounting
Tlf: 952 60 702
Kontakt meg

Tanya Lind
Senior Manager | Risk Advisory Services
Tlf: 414 33 933
Kontakt meg

Følg oss