Blockchain-teknologi er kommet for å bli

Men har du tillit til teknologien med potensiale til å løse verdensproblemer?

En ny rapport fra PwC Global viser at blockchain-teknologi er kommet for å bli. Selv om ordet blockchain burde være tillitvekkende, byr teknologien på flere tillitsutfordringer. Her er fire strategier for å navigere i det nye verdensbildet.

 

To viktige barrierer for videre utvikling

Flere selskaper har begynt med utviklingen av blockchain-teknologi, kun 15 % av respondentene i den globale undersøkelsen til PwC har ikke kommet i gang. Så mange som 84 % av respondentene i vår undersøkelse oppgir å være aktivt involvert i blockchain. Ser en nærmere på mulighetsrommet er det er lett å forstå satsingen. Det er nemlig spådd at teknologien vil generere mer enn 3 billioner dollar innen 2030. I tillegg antas det at opptil 20 % av verdensøkonomiens infrastruktur vil baseres på blockchain.

Ifølge undersøkelsen er de to viktigste barrierene for utviklingen av blockchain regulatorisk usikkerhet og tillit. Å bygge blockchains blir mer komplekst når flere parter er involvert, men for å ta ut de store gevinstene teknologien kan gi må dette til. Derfor er det ikke overraskende at så mange som 45% anser tillit som en viktig barriere for videre utvikling. Mer overraskende er det kanskje at behovet for regulering og lovverk anses som en barriere. Blockchain gir muligheten til å frigjøre oss fra tradisjonelle regulerende institusjoner, men 48% av deltakerne i undersøkelsen anser regulatorisk usikkerhet som sin største bekymring.Det er fortsatt uvisst hvordan teknologien vil være regulert i fremtiden. I tillegg kommer det stadig nye regulatoriske krav, slik som PSD2 og GDPR, som også påvirker utviklingen. For å utnytte det fulle potensiale som ligger i blockchain, er det helt avgjørende at det eksisterer tillit mellom teknologien og brukerne, og brukerne imellom. Blockchain har størst potensiale når flere parter er involvert, men øker også i kompleksitet da nettverket reguleres gjennom konsensus fremfor én styrende part.

Bård Strøm, direktør i PwC Consulting

Fire strategier for å navigere i det nye verdensbildet

Strategi 1: Lag et business case  

Før ditt selskap kaster seg inn i blockchain-teknologi må det forankres i strategien. Er det riktig satsning i forhold til hva dere ønsker å oppnå som virksomhet? Finnes det andre teknologier som vil være bedre for deres satsningsområder og strategiske mål?

Hvis blockchain-teknologi er rette veien å gå, vil neste steg være en nærmere kartlegging av gjennomføring og potensialet. Hvordan kan et slikt initiativ iverksettes og kontrolleres? Her må både økonomiske midler og potensielle partnere tas med i beregningen.

 

Strategi 2: Skap et økosystem

Blockchain-teknologi bidrar til høy grad av effektivisering for et enkelt selskap. Men for å oppnå de virkelig store synergieffektene må flere selskaper i samme industri jobbe sammen i kjeden. For mange vil dette utgjøre den største utfordringen.

Det må bygges konsensus rundt rammeverk, regler og risiko. I mange tilfeller er selskapene direkte konkurrenter. Tillit til at sensitiv informasjon ikke blir misbrukt er derfor svært viktig.

Hvem som bør ta de endelige beslutningene for hvordan teknologien skal styres og kontrolleres, vil avhenge av hvilken rolle selskapet ditt har i blokk-kjeden. En mulig variant er at det kun er ett selskap som står som eier. Dette selskapet vil da være ansvarlig for alle kostnader og bestemme utviklingsløpet. Tilgang blir så gitt til utvalgte partnere. En slik modell fungerer best for de største spillerne i markedet.

En annen løsning er delt ansvar. Her står flere selskaper som deleiere av felles blockchain og jobber sammen for å utvikle ramme- og regelverk. Kostnader fordeles på alle parter.

 

Strategi 3: Definer graden av tilgang

Ettersom blockchain-teknologi i liten grad er regulert og potensielt inneholder sensitiv informasjon, er det viktig å avklare tilgangen til de ulike partene som er involvert. En blockchain kan enten ha fri tilgang eller regulert tilgang. Det er også mulig å lage et system som kombinerer fri og regulert tilgang.

Uavhengig av modell er det viktig å ha på plass et godt sikkerhetssystem. Eksperter på Cyber security bør involveres fra start for å sikre at det bygges et rammeverk i henhold til regulatoriske standarder. Her er det viktig å ta høyde for personvern-reguleringer slik som GDPR. Spesielt kravet om “right to be forgotten” kan være utfordrende for blockchain, da all informasjon som legges på en blockchain per definisjon blir værende til evig tid.


Strategi 4: Utnytt regulatorisk usikkerhet

Mangelen på lovverk er for mange en av de store utfordringene med blockchain-teknologi, og det eksisterer ulike regulatoriske rammeverk i ulike land og bransjer. Det vil ta lang tid før et felles lovverk er på plass, men det bør ikke være en grunn til å avvente med utviklingen. For bransjer som ikke er strengt regulert, gir det derimot mulighet til å få et forsprang i utviklingen.

 

Kontakt oss

Henrik Haakestad Lervold

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, PwC Norway

Tlf: 958 61 610