Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Med ambisjon om å bli best på digitalisering

Om Norge skal lykkes med digitalisering må vi bryte silotenkningen og dele beste praksis. Vi har mye å lære fra bank og finans.

Regjeringens utvalg, Digital21, mener at læring og samhandling på tvers av bransjer vil være helt avgjørende for om Norge vil lykkes med digitalisering. De mener flere bransjer opererer innenfor lukkede rammer.

Må bryte silotenkning

I september 2018 la Digital21 frem 64 tiltak som skal bidra til å løfte norsk næringslivs evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi i takt med digitaliseringen.

I rapporten står det at «Digitaliseringen fører med seg et nytt behov; det må etableres strukturer som bryter silotenkningen og gjør det enklere for bedrifter og bransjer å lære av beste praksis i andre bransjer. Hvis vi ikke klarer å etablere mekanismer og strukturer som stimulerer til dette, vil vi måtte se at hver bransje for seg må "finne opp hjulet"».

Vi har mye å lære fra bank og finans

Finanssektoren har de siste årene gått gjennom en radikal endring, hvor også tempoet i endringene har vært svært høy. I dag vurderes norsk finanssektor å være blant de mest produktive i Europa og blant de som har kommet lengst når det gjelder digitalisering. Bransjen har hatt en produktivitetsvekst på 183 % fra 1992 og frem til i dag, mens produktivitetsveksten har vært på 45 % i fastlandsindustrien for øvrig.

Norge har det tredje mest effektive betalingssystemet i Europa, etter Finland og Nederland. Vi har lave kostnader knyttet til gjennomføring av betalinger som indikerer at vi både har en effektiv organisering av betaling samt effektiv teknologi for betaling (Vipps f.eks.).

Rune Strømsnes, partner i PwC

Motivasjon påvirker fremgang

Bank- og finansbransjen er naturlig egnet for effektivitetsforbedring. Det handler om å flytte og klarere informasjon, altså data, fra A til B. Selskapene har gjerne en mellomleddsrolle, som skal sikre effektiv risikoallokering. Her er det korrekte målinger som gjelder, og minst mulig asymmetrisk informasjon.

Ny teknologi som kan øke effektiviteten og kvaliteten i analysene som gjøres, blir således et viktig konkurransefortrinn.

Strømsnes forklarer at arbeidets natur, i kombinasjon med økt press fra globale aktører, nok har vært mye av motivasjonen bak den raske fremgangen.

Beste praksis-råd for digitalisering

Så hva kan andre bransjer og sektorer lære fra bank og finans? Ifølge Strømsnes er det seks viktige punkter som inngår i omstillingen mot å bli mer digital.

1. Evne til å samarbeide

Bank og finansbransjen har hatt aktører med høy samarbeidsvilje. Om man skal bli best, også utenfor Norge, er det ingen god strategi å satse for seg selv. Det er helt avgjørende at man skaper effektive arenaer for læring og deling, der ulike aktører møtes på jevnlig basis.

Finance Innovation, Norges første FinTech-klynge, har hatt enorm betydning for digitalisering og innovasjon i bank- og finansbransjen. Her møtes aktører fra bank, finans og teknologi, og sammen utvikles løsninger som fører til kontinuerlig utvikling i bransjen. Så er det viktig å poengtere at man må samarbeide når man kan, men også konkurrere når man må.

2. Satsing på felles infrastruktur

Står man sammen om endringene og forbedringene er det også enklere å oppnå synergieffekt, eksempelvis i form av viktig infrastruktur. I bank- og finanssektoren har man gått sammen om å utvikle god betalingsinfrastruktur, og like viktig god infrastruktur for sikkerhet. Det å utvikle felles løsninger kan og bør gjøres i flere bransjer.

3. Regulatorisk støtte

Offentlig myndighet som tilrettelegger, er selvfølgelig også helt sentralt. Graden av regulatorisk støtte vil påvirke tempoet i utviklingen. Like konkurransevilkår og regelverk som ikke virker dempende på innovasjonskraften, er en klar fordel.

Innen bank- og finans har man lenge jobbet for en regulatorisk sandkasse som skal sikre raskere realisering av gode ideer. Nå er det vedtatt at sandkassen skal være på plass innen utgangen av 2019. Da får norske finansteknologiselskaper teste ut innovative produkter og tjenester i et kontrollert miljø, under veiledning fra Finanstilsynet.

4. Høy tilgang på data

Bank og finans har hatt rik tilgang på data, og dette har bransjen vært gode til å utnytte. I offentlig sektor ligger det et stort mulighetsrom i å samle ulike databaser, som igjen kan kutte flere ledd og gi mer effektiv behandling av saker eller pasient. Og enda bedre vil det bli når offentlig og privat sektor samarbeider om slike løsninger på tvers. Nysatsingen Digitaliseringssamarbeid mellom offentlig og privat sektor (DSOP), er i denne sammenheng verdt å trekke frem.

5. Gode utdanningsmuligheter og institusjoner

Om Norge skal hevde seg i den digitale kampen globalt, må utdanningstilbudet oppdateres i takt med utviklingen. Det ble nylig lansert at Nordens første masterprogram i Fintech kommer til NHH. For bransjen er dette definitivt et steg i riktig retning.

6. Evne til å bygge og bevare tillit

Tross mange nye tjenester og løsninger har finansbransjen klart å utvikle og beholde svært høy grad av tillit hos kundene. Vipps er et godt eksempel. Tillit blir viktig både for å sikre høy tilgang til data, men også for at kunder skal ønske å ta i bruk og teste nye tjenester.

Når man jobber med digitaliseringsprosesser eller teknologisk innovasjon, må man ha med seg både tillits- og sikkerhetsaspektet.

 

Kontakt oss

Rune Strømsnes

Rune Strømsnes

Partner | Leder for Consulting Bergen, PwC Norway

Tlf: 952 61 293