Oslo Børs med justerte regler om utvidet informasjonsplikt, rapportering av flaggemeldinger og en oppdatert IR-anbefaling

09 mar 2017


Oslo Børs har tidligere i år signalisert at det er nødvendig å justere praksis for offentliggjøring av innsideinformasjon og flaggemeldinger. I børssirkulære 1/2017 som Oslo Børs sendte ut 1. mars fremgår de justerte reglene, som vil ha virkning fra og med 1. april 2017. Børsen har samtidig også offentliggjort en oppdatert Investor Relations-veiledning som nå anbefaler selskapene å rapportere kvartalsvis.
 


1) Børssirkulære 1/2017; tidspunkt for offentliggjøring av innsideinformasjon og flaggemeldinger

Tidlig i januar 2017 informerte Oslo Børs (“Børsen”) børsselskapene og kapitalmarkedet om at det ville være nødvendig å justere reglene for offentliggjøring av innsideinformasjon som oppstår utenfor børsens åpningstid samt reglene ved offentliggjøring av flaggemeldinger.

Frem til nå har Børsen knyttet informasjonsplikten for selskapene og flaggeplikten for investorene opp mot Børsens åpningstid. Generelt har man således kunnet avvente offentliggjøring av innsideinformasjon som har oppstått etter Børsens åpningstid til rett i forkant av at børsen åpnet påfølgende handelsdag, og likeledes at flaggepliktige transaksjoner gjennomført etter børsens åpningstid også kunne rapporteres først når børsen åpnet påfølgende handelsdag. I lys av at aksjer nå kan handles døgnet rundt på andre markedsplasser enn Børsen, har imidlertid Finanstilsynet1 konkludert med at det ikke lenger er grunnlag for dagens praksis. Børsen har som følge av dette justert regelverket og utstederne må fra 1. april offentliggjøre innsideinformasjon straks2 uavhengig av Børsens åpningstid. Tilsvarende gjelder flaggemeldinger knyttet til transaksjoner i kapitalmarkedet. Endelige regler fremkommer av børssirkulære 1/2017 Endringer vedrørende tidspunktet for offentliggjøring av innsideinformasjon og flaggemeldinger - enkelte oppdateringer i utstederreglene og retningslinjer for flaggemeldinger.

Markedene som omfattes

Selskaper og finansielle instrumenter notert på Oslo Børs, Oslo Axess, Nordic ABM og Merkur Market omfattes av regelendringene.
 

Nærmere om innsideinformasjon som har oppstått i børsens åpningstid eller etter stengetid

Hovedregelen for informasjonsplikt - slik den har vært tidligere og slik den fortsatt vil være - er at selskapene har en generell plikt til å legge ut innsideinformasjon umiddelbart. Dette har spesielt vært satt på spissen når det inntrer hendelser som skaper innsideinformasjon for selskapet i Børsens åpningstid. Da har selskapet umiddelbart måtte legge ut en børsmelding for å utligne informasjonen i markedet. Selskapet har i en slik situasjon noe tid til å sette seg inn i det aktuelle forholdet som er oppstått, og forberede de opplysninger som skal offentliggjøres. Denne tiden til å områ seg på før børsmelding legges ut er dog svært begrenset3.

Når det gjelder hendelser (som har medført innsideinformasjon) som har inntruffet etter Børsens stengetid, har Børsen imidlertid frem til nå akseptert en praksis hvor innsideinformasjonen offentligjøres først rett i forkant av at Børsen åpner igjen påfølgende handelsdag, selv om selskapene har adgang til å legge ut børsmeldinger på Børsens systemer hele døgnet. Med innstrammingen av informasjonspliktsreglene vil Børsen ikke lenger akseptere denne praksisen, siden aksjene i prinsippet nå kan handles døgnet rundt på en rekke markedsplattformer.

Selskapene må derfor fra og med 1. april 2017 offentliggjøre innsideinformasjon umiddelbart, uavhengig av Børsens åpningstid. Det er dog verdt å merke seg at Børsen ikke legger opp til at selskapene må ha noen døgnkontinuerlig beredskap for å følge opp eventuelle hendelser (som medfører innsideinformasjon), eksempelvis på natten. Men i situasjoner hvor selskapet venter på hendelser som medfører innsideinformasjon, vil akseptabel tid for å informere markedet normalt være kortere enn for uventede hendelser. Børsen har i den anledning angitt noen typetilfeller, som vi oppsummerer under.

 


Områder hvor det vil skje endringer i dagens praksis

Rettede emisjoner

I dag gjennomføres ofte slike emisjoner ved at selskapet etter markedets stengetid offentliggjør en melding om at det planlegges å gjennomføre en rettet emisjon utover kvelden/natten. Skjæringspunktet for når offentliggjøring av resultatet av emisjonsprosessen (typisk book buildingen) må skje basert på nye regler, vil normalt være når styrets vedtak hvor pris, volum, tildeling og eventuelt andre vesentlige forhold er avklart, gitt at selskapet kan påberope seg utsatt offentliggjøring frem til styrebeslutningen foreligger. Øvrige prosesser, herunder ferdigstillelse av børsmelding, må således tilpasses dette. Dog kan det likevel være tilfeller hvor børsmelding må legges ut før/eller styrets vedtak, men dette vil bero på en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Se mer

Andre informasjonspliktige opplysninger - selskapsbeslutninger

De løpende forpliktelsene for selskapene notert på Oslo Børs, Oslo Axess, Nordic ABM og Merkur Market omfatter en rekke nærmere spesifiserte selskapsbeslutninger, og hvor kravet er at disse offentliggjøres straks uavhengig av om opplysningene anses som innsideinformasjon eller ikke. I lys av de justerte reglene for offentliggjøring som nevnt i sirkulære 1/2017, kan ikke lenger selskapet avvente offentliggjøring av disse selskapsbeslutningene til børsåpning påfølgende dag, med mindre vilkårene for utsatt offentliggjøring er tilstede.

Se mer

Flaggemeldinger

Frem til nå har Børsen lagt til grunn at det for flaggepliktig verdipapirhandel som finner sted etter Børsens åpningstid, har vært tilstrekkelig at melding sendes til selskapet og Børsen for offentliggjøring innen børsåpning kl. 09.00 den påfølgende børsdag. Med nye regler må flaggemeldinger fremover sendes til selskapet og børsen for offentliggjøring frem til kl. 17.30 på handelsdager. Flaggepliktige transaksjoner etter kl. 17:30 må sendes Børsen i tide til at børsen kan offentliggjøre disse fra kl. 08.00 påfølgende handelsdag.

Se mer

Rapportering av finansielle rapporter

Det er ikke gitt at interims-/årsrapporter inneholder innsideinformasjon. Likevel har selskapene i stor grad frem til nå hatt en praksis hvor den finansielle rapporten blir vedtatt etter Børsens stengetid. Dermed har selskapet kunnet vente med offentliggjøringen av rapporten (med innsideinformasjon) til før børsåpning den påfølgende handelsdagen. Børsen skriver i sirkulæret at dagens praksis i stor grad kan opprettholdes, gitt at det er offentliggjort en finanskalender som markedet kan forholde seg til. (I en slik situasjon må selvsagt selskapet behandle informasjonen konfidensielt. Skulle eksempelvis kvartalsrapporten lekke ut på nettet, vil selskapet umiddelbart måtte ta grep for å informere markedet.)

I lys av de endrede reglene kan imidlertid selskapene tidligst avholde et styremøte for vedtakelse av rapporten kvelden i forveien av offentliggjøringen av rapporten. Dermed kan selskapene eksempelvis ikke lenger avholde styremøtet på fredag ettermiddag for deretter å legge ut den finansielle rapporten før børsens åpningstid mandag morgen. I en slik situasjon blir tidsrommet fra vedtakelse av rapporten til den offentliggjøres for langt.

Vedtar styret den finansielle rapporten i børsens åpningstid, må selskapet uansett offentliggjøre rapporten umiddelbart, såfremt den omfatter innsideinformasjon.

Se merUtsatt offentliggjøring

Hvis selskapet oppfyller kravene til såkalt utsatt offentliggjøring av innsideinformasjonen, må selskapet uoppfordret og umiddelbart varsle Børsen (Markedsovervåkingen) om forholdet4. Bakgrunnen er at Børsen da kan iverksette intensivert overvåking av handelen i aksjene for å følge opp at ikke innsideinformasjon lekker ut i markedet. Såfremt forholdet som medfører innsideinformasjon skjer etter Børsens stengetid, blir det da et spørsmål om selskapet skal informere Børsen også eksempelvis på natten. Her legger imidlertid Børsen ikke opp til noen endring i praksis, slik at der utsatt offentliggjøring oppstår utenfor børsens åpningstid, vil det i henhold til nye regler være tilstrekkelig at Børsen orienteres før børsåpning påfølgende handelsdag.

Mer informasjon

Her er link til Børsens sirkulære 1/2017 som gir detaljene for de justerte reglene, og hvor man også finner de justerte regelsettene (Løpende forpliktelser) for de forskjellige markedene Oslo Børs, Oslo Axess, Nordic ABM og Merkur Market.

Alle regelendringene har virkning fra og med 1. april 2017.

 

Børsen anbefaler kvartalsvis rapportering som godt investor relations arbeide, i sin justerte IR-anbefaling.


2) Børssirkulære 2/2017; Endringer i Børsens IR-anbefaling

Fra og med januar 2017 bortfaller kravet om kvartalsrapport for første, tredje og fjerde kvartal. Mange selskaper vil nok fortsatt rapportere første- og tredjekvartalsrapporter, siden dette i stor grad er en innarbeidet praksis i det norske markedet. Viktigere er det kanskje at kvartalsrapportering betraktes som godt Investor Relations (“IR”) arbeide. Kvartalsvis rapportering vil kunne bidra til å skape blest om selskapet slik at aksjene handles i større grad enn ellers og derigjennom bidra til et likvid marked for aksjene. Kvartalsvis rapportering vil også gjøre det enklere og mer interessant for analytikerne å følge selskapet, noe som også er med å bidra til økt likviditet i aksjene.

Oslo Børs anbefaler da også slik rapportering, slik det fremgår av Børsens sirkulære 2/2017; Endringer i Børsens IR-anbefaling. Kort oppsummert anbefaler Børsen følgende:

  • At selskapene offentliggjør delårsrapport for første og tredje kvartal i tillegg til års- og halvårsrapportene (som er lovpålagt), så raskt som mulig og senest 15 dager etter regnskapsperiodens utgang.
  • Årsrapporten anbefales offentliggjort så raskt som mulig og senest tre måneder etter regnskapsperiodens utgang, med mindre selskapet har offentliggjort en delårsrapport for fjerde kvartal5 innen slik dato.
  • Delårsrapporter for første, tredje og eventuelt fjerde kvartal avlegges i samsvar med IAS 34 eller tilsvarende regnskapsstandarder for selskaper som rapporterer etter andre anerkjente regnskapsprinsipper tilsvarende IFRS.

Forøvrig skal selskapets etterlevelse av IR-anbefalingen skje på bakgrunn av følg eller forklar prinsippet, hvor eventuelle avvik fra anbefalingen må begrunnes nærmere på selskapets nettsider. De selskapene som følger IR-anbefalingen, kan om ønskelig ha følgende tekst på selskapets nettsider: ”Vi følger Oslo Børs’ IR-anbefaling av 1. mars 2017”.


 

1 Finanstilsynet har delegert oppfølgingen av informasjonspliktreglene til Oslo Børs, og vil i noen tilfeller kunne ha kommentarer til Børsens oppfølging av regelverket, som i dette tilfellet her.

2 I den grad kriteriene for såkalt “utsatt offentliggjøring” av innsideinformasjon er oppfylt, vil imidlertid selskapene kunne utsette offentliggjøringen.

3 Såfremt selskapet trenger noe mer tid til å forberede en børsmelding kan det være aktuelt å kontakte Avdeling for Markedsovervåking ved Børsen direkte og be om børspause mens man forbereder børsmeldingen (når Børsen er åpen).

4 Selskapet må da også føre lister over innsiderne.

5 Merk at Børsens IR-anbefaling ikke legger opp til at selskapene bør rapportere fjerde kvartal, men at dette er dog er helt frivillig.

Kontakt oss

Per Fossan-Waage
Direktør Kapitalmarkedsavdelingen
Tlf: 952 60 126
Kontakt meg

Følg oss