Slik skal Bergen bli Norges grønneste by!

02/07/21

Bergen by sett ovenfra

Bergen: Vil bli Norges grønneste storby. Foto: Adobe Stock

Sirkulærbyen Bergen

Høsten 2020 opprettet byrådet i Bergen en klimaetat som skal styrke Bergen kommunes arbeid på klimafeltet. Etaten arbeider aktivt med å nå målet om å bli Norges grønneste storby og å utvikle kommunens rolle innen sirkulær økonomi. I samarbeid med Bioregion Institute og PwC legger nå Bergen kommune frem den aller første mulighetsstudien av Bergens sirkulære potensial.

Mulighetsstudien er den første som kartlegger dagens sirkulærøkonomiske situasjon og potensial innen viktige hovedområder og næringer i Bergen. Studien peker også på hvilke sirkulærøkonomiske barrierer, kunnskap og akselerasjonsverktøy som eksisterer, og viser til potensielle indikatorer som kan måle den sirkulære utviklingen i det geografiske området Bergen kommune over tid. Bergen kommune skal bruke studien i videre planlegging, analysearbeid og beslutninger knyttet til sirkulær økonomi. 

Kunnskapsgrunnlaget er basert på analyser av litteratur og data og tverrsektoriell involvering av organisasjoner i Bergen. Dette er gjort i form av en spørreundersøkelse og et innspillsmøte, samt gjennom innspill fra sirkulærgruppen i Bergen Næringsråd. 

Sirkulær økonomi er et stort og sammensatt tema, der formålet er at naturressurser og produkter utnyttes effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Gjør vi dette riktig, kan det skape både nye arbeidsplasser, økt verdiskaping, lavere klimagassutslipp og ikke minst redusert press på jordens økosystemer.

John Wikström,partner og rådgiver i PwC

Sammen over målstreken

– Forståelsen vår av hva som må til for å nå målene i Paris-avtalen blir stadig klarere, og bildet som tegnes er komplisert. Redusert forbruk, bedre materialutnyttelse og å øke ombruk og gjenbruk er sentralt, både for reduksjon i klimagassutslipp og vårt generelle press på naturens bæreevne, uttaler klimadirektør Stina Ellevseth Oseland i forbindelse med lansering av rapporten. 

– Bergen kommune har som ambisjon å bli den grønneste byen i Norge. For å få til det trengs bredt samarbeid med næringslivet, innbyggere, forskning, skoler, sykehjem og idrettslag. Alle har en rolle og et potensial til å bidra. Sirkularitet kan hjelpe oss å tenke systematisk og konkret på hvordan vi kan minske avtrykket vårt, sier Ellevseth Oseland. 

Illustrasjon av modell som viser forskjellen på lineær økonomi, resirkuleringsøkonomi, og sirkulær økonomi.

MODELL: Sirkulær økonomi omfatter langt mer enn resirkulering, slik denne illustrasjonen viser. Illustrasjon: Bergen kommune/PwC /Bioregion Institute

Viser status og utfordringer

Sirkulær økonomi er et stort og sammensatt tema, men først og fremst handler det om å forbruke og kaste så lite som mulig. Produkter skal lages, brukes, brukes på nytt, repareres og til slutt omdannes til nytt råmateriale. Gjør vi dette riktig, kan det bety både nye arbeidsplasser, lavere klimagassutslipp og mindre press på jordens økosystemer.

Gjennom arbeidet er det satt fokus på fire hovedområder: produksjon og forbruksvarer, matsystem, mobilitet og bygget miljø. Kartleggingen viser at det er mye å tjene på å gå fra «bruk og kast» – den lineære modellen – til å tenke, planlegge og handle mer sirkulært. Hvordan vi kan greie det, og hvilke barrierer som finnes, kan du lese mer om i rapporten.

Les mer på Bergen kommune sine sider

Last ned rapporten Sirkulære Bergen (PDF, 8.7 MB) 

Kontakt oss

John Wikström

John Wikström

Partner, leder strategi og bærekraft, PwC Norway

Tlf: 947 81 047