Bærekraft- og klimatjenester

Vi hjelper deg å redusere risiko og gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet!

Næringslivet står overfor et omfattende arbeid som skal bidra til å kutte utslipp i tråd med målene i Parisavtalen, redusere forurensning og tap av natur, og ikke minst bekjempe korrupsjon og sosial ulikhet. I omstillingen må virksomhetene også forholde seg til ny lovgivning og en rekke rapporteringskrav gjennom EUs Green Deal. 

Vi ønsker å bidra til at ditt selskap beveger seg raskere inn i det grønne skiftet, gjennom å utarbeide gode strategier for bærekraftig verdiskaping, utnytte forretningsmuligheter, og hjelpe ledelsen med å redusere risiko og rapportere informasjon som bygger tillit til selskapet. 

 

Et ansvarlig og bærekraftig næringsliv innlemmer bærekraft i alle deler av virksomheten: fra strategi, operative planer og prosedyrer, risikoanalyser til rapportering.

Hanne Løvstad,partner og leder for klima- og bærekraftstjenester i PwC

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bærekraft i strategi og virksomhetsstyring

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for en bærekraftig utvikling på jorda. Siden målene ble vedtatt i 2015 har næringslivets arbeid med bærekraft modnet betraktelig, ikke minst som følge av mer konkrete rammeverk, som EUs bærekraftsdirektiv. I tråd med endringene i samfunnet, nye reguleringer og forbrukernes økende bevissthet, viser stadig flere studier at det også lønner seg økonomisk å drive en virksomhet bærekraftig. I dag handler bærekraft om mer enn å redusere negativt fotavtrykk. Det dreier seg også om ny næringsutvikling og å skape nye forretningsmuligheter. 

Vi gir bærekraftsarbeidet retning og fokus

PwC hjelper virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping, identifisere og utnytte forretningsmuligheter innenfor bærekraft, samt å integrere etiske, miljømessige og sosiale faktorer i strategi, styrings- og kontrollsystemer. For mange virksomheter gjelder det å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse, som undersøker selskapets påvirkning på samfunnet og miljøet, samt hvordan risikoer og muligheter knyttet til bærekraft påvirker selskapet økonomisk.

Ved å integrere bærekraft i strategi og virksomhetsstyring kan et selskap styrke sin konkurransekraft og sitt omdømme, posisjonere seg for nye forretningsmuligheter og bedre sin risikostyring.

Klimastrategi, klima- og naturrisiko

Klimaendringene føles allerede i dag, og innebærer betydelig risiko, men også muligheter, for næringslivet. Parisavtalen, Naturavtalen og EUs offensive klimapolitikk setter viktige rammer for næringslivet. Klima- og naturrisiko handler blant annet om å forstå hvordan klimaendringene og tap av biologisk mangfold vil påvirke samfunnsutviklingen, politikk og rammebetingelser, markeds- og teknologiutvikling og hvilke endringer vi kan forvente i fysiske tilstander som vær og tilgang på naturressurser. Gode vurderinger av klimarisiko gir viktig og strategisk styringsinformasjon i overgangen til lavutslippssamfunnet.

PwC tilbyr virksomheter en systematisk analyse av deres klima-, natur- og bærekraftsrisiko med formål om å gi robust styringsinformasjon i en verden i endring. Vi analyser hvilke risikofaktorer som er vesentlige i ulike scenarier, når de kan inntreffe og hvor mye det kan koste. Dette gir viktig innsikt for et selskap når det skal settes en en klar retning for klimaarbeidet og gjennomføres nødvendige tiltak for å unngå tap av natur og klimatilpasning. En tydelig klimastrategi vil kunne bidra til å sikre selskapets fremtidige konkurransekraft gjennom det grønne skiftet.

God rapportering er fundamentert i en en god strategi og tydelige mål. Vi bistår også selskaper med deres natur- og klimarisikorapportering i tråd med rammeverk som CDP, TNFD og TCFD.

CSRD - EUs bærekraftsdirektiv

For å øke bevisstheten og sikre en bærekraftig utvikling trenger vi åpenhet om hvordan næringslivet integrerer bærekraft i sin virksomhetsstyring. Med EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) og de tilhørende standardene (ESRS) blir bærekraftsrapporteringen likestilt med finansiell rapportering. Målet er at bærekraftsinformasjonen skal være sammenlignbar, pålitelig og lett for brukerne å finne. Omtrent 2100 norske foretak vil bli omfattet.

Vi kan hjelpe deg å fylle årets rapport med innhold og struktur:
 • Dobbel vesentlighetsanalyse
 • Bærekraftig strategi
 • Klimaregnskap
 • GAP-analyse og CSRD veikart
 • Kartlegging og forbedring av kompetanse, systemer, prosesser, rutiner og internkontroll
 • Bistå i utforming av årets rapport
Ved behov kan vi også bistå med:
 • Rådgivning knyttet til særnorsk lovgivning, som skjerpet likestillingslov og åpenhetsloven
 • Natur- og klimarapportering og natur- og klimarisikorapportering i tråd med rapporteringsrammeverk som CDP, TNFD og TCFD.
   

Les mer om hvordan vi kan bistå dere her (PDF, 367 KB) 

Bærekraft i finans

ESG Due Diligence og porteføljeanalyse

En ESG Due Diligence bidrar til å identifisere og kartlegge risiko og muligheter i et selskap som er knyttet til påvirkning på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (inkludert etikk og antikorrupsjon). Analysen vil identifisere ESG risikoer og muligheter i selskaper og hvilke tiltak som vil være nødvendig for å redusere eller utnytte disse ved et eventuelt oppkjøp. Slik informasjon er viktig å avdekke tidlig i oppkjøpsprosessen for å håndtere risiko i en organisasjon som ikke er i samsvar med krav iverksatt av myndigheter og børs. Utbedringer vil bidra til å øke verdien i investeringen etter et oppkjøp og unngå potensielle bøter og negativt omdømme.

Et annet aspekt av bærekraftig finans ligger på porteføljenivå. Porteføljeanalyser er relevant for ulike finansielle aktører, fra private equity (PE) firma til store institusjonelle investorer som eier aksjer på tvers av næringer. Porteføljeanalyse som et tjenesteområde omhandler en systematisk gjennomgang og analyse av ESG-risiko i selskapsporteføljen, strategiske muligheter eller ulike rapporteringskrav. PwC har bred erfaring med alle type porteføljeanalyser, både for PE selskap og store offentlige investorer. Innsikt hentet fra en fokusert porteføljeanalyse kan danne et solid beslutningsgrunnlag for videre investeringer eller andre strategiske beslutninger knyttet til grønn omstilling.

Taksonomirådgivning

EUs grønne giv er verdens mest ambisiøse og omfattende plan for grønn omstilling. For å sikre at målene nås, har EU introdusert en handlingsplan og tiltakspakke rettet mot finanssektoren. Tanken er at nye reguleringer vil skape ringvirkninger i alle økonomiske sektorer i unionen på sikt. 

Et av de mest omtalte verktøyene i tiltakspakken er taksonomien for bærekraftige aktiviteter - et klassifiseringssystem som definerer hvilke aktiviteter som vil godkjennes som bærekraftige i EU. For å kvalifisere som bærekraftig må aktiviteten møte en rekke tekniske krav. Kategoriseringen av aktiviteter som bærekraftige eller ikke legges videre til grunn i en rekke andre direktiver for finanssektoren, blant annet for utstedelsen av grønne obligasjonslån, investeringsrådgivning til kunder, og selskapers ikke-finansielle rapportering. 

For å være best mulig forberedt på kommende krav, bør finansielle og industrielle selskaper allerede nå gjennomgå egne systemer for dokumentasjon av påvirkning på samfunn og miljø. Dette inkluderer også ikke-finansiell rapportering. Bedrifter som lykkes med dette arbeidet vil ikke bare sikre overholdelse av kommende reguleringer, men vil også belønnes i form av fordelaktige finansieringsvilkår.

Vi bistår selskaper med:

 • Kartlegging av aktiviteter mot de tekniske kravene i taksonomien. Les mer om PwCs taksonomiverktøy her

 • Dokumentasjon og verifisering av oppnåelse av tekniske krav

 • Operasjonalisering av taksonomikrav i interne prosesser og systemer

 • Juridisk rådgivning

 • Rapportering i henhold til taksonomien, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSDR), og Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 

Internasjonal utvikling

Internasjonal utvikling er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. I PwC hjelper vi offentlige virksomheter, private selskaper og frivillige organisasjoner med å forbedre deres virksomheter og skape mer effektiv og varig utvikling. Nye globale utfordringer og stadig strammere offentlige budsjetter krever smartere bistand, innovative løsninger og nye finansieringsmekanismer.

PwC har omfattende erfaring og metodikk innenfor strategiutvikling, organisasjonsutvikling, evalueringer og innovasjonsprosesser som bidrar til å ta kundene nærmere oppnåelsen av bærekraftsmålene. Vi kan også bistå med landananlyser og ulike risikoanalyser i fremvoksende markeder.

Kundehistorier

Bransjer vi hjelper med bærekraftsrådgivning

Finans    Eiendom    Fornybar energi    Helse    Industri og handel    Offentlig sektor

Olje og gass    Shipping    Sjømat    Telekom og media


Kontakt oss

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

967 00 000

Kontakt meg

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 225

Kontakt meg

Per Arvid Gimre

Partner | CFO Solutions, Stavanger, PwC Norway

+47 952 61 122

Kontakt meg


Suksessfaktorer for å lykkes med bærekraft

 • Definer hva bærekraft betyr for selskapet - både med hensyn til positiv innvirkning og negativt fotavtrykk. Hvilken posisjon skal tas i fremtiden?
 • Bygg en kultur for bærekraft. Hele organisasjonen må forstå og involveres i bærekraftsarbeidet, fra styret og ledelsen til den enkelte ansatte.
 • Integrer bærekraft i forretningsstrategien og i alle sentrale beslutningsprosesser.
 • Definer konkrete mål og tilhørende tiltak for virksomheten. Integrer disse i selskapets handlingsplaner.
 • Rapporter fremdrift på mål og relevante, kvantifiserbare, KPIer. Kommuniser resultater internt og eksternt.
 • Integrer bærekraft i styring og rapportering og definer tydelige ansvarsområder internt.

Klimaindeksen 2023

Klimaendringer og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er noen av de viktigste utfordringene verden står overfor. I dette arbeidet spiller næringslivet en kritisk rolle. Klimaindeksen tar tempen på bærekrafts- og klimaarbeidet i Norges 100 største selskaper.

 

Få oversikt og innsikt i nye rapporteringskrav

For å hjelpe våre kunder å ligge i forkant av ny regulering på bærekraftsområdet, har vi lansert en ny nettportal som gir oppdatert informasjon på sentrale områder som EUs bærekraftsdirektiv, taksonomien, natur- og klimarisiko, klimarapportering og mye mer!

Bærekraftsrapportering – hold deg oppdatert!

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Hide