Bærekraftstrategi, rapportering og veien mot det grønne skiftet

En ansvarlig og bærekraftig virksomhet?

PwC bistår norske virksomheter med å innlemme bærekraft i sin kjernevirksomhet. Vi bistår med bærekraftstrategi, operative planer og prosedyrer, risikoanalyser og rapportering. Vi er spesialister på klimaomstilling, bærekraft i finanssektoren og innen internasjonal bistand og utvikling.

I arbeidet med bærekraft er det viktig å ha en god forståelse av hva FNs bærekraftsmål faktisk betyr for egen virksomhet og for egen bransje. Våre eksperter vet hvilke utfordringer som vil treffe ulike bransjer i årene som kommer og vi hjelper virksomheter med å sikre en ansvarlig og bærekraftig forretningsadferd som er i tråd med FNs bærekraftsmål.

Er du blant virksomhetene som enda ikke har satt tydelige mål, er det på tide å gå til verks med prioriteringene.

Hanne Løvstad, direktør for bærekraft og klimarisiko

Velg mellom våre bærekraftstjenester

Bærekraft i strategi og virksomhetsstyring

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for en bærekraftig utvikling på jorda. For at vi skal lykkes med dette arbeidet må alle bidra. Ikke minst næringslivet. I tråd med endringene i samfunnet, nye reguleringer og forbrukernes økende bevissthet, viser stadig flere studier at det også lønner seg økonomisk å drive en virksomhet bærekraftig. I dag handler bærekraft om mer enn å redusere negativt fotavtrykk. Det dreier seg også om ny næringsutvikling og å skape nye forretningsmuligheter. 

PwC hjelper virksomheter med å utarbeide strategier for bærekraftig verdiskaping, identifisere og utnytte forretningsmuligheter innenfor bærekraft, samt å integrere etiske, miljømessige og sosiale faktorer i strategi, styrings- og kontrollsystemer. 

Ved å integrere bærekraft i strategi og virksomhetsstyring kan et selskap styrke sin konkurransekraft og sitt omdømme, posisjonere seg for nye forretningsmuligheter og bedre sin risikostyring.

Klimastrategi og klimarisiko

Klimaendringene føles allerede i dag, og innebærer betydelig risiko, men også muligheter, for næringslivet. Paris-avtalen og EUs offensive klimapolitikk setter viktige rammer for næringslivet også her hjemme. Klimarisiko handler blant annet om å forstå hvordan klimaendringene vil påvirke samfunnsutviklingen, politikk og rammebetingelser, markeds- og teknologiutvikling og hvilke endringer vi kan forvente i fysiske tilstander som vær og vind. Gode vurderinger av klimarisiko gir viktig og strategisk styringsinformasjon i overgangen til lavutslippssamfunnet.

PwC tilbyr virksomheter en systematisk analyse av deres klima- og bærekraftsrisiko med formål om å gi robust styringsinformasjon i en verden i endring. Vi analyser hvilke risikofaktorer som er vesentlige i ulike klimascenarier, når de kan inntreffe og hvor mye det kan koste.  Dette gir viktig innsikt for et selskap når det skal settes en en klar retning for klimaarbeidet og gjennomføres nødvendige tiltak for klimatilpasning. En tydelig klimastrategi vil kunne bidra til å sikre selskapets fremtidige konkurransekraft gjennom det grønne skiftet.

God rapportering er fundamentert i en en god strategi og tydelige mål. Vi bistår også selskaper med deres klima- og klimarisikorapportering i tråd med rammeverk som CDP og TCFD.

Bærekraftsrapportering

For å øke bevisstheten og sikre en bærekraftig utvikling trenger vi åpenhet om hvordan næringslivet integrerer bærekraft i sin virksomhetsstyring. 

God bærekraftsrapportering forutsetter at bærekraftsarbeidet følger en overordnet strategi. Rapporteringen med tilhørende indikatorer, knyttes til virksomhetsstrategi, vesentlige temaer, strategiske satsingsområder og målbilde. Relevante og konkrete KPIer er avgjørende for å sikre at strategiske fokusområder implementeres og følges.

PwC bistår blant annet med å:

 • Kartlegge beste-praksis for bærekraftsrapportering.
 • Definere KPIer, mål og vesentlige bærekraftstema som rapporten bør omhandle.
 • Kvalitetssikre indikatorer, analysere datakvalitet og tilgjengelighet.
 • Utarbeide struktur og definere innhold for rapportering.
 • Gjennomgå og utvikle eksisterende rapportering og rutiner.
 • Bistå i datainnsamling og tekstproduksjon.
 • Rådgivning knyttet til etterlevelse av eksterne rapporteringsrammeverk/standarder (f.eks. GRI).
 • Rådgivning knyttet til særnorsk lovgivning, som skjerpet likestillingslov og åpenhetsloven
 • Vi bistår også selskaper med deres klimarapportering og  klimarisikorapportering i tråd med rapporteringsrammeverk som CDP og TCFD.

Få oversikt og innsikt i nye rapporteringskrav

For å hjelpe våre kunder å ligge i forkant av ny regulering på bærekraftsområdet, har vi lansert en ny nettportal som gir oppdatert informasjon på sentrale områder som taksonomien, klimarisiko, klimarapportering og mye mer! 

Bærekraftsrapportering – hold deg oppdatert!

Bærekraft i finans

ESG Due Diligence og porteføljeanalyse

En ESG Due Diligence bidrar til å identifisere og kartlegge risiko og muligheter i et selskap som er knyttet til påvirkning på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (inkludert etikk og antikorrupsjon). Analysen vil identifisere ESG risikoer og muligheter i selskaper og hvilke tiltak som vil være nødvendig for å redusere eller utnytte disse ved et eventuelt oppkjøp. Slik informasjon er viktig å avdekke tidlig i oppkjøpsprosessen for å håndtere risiko i en organisasjon som ikke er i samsvar med krav iverksatt av myndigheter og børs. Utbedringer vil bidra til å øke verdien i investeringen etter et oppkjøp og unngå potensielle bøter og negativt omdømme.

Et annet aspekt av bærekraftig finans ligger på porteføljenivå. Porteføljeanalyser er relevant for ulike finansielle aktører, fra private equity (PE) firma til store institusjonelle investorer som eier aksjer på tvers av næringer. Porteføljeanalyse som et tjenesteområde omhandler en systematisk gjennomgang og analyse av ESG-risiko i selskapsporteføljen, strategiske muligheter eller ulike rapporteringskrav. PwC har bred erfaring med alle type porteføljeanalyser, både for PE selskap og store offentlige investorer. Innsikt hentet fra en fokusert porteføljeanalyse kan danne et solid beslutningsgrunnlag for videre investeringer eller andre strategiske beslutninger knyttet til grønn omstilling.

Taksonomirådgivning

EUs grønne giv er kanskje verdens mest ambisiøse og omfattende plan for grønn omstilling. For å sikre at målene nås, har EU i første omgang introdusert en handlingsplan og tiltakspakke rettet mot finanssektoren. Tanken er at nye reguleringer vil skape ringvirkninger i alle økonomiske sektorer i unionen på sikt. 

Et av de mest omtalte verktøyene i tiltakspakken er taksonomien for bærekraftige aktiviteter - et klassifiseringssystem som definerer hvilke aktiviteter som vil godkjennes som bærekraftige i EU. For å kvalifisere som bærekraftig må aktiviteten møte en rekke tekniske krav. Kategoriseringen av aktiviteter som bærekraftige eller ikke legges videre til grunn i en rekke andre direktiver for finanssektoren, blant annet for utstedelsen av grønne obligasjonslån, investeringsrådgivning til kunder, og selskapers ikke-finansielle rapportering. 

For å være best mulig forberedt på kommende krav, bør finansielle og industrielle selskaper allerede nå gjennomgå egne systemer for dokumentasjon av påvirkning på samfunn og miljø. Dette inkluderer også ikke-finansiell rapportering. Bedrifter som lykkes med dette arbeidet vil ikke bare sikre overholdelse av kommende reguleringer, men vil også belønnes i form av fordelaktige finansieringsvilkår.

Vi bistår selskaper med:

 • Kartlegging av aktiviteter mot de tekniske kravene i taksonomien. Les mer om PwCs taksonomiverktøy her

 • Dokumentasjon og verifisering av oppnåelse av tekniske krav

 • Operasjonalisering av taksonomikrav i interne prosesser og systemer

 • Juridisk rådgivning

 • Rapportering i henhold til taksonomien, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSDR), og Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 

Internasjonal utvikling

Internasjonal utvikling er en en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. I PwC hjelper vi offentlige virksomheter, private selskaper og frivillige organisasjoner med å forbedre deres virksomheter og skape mer effektiv og varig utvikling. Nye globale utfordringer og stadig strammere offentlige budsjetter krever smartere bistand, innovative løsninger og nye finansieringsmekanismer.

PwC har omfattende erfaring og metodikk innenfor strategiutvikling, organisasjonsutvikling, evalueringer og innovasjonsprosesser som bidrar til å ta kundene nærmere oppnåelsen av bærekraftsmålene. Vi kan også bistå med landananlyser og ulike risikoanalyser i fremvoksende markeder.


Kundehistorier

Suksessfaktorer for å lykkes med bærekraft

 • Definer hva bærekraft betyr for selskapet - både med hensyn til positiv innvirkning og negativt fotavtrykk. Hvilken posisjon skal tas i fremtiden?
 • Bygg en kultur for bærekraft. Hele organisasjonen må forstå og involveres i bærekraftsarbeidet, fra styret og ledelsen til den enkelte ansatte.
 • Integrer bærekraft i forretningsstrategien og i alle sentrale beslutningsprosesser.
 • Definer konkrete mål og tilhørende tiltak for virksomheten. Integrer disse i selskapets handlingsplaner.
 • Rapporter fremdrift på mål og relevante, kvantifiserbare, KPIer. Kommuniser resultater internt og eksternt.
 • Integrer bærekraft i styring og rapportering og definer tydelige ansvarsområder internt.

 


Kontakt oss

Per Arvid Gimre

Partner | CFO Solutions, Stavanger, PwC Norway

+47 952 61 122

Kontakt meg

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

967 00 000

Kontakt meg

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 225

Kontakt meg

John Wikström

Partner, Bergen, PwC Norway

947 81 047

Kontakt meg

Anne-Marie Helland

Direktør | Bærekraft og internasjonal utvikling, Oslo, PwC Norway

959 21 713

Kontakt meg

Liv Annike Kverneland

Partner, Oslo, PwC Norway

911 51 110

Kontakt meg


Bransjer vi hjelper med bærekraftsrådgivning

Finans    Eiendom    Fornybar energi    Helse    Industri og handel    Offentlig sektor

Olje og gass    Shipping    Sjømat    Telekom og media

 

 

Klimaindeksen 2022

Klimaendringer og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er noen av de viktigste utfordringene verden står overfor. I dette arbeidet spiller næringslivet en kritisk rolle. Klimaindeksen tar tempen på bærekrafts- og klimaarbeidet i Norges 100 største selskaper.

 

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Hide