Risk Advisory Services

Næringslivet er i endring; det er i økende grad komplekst, integrert og digitalt.

Du trenger da god virksomhetsstyring, risikoforståelse og tilstrekkelig kontroll, slik at ledelsen kan fokusere på det som er viktigst.

Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor nye og ukjente trusler og muligheter. For å lykkes må en moderne virksomhet derfor ha gode styrings- og kontrollsystemer. PwC Risk Advisory Services hjelper virksomheter med å være i forkant.

Våre eksperter hjelper styret og ledelsen med å forstå risiko og etablere gode styringsprosesser tilpasset selskapets størrelse og kompleksitet. Vårt bidrag er å gjøre det enklere å ta velfunderte beslutninger og følge dem opp med gode tiltak.


Jeg ønsker hjelp innen:

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance)

Eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance) handler om å opprette fornuftige retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte og utvikle selskapets ressurser på best mulig måte. Corporate Governance står høyt på mange styrers agenda, og det er mange interessenter syn at selskaper som kan vise til god styring og kontroll oppnår høyere lønnsomhet over tid.

Les mer

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen
Partner | Risk Advisory Services
Tlf: 952 60 113
Kontakt meg

Rune Strømsnes
Partner
Tlf: 952 61 293
Kontakt meg

Følg oss