Fornybar energi

Endringene i energibransjen skaper muligheter og utfordringer

Fornybar energi er en viktig del av løsningen for å oppnå verdens klimamål. Stadig økende etterspørsel etter grønn energi, også i Europa, kombinert med økende elektrifisering gir nye, store muligheter for norske kraftselskaper. 

Fornybar energi vil dekke en stadig økende andel av verdens energibehov. Dette vil kreve bærekraftig utnyttelse av ulike fornybare energikilder, samt betydelige investeringer i teknologi og innovasjon.

Thomas Fraurud, partner i PwC
Thomas Fraurud, partner i PwC

- Vi hjelper selskaper med å dekke verdens økende energibehov. Thomas Fraurud, partner i PwC

Norge er verdensledende innen elektrifisering

Bilparken har kommet lengst, nå følger tungtransport, maritim næring og etter hvert luftfart. Spesielt innen sjøtransport har Norge gode muligheter for også å etablere en leverandørindustri med betydelig eksport.

Uten tilgang til elektrisitet stopper det meste i samfunnet opp og en økt elektrifisering forsterker kraftbransjen som en av våre aller mest samfunnskritiske.

Optimal utnyttelse av kraftnettet er viktig for å sikre stabil kraftforsyning og i tillegg begrense investeringsbehovet. Her er det ventet at regulatoriske endringer, eksempelvis innføring av effekttariff, vil føre til teknologiske innovasjoner.

Generelt vil ny teknologi og nye forretningsmodeller utfordre tradisjonelle selskaper i bransjen, eksempelvis gjennom endringer i forbruksmønster og økende utbygging av desentralisert produksjon og lagring.

 

   

  

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Strategi og omstilling

Vi har bistått de største selskapene innen fornybar energi i Norge med utarbeidelse av strategier for å være i stand til å møte de store endringene som bransjen nå møter. Identifisering og analysering av nye og eksisterende forretningsområder, samt utarbeidelse av business case for disse står sentralt i arbeidet.

Endring av organisasjonen er ofte nødvendig for å være i stand til å gjennomføre strategien. PwC har bistått de største selskapene i bransjen hele veien fra strategi til implementering.

Raskere endringer og økt kompleksitet gir også større krav til eierne av nettselskapene og PwC bistår eiere av selskaper i bransjen med utarbeidelse av eierstrategier.

Operasjonell forbedring

Vi har hjulpet selskaper med å forbedre sin drift og sine kundeopplevelser bl.a. gjennom bruk av involverende og kundefokusert Design Thinking-metodikk og innføring av beste praksis-modeller. Dette har bidratt til å styrke våre kundenes posisjon i sine markeder gjennom mer fornøyde brukere og mer strømlinjeformet drift. 

Ny teknologi gir også muligheter for effektivisering av arbeidsprosesser og frigjøring av ressurser til mer verdiskapende arbeid. Vi bistår selskaper med strømlinjeforming av økonomifunksjonen og rapporteringsprosesser.

Vi har også omfattende erfaring med digitalisering av manuelle arbeidsprosesser i virksomheter og har blant annet bistått fornybar-selskaper med å robotisering og maskinlæring i sin virksomhet.

Finansiell revisjon

Vi har revisjonskunder i alle størrelser innenfor kraft- og nettbransjen i Norge, og dekker gjennom våre revisjonsteam alle typer kraftproduksjon, i tillegg til nettselskaper og andre typer selskaper knyttet opp mot denne bransjen.

Våre revisjonsteam har lang erfaring fra revisjon av denne typen selskaper, og vi legger ned mye innsats for å holde oss orienterte og relevante, slik at vi i størst mulig grad kan være en relevant sparringspartner for våre kunder. Vi tilbyr også våre kunder bistand i form av teknisk utarbeidelse av regnskap og skattepapirer, utført av revisjonsteamet.

Transaksjonsstøtte og omorganisering

Vi har vært involvert i alle de større strukturprosessene i Norge og har inngående erfaringer innen alt fra utredning, utarbeidelse av business case, transaksjonsstøtte, selskapsrettslig bistand, til gjennomføring av integrasjonen.

Krav til skille mellom produsent og nettselskap har tvunget frem dannelse av nye selskaper, samtidig som en rekke selskaper i samme del av verdikjeden selv har valgt å fusjonere for å møte fremtiden. Vi har spisskompetanse innen fisjon og fusjon av selskaper innen fornybar energi og kan levere både finansielle og juridiske tjenester, samt skatte- og avgiftsrådgivning.

Forebyggende sikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Vi har hjulpet selskaper med å kartlegge risiko, etablere effektive beredskapsplaner, bygge opp kompetanse, trene og øve på å håndtere hendelser og kriser. Vi samarbeider med våre kunder om å etablere gode styringssystemer, iverksette  smarte forebyggende sikringstiltak og bistår med evalueringer og forbedringstiltak etter øvelser og hendelser. Vi gjennomfører bakgrunnsundersøkelser, granskninger og sikkerhetsrevisjoner, og dekker hele spekteret av hendelser fra HMS til etterlevelse av kraftberedskapsforskriften og sikkerhetsloven.

Vi har inngående innsikt i myndighetskrav og reelle utfordringer innen forebyggende sikkerhet og beredskap i bransjen. Vi arbeider sammen med mange selskaper innen energibransjen med å møte alle krav utledet av kraftberedskapsforskriften, damsikkerhetsforskriften, sikkerhetsloven mv.

Cybersecurity

Vi tilbyr støtte til å håndtere komplekse utfordringer som grenser mellom teknologi, jus og personvern, internkontroll og risikostyring. Vi har hjulpet kunder med å etterleve både Sikkerhetsloven, Kraftberedskapsforskriften og Energiloven.

Vi bistår virksomheter med å forebygge, avdekke og håndtere sikkerhetshendelser. Vi har støttet våre kunder med håndtering av cybertrusler, gjennom å implementere styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), gjennom effektivt å integrere teknologisystemer i virksomheten, samt administrere systemene for å øke IKT-sikkerheten.

Vi har gjennomført modenhetsvurderinger av selskaper på et overordnet nivå, men også testet det tekniske miljøet. Vi har bistått virksomheter med risiko- og sårbarhetsanalyser, samt organisert foredrag, workshops og øvelser for å utvikle sikkerhetskulturen.

Bærekraft

Kraftbransjen spiller en sentral rolle i Norges omstilling til lavutslippssamfunnet som bidragsyter til grønn vekst og utvikling. I tillegg til produksjon og distribusjon av fornybar energi ligger det store muligheter i å tilrettelegge for elektrifisering og energieffektivisering. Produksjon og distribusjon av fornybar energi skal være både sikker og forutsigbar. Derfor har kraftbransjen en viktig samfunnsrolle i å utvikle, bygge ut og forvalte kritisk infrastruktur som muliggjør grønne valg hos privatpersoner og bedrifter.

Med ekspertise innen grønn omstilling, bærekraftsrapportering, verifikasjon av bærekraftsdata, grønn finansiering og klimarisiko, hjelper vi norske kraftselskap med å integrere bærekraft i hele virksomheten.

Vi kan fasilitere strategiprosesser for å minimere negativ påvirkning på samfunn og miljø og maksimere positive bidrag til grønn omstilling. Dette kan innebære å kartlegge interessenter og forstå deres behov i lys av selskapets måloppnåelse, samt å prioritere bærekraftsområder og bærekraftsmål. 

 

Kontakt oss

Thomas Fraurud

Thomas Fraurud

Partner | Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 878

Lars Hallvard  Walby

Lars Hallvard Walby

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 481 61 795

John Wikström

John Wikström

Partner, leder strategi og bærekraft, PwC Norway

Tlf: 947 81 047

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, revisjon og bærekraftsattestasjoner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225

Følg oss