Offentlig sektor

Vi bistår i omstillingsprosesser og ved strategiske utfordringer offentlig sektor står overfor.

 

Gjennom våre rådgivnings-, revisjons- og advokattjenester skaper vi en kultur for kontinuerlig forbedring og fornyelse - en offentlig sektor som er rustet for en ny tid. 

Å modernisere offentlig sektor handler ikke om å flytte på noen bokser, men om å sørge for en sterkere brukerorientering og skape rom for forandring nedenfra.

Jan Tore SannerTidligere kommunal- og moderniseringsminister


Våre prosjekter

I PwC forstår vi kompleksiteten i offentlig sektor. Derfor samarbeider vi med mange typer offentlige virksomheter på tvers av hele landet. Under ser du et utvalg prosjekter vi jobber med.

PwC skaper fremtidens politi

Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres. Politiet skal bli mer tilgjengelig og tilstedeværende, publikum skal oppleve likere polititjenester med bedre kvalitet og kompetansen og effektiviteten skal heves. Nærpolitireformen skal gi et bedre og mer moderne politi, for å skape trygghet der folk bor og ferdes. Reformen består av flere prosjekter der PwC er involvert som hovedsamarbeidspartner til politiet.

Styrker handlingsrommet til statlige ledere

Et av regjeringens hovedsatsingsområder er å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. I dette arbeidet er bedre styring og ledelse identifisert som et viktig punkt for å bedre gjennomføringskraften og tjenestene i offentlig sektor. Kommunal- og moderniseringsministeren har etablert et program som skal bidra til utvikling og endring gjennom tiltak innen ledelse, styring, teknologibruk, samordning og beslutningsgrunnlag. PwC har bistått med planlegging, oppfølging og gjennomføring av programmet.

Knytter Helse-Norge sammen

Norsk Helsenett jobber for at all helseinformasjon skal være trygg og tilgjengelig.1. januar i år etablerte Norsk Helsenett et administrativt tjenestesenter for anskaffelser og IKT-tjenester til helseforvaltningen. PwC var med på den spennende reisen fra å planlegge etableringen av tjenestene til åpning og drift av tjenestesenteret.

Kontakt oss

Roger Mortensen
Partner | Consulting
Tlf: 952 60 699
Kontakt meg

Petra Liset
Partner | Risk Advisory Services
Tlf: 952 60 152
Kontakt meg

Hans-Christian Berger
Partner | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 60 390
Kontakt meg

Lene Sakariassen
Advokat | Partner
Tlf: 952 60 256
Kontakt meg

Følg oss