Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Offentlig sektor

Sammen om de smarte løsningene

Vi er alltid på jakt etter den neste løsningen for offentlig sektor - den som er enda raskere, smartere, enklere og grønnere. Den vi finner og skaper sammen med deg.

Nytt for offentlig sektor

{{filterContent.facetedTitle}}

Markedets beste sektorkompetanse

Vårt bransjeteam har lang erfaring med de største omstillingene og reformene i offentlig sektor. Vi kjenner statsforvaltningen og kommunal sektor som vår egen bukselomme, og er godt kjent med de særskilte problemstillingene og strategiske utfordringene som treffer de ulike fagsektorene.

Kompetanse og utdanning

PwC har flere tverrfaglige team som jobber med kunder i utdannings- og kompetansesystemet. Dette inkluderer grunnopplæring, høyere utdanning, etter- og videreutdanning. I tillegg jobber vi medutdannings- og kompetansepolitiske myndigheter og tilretteleggere. PwC kan tilby solid bransjekunnskap, ledende konsulent- og rådgivningspraksis og et sterkt globalt kompetansenettverk.

Noen prosjekter og kunder innenfor kompetanse og utdannings sektoren er:

 • Konseptvalgutredning for ny digital plattform for etter- og videreutdanning, Kompetanse Norge
 • Konseptutredning for nye digitale systemer som skal understøtte deres kjerneoppgaver, Norges Forskningsråd
 • Konseptvalgutredning om deling av data i kunnskapssektoren, Unit

Justis og beredskap

PwC har tung kompetanse innenfor en rekke områder av justis- og beredskapssektoren og erfaring fra en rekke prosjekter på vegne av blant annet Politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I alle prosjekter stiller PwC med tverrfaglige team med omfattende bransjekunnskap og tilgang til et stort globalt kompetansenettverk.

Vi kan bistå innenfor en rekke problemstillinger og oppdrag som spenner seg fra strategier og organisasjonsmodeller til digitalisering av virksomheten og gevinstrealisering.

Noen prosjekter og kunder innenfor justis og beredskapssektoren er:

 • Konseptvalgutredning for nytt beredskapssenter, Justisdepartementet
 • Prosjekt nye politidistrikter, Politidirektoratet
 • REAL-prosjektet, Politiets fellestjenester
 • Evaluering av ny organisasjonsmodell, DSB
 • Innføring av GDPR i politi- og lensmannsetaten, Politidirektoratet

Helse

I PwC har vi dedikerte bransjespesialister med tverrfaglig bakgrunn. Herunder medisinskfaglig, helsefaglig, teknologisk, juridisk, organisatorisk og økonomisk kompetanse. Vi hjelper helsesektoren til effektiv drift og med å levere høy kvalitet i tjenestene – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi bistår for tiden flere helseforetak med innovativ tjenesteutvikling basert på bruker- og pasientfokus.

Prosjektene retter seg mot konkrete brukergrupper og problemstillinger hvor det er behov for nye måter å organisere tjenestene på rundt pasient og bruker. Et eksempel på dette er helseforetakets samhandling med kommuner og Nav rundt brukergrupper innen psykisk helse og rus. Riktig bruk av IKT, god informasjonsdeling og samarbeid i pasientforløpet gir kostnadseffektiv behandling og er også i myndighetenes interesse.

Vi tilbyr rådgivning innen e-helse, m-helse og IKT-relaterte problemstillinger fra strategi, organisering og arkitektur til systemvalg, gevinstrealisering og implementering.

Noen prosjekter og kunder innenfor helsesektoren er:

 • Prosjektledelse for anskaffelse av kvalitetssikringssystem Helse Nord RHF
 • Ekstern kvalitetssikring av konseptutredning for utbygging av Aker og Gaustad sykehus, Oslo Universitetssykehus HF
 • Prosjektledelse og prosjektkoordinering innføring av elektronisk kurve Helse Vest RHF
 • Kartlegging av organisasjonskultur Klinikk for psykisk helsevern, Sykehuset Sørlandet HF
 • Prosjektledelse organisasjonsutvikling Klinikk for psykisk helsevern for voksne, Stavanger Universitetssykehus HF
 • Prosjektledelse etablering av digital læringsproduksjon og utdanning, Helse Midt-Norge RHF
 • Gjennomgang av organisering dimensjonering og ressursbruk helse- og omsorgstjenestene Halden kommune
 • Gjennomgang av organisering dimensjonering og ressursbruk helse- og omsorgstjenestene Høyanger kommune
 • Gjennomgang av tildelings- og evalueringspraksis Tønsberg kommune

Forsvar

PwC har i mange år bistått forsvarssektoren både nasjonalt og internasjonalt. Våre medarbeidere har dyp bransjekunnskap og erfaring fra en rekke prosjekter innenfor et bredt spekter av problemstillinger. Vi kan bistå våre kunder med en rekke tjenester fra kvalitetssikringer og evalueringer til anskaffelser og bistand ved implementering av nye systemer.

PwC Norge er en del av PwCs internasjonale nettverk for forsvarssektoren. Dette gir oss tilgang til erfaring og kompetanse fra en rekke land som Nederland, Tyskland og Australia.

Noen prosjekter og kunder innenfor forsvarssektoren er:

 • Gjennomgang av bergingen av KNM Helge Ingstad, Forsvarsdepartementet
 • Ekstern kvalitetssikring av prosjektøkonomi (samt restusikkerhet) for NH90 - Helikoptre til fregatt og Kystvakten, Forsvarsdepartementet
 • KS1 Fremtidig maritim minemottakskapabilitet, Forsvarsdepartementet
 • Bistand til implementering av digitalt system, Sjøforsvaret

Bistand

PwC har tverrfaglige team som jobber med ulike aktører innenfor utviklingssamarbeid. Dette inkluderer aktører i offentlig, privat og frivillig sektor. Våre medarbeidere innenfor bistandsarbeid har lang erfaring fra utviklingssamarbeid i Norge og i utlandet og besitter en variert bakgrunn fra utviklingssamarbeid innenfor sivilt samfunn, statlige aktører og multilaterale aktører.

Internasjonalt har PwC et sterkt kompetansenettverk med over 500 medarbeidere som jobber fulltid med prosjekter innnenfor utviklingssamarbeid. Kundene strekker seg fra bilaterale aktører til globale fond og store internasjonale NGOer.

Noen prosjekter og kunder innenfor bistandssektoren er:

 • Utvikling av ny strategi 2020-2030 for Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)
 • Utvikling av ny kompetansestrategi for Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)
 • Vurdering og anbefaling av katalytisk tilskuddsordninger for Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)
 • Bistand til utvikling av global covid-19 mekanisme for SMB for UNDP (FNs utviklingsorganisasjon)
 • Utvikling av prosess-, prosjekt- og organisasjonsstruktur for NORCAP
 • Internrevisjon av Libanon, Laos og Kambodsja for Norsk Folkehjelp
 • Bistand til utvikling av strategi og resultatrammeverk for Caritas
 • Organisasjonsgjennomgang av tilskuddsmottakere for Digni

Samferdsel

PwC har lang erfaring fra arbeid med mange viktige problemstillinger innen samferdselssektoren. Våre medarbeidere har blant annet erfaring fra planlegging og utredning av infrastrukturprosjekter, kvalitetssikring, granskning & compliance, organisasjonsendringer og strategiarbeid.. Vi har kompetanse og erfaring både innen person-, gods- og kollektivtransport.

Våre norske medarbeidere er med i PwCs kompetansenettverk innen Capital Projects & Infrastructure og er derfor del av et stort internasjonalt miljø innen samferdselsprosjekter, herunder Storbritannia og Indonesia, for å nevne noen.

Noen prosjekter og kunder innenfor samferdselssektoren er:

 • Strategi for stordata - Jernbanedirektoratet
 • Drivere for kostnader innen jernbanesektoren - Jernbanedirektoratet
 • Bistand med NTP og handlingsprogram - Bane NOR
 • Samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering av jernbanereformen - Samferdselsdepartementet
 • Felles kriterier for vurdering av samfunnssikkerhetsmessige virkninger av samferdselsprosjekter (SAMSØM) - Samferdselsdepartementet
 • Ekstern kvalitetssikring (KS1) av anskaffelse av nye T-banevogner - Oslo kommune
 • Ekstern kvalitetssikring av bompengegrunnlag for Nordhordlandspakken - Finansdepartementet
 • Selskapsetablering og systemanskaffelse ERP - Norske Tog
 • Strategi for ny innsikt- og analyseplattform - Ruter
 • Ekstern granskning av Statens vegvesens ulykkesgranskninger - Statens vegvesen

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi bistår offentlige organisasjoner med å forbedre alle deler av virksomheten, fra innovasjon, til strategi og gjennomføring.

Tjenesteinnovasjon og design

Visste du at et av Norges mest erfarne tjenestedesignteam sitter hos PwC?

Sammen med kommuner og offentlige virksomheter lager de nytenkende løsninger som gjør hverdagen enklere for innbyggere over hele landet.

Les mer om våre tjenester innen tjenestedesign

Granskning, utredning og samfunnsøkonomiske analyser

Ønsker du bistand til å velge riktige prosjekter og sikre at de gjennomføres i henhold til tid, kostnad og kvalitet? Vi gjennomfører analyser i forkant, underveis og i etterkant av store og kostbare prosjekter i det offentliges regi.

Etats- og virksomhetsstyring

Investeringsprosjekter blir stadig større og mer komplekse, og med et krevende risikobilde. God styring og kontroll gjennom hele utrednings-, planleggings- og prosjektfasen er en viktig forutsetning for å sikre prosjekter med god gevinst.

Endringsledelse og organisasjonskultur

Over 80 % av ledere sier kultur er avgjørende for organisasjonens suksess. Vi hjelper dere å løse utfordringer ved organisatoriske endringer, med rett fokus på endringsledelse, kultur, kommunikasjon og utvikling av talent.

Teknologi og automatisering

PwC er leverandøruavhengig, og for oss er det utelukkende virksomhetens strategiske mål som står i sentrum. Vi finner og utnytter virksomhetens digitale forretningsmuligheter, og hjelper dere å ta i bruk teknologi for å fornye, forenkle og forbedre.

Cybersikkerhet

I 2019 opplevde 7/10 virksomheter et målrettet cyberangrep. Er dere godt nok sikret?

Vårt spesialistteam løser komplekse utfordringer i grensene mellom teknologi, jus og personvern, internkontroll og risikostyring. 


Kontaktpersoner

Roger Mortensen

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 699

Kontakt meg