Helhetlig reisemålsutvikling, gode opplevelser og lønnsomme bedrifter

Når vi jobber med aktørene i reiselivssektoren er vårt mål alltid det samme - å skape et bærekraftig og attraktivt reiseliv med kvalitet og lønnsomhet.

Kontakt oss

Har du tatt ut potensialet i din bedrift? Skaper du kvaliteten og opplevelsene dagens gjester ønsker og forventer? Vet du hvordan du skal utvikle attraktive reisemål i takt med både lokalsamfunnet og internasjonale trender? 

Reiselivsnæringen i Norge er mer enn bedriftene i næringen. Gjestene bruker naturen og infrastrukturen, handler i den lokale matbutikken og besøker badestrender, kulturattraksjoner og er de uheldige må de oppsøke kommunens legekontor. Dette krever samarbeid på tvers av mange aktører. Besøksforvaltning er å jobbe for en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen slik at denne gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet. Vi kjenner utfordringene på tvers av privat og offentlig sektor og kan bistå i å løse dem på ditt reisemål. 

Kundehistorier

PwC har bred erfaring med alt fra forretningsutvikling til reisemålsutvikling. Fra arbeid med oppstartsbedrifter, med den perfekte idéen, til utvikling av større reisemål der mange aktører må samarbeide for at utviklingen skal være bærekraftig. Vi bistår bedrifter, kommuner, fylkeskommuner, destinasjonsselskaper og reisemål over hele landet. Her kan du lese mer om hvordan vi har hjupet noen av våre kunder.

Guide i Svalbard Adventures
Vil gi wow-opplevelser til fremtidige generasjoner (åpnes i nytt vindu)

Med ny bærekraftsstrategi skal Svalbard Adventures legge lista for hvordan turisme drives i arktiske strøk. 

Loen Skylift når nye høyder (åpnes i nytt vindu)

Det var mange hinder på veien for himmelbanen på Vestlandet.

Vestkapp: perlen som skal bli kjent (åpnes i nytt vindu)
– Om ti år håper jeg Vestkapp har blitt så kjent at det kommer folk langveisfra for å spise og bo her.
Offentlige og private sammen om reiselivsikon (åpnes i nytt vindu)

Hvordan skape en turistdestinasjon man tjener penger på her, samtidig som det er bærekraftig?

Hvordan kan vi hjelpe?

Forretningsutvikling i reiselivsbedrifter

Forut for pandemien utgjorde turisme rundt 10% av globalt brutto nasjonalprodukt. Pandemiens reiserestriksjoner har gitt hard medfart til en fragmentert norsk reiselivsbransje med tradisjonelt sett lav lønnsomhet. 

Ny nasjonal reiselivsstrategi peker på tre avgjørende premisser for utviklingen fremover: tilpasning til det grønne skiftet, digitalisering og tilpasning etter pandemien (f.eks. til nye reiseruter og ny gjesteadferd).

Dette gir store muligheter for å utvikle mer robuste verdikjeder gjennom hele gjestereisen og mer lønnsomme produkter for norske reiselivsbedrifter. PwC har lang erfaring fra arbeid med både små og store reiselivsbedrifter, naturbaserte så vel som kulturbaserte, og kan bistå med utvikling av nye og eksisterende produkter og reisepakker. Vi tilbyr et team som har erfaring fra arbeid som spenner seg fra produkt- og konseptutvikling, utvikling av gjestereisen, interessentinvolvering, myndighetskontakt, markeds-/mulighetsananalyser, økonomisk modellering, investordialog og bærekrafts- og kommunikasjonsstrategi. 

Ingvill Flo, partner og leder av PwCs reiselivstjenester

Norsk reiseliv har natur, kultur, mat og attraksjoner av internasjonal klasse. Disse opplevelsene må presenteres, prises og selges til de riktige målgruppene. På den måten får vi best kvalitet for gjesten og en mer lønnsom utvikling av norsk reiseliv.

Ingvill FloPartner og leder av PwCs reiselivstjenester

Bærekraftig reisemålsutvikling

Reiselivet er et økosystem som fungerer best når flere aktører samhandler. I den nasjonale reiselivsstrategien er det tydelig uttalt at samhandling mellom ulike aktører, som destinasjonsselskaper, kommunen og fylkeskommunen, vernemyndigheter og frivillig sektor, må styrkes for å utvikle et bærekraftig reiseliv. 

Flere destinasjoner har satt tema destinasjonsledelse og bærekraftig reisemålsutvikling på dagsorden. PwC har lang erfaring fra arbeid i grensesnittet mellom private og offentlige aktører, også innen reiselivet. Vi har en god forståelse for økosystemet og beslutningsstrukturene i dette, samt hvilke aktører som må involveres for å oppnå ønskede effekter om økt verdiskaping, lokalsamfunnsinvolvering og redusert klimaavtrykk. 

Dette gjør oss i stand til å identifisere relevante problemstillinger og bistå destinasjonsselskaper og andre utviklingsaktører i deres utvikling av bærekraftige reisemål. Eksempelvis kan vi bistå med utvikling av robuste styringsmodeller rundt destinasjonen, utvikling av masterplaner for reisemålet eller være en prosjektstøtte i nærmere definerte prosesser innen reisemålsutvikling.

 

Kai Petter Sårheim, direktør og del av PwCs reiselivsteam

Reiselivet som utvikler seg etter pandemien må være mer bærekraftig, levere høyere kvalitet, ha bedre lønnsomhet og utvikles i samarbeid med lokalsamfunnet, slik at de lokale og positive effektene av turisme øker.

Kai Petter SårheimDirektør og del av PwCs reiselivsteam

Offentlig planlegging for fremtidens turiststrømmer

Turistnæringen i Norge opplevde stor vekst før korona og er pekt ut som en viktig fremtidsnæring for Norge. Fokus er økt kvalitet, helårsturisme og lønnsomhet. En fremtidsrettet utvikling av reiselivsnæringen gir også ringvirkninger for bo- og arbeidsplassattraktivitet, handel, matproduksjon og flere andre næringer. 

Turisme medfører samtidig et behov for tilpasning av offentlige tjenester til nye turiststrømmer, økt bruk av offentlige fellesgoder som friluftsområder, påvirkning av dyreliv, naturinngrep ved utbygginger og økt belastning på infrastruktur og kollektivtilbud. 

Nasjonale og regionale strategier peker i retning av at det skal stimuleres til samarbeid om en helhetlig og fremtidsrettet reiselivspolitikk, samt at regionene selv må ta eierskap til en styrt reisemålsutvikling.

PwC har støttet flere aktører i arbeid med planer for reisemålsutvikling, både offentlige og private. Vi har gjennom flere prosesser opparbeidet oss en god forståelse for hvordan det offentlige kan påvirke utviklingen, for eksempel gjennom samfunnsutvikler- og planrollen.

Eksempelvis kan vi bistå med utarbeidelse av ringvirkningsanalyser, utredninger og kunnskapsgrunnlag om reisemålet, tilpasning av kommunalt planverk med hensyn til økning i turiststrømmer og strategier for god besøksforvaltning. 

 

I et marked der både norske og utenlandske turiststrømmer vokser og der fellesgoder som natur- og kulturressurser blir tatt i bruk, er det i større grad behov for å inkludere reisemålsutvikling i den offentlige planleggingen.

Ingvill Flo (til høyre på bilde).Partner og leder av PwCs reiselivstjenester.

Lokal mat, kultur og naturressurser i reiseopplevelsen

Norge har flere steder på verdensarvlisten – både natur og kulturlandskap – og med dette et spesielt ansvar for å formidle kunnskap om verdensarven. 

Øvrige kulturminner og kulturmiljø i Norge samt nasjonalparkene våre er viktige kilder til kunnskap og kan bidra til utvikling av lokalsamfunn, økt verdiskaping for reiselivet og øvrig næringsliv.

Lokal mat står høyt på ønskelisten til både norske og internasjonale turister. Norge har rike landbrukstradisjoner og behov for å styrke verdiskapingen i denne næringen. Her er et stort uforløst potensial. 

PwC har erfaring fra samarbeid med aktører som formidler og forvalter verdensarv, museum, formidlingssenter og nasjonalparker. Vi har også jobbet med lokalmatprodusenter og nettverk som jobber med kommersialisering og merkevarebygging rundt sine produkter. 

I lys av vår erfaring fra reiselivsnæringen og innsikt i miljøer som forvalter natur- og kulturressurser, vil vi kunne bidra i arbeid med utvikling av miljøer, formidlingssentre og aktiviteter innen disse områdene. Vi ser at vi spesielt kan spille en rolle knyttet til utvikling av økonomisk bærekraftige modeller fordi vi bringer et kommersielt perspektiv med inn i strategiutviklingen.

 

Silje Kristin Guddal, Senior manager og del av pwCs reiselivsteam.

Gjestene blir stadig mer verdiorienterte, og vi må skape opplevelser som får hjertet til å banke noen slag ekstra. Næringen kan bidra til dette ved å styrke arbeidet med historiefortelling og kunnskapsformidling om verdensarven, kulturminnene, lokal matproduksjon og nasjonalparkene våre. Samtidig må vi finne modellen som gjør det mulig å få dette økonomisk bærekraftig på lang sikt.

Silje Kristin GuddalSenior manager og del av PwCs reiselivsteam

Kontaktpersoner

Ingvill Flo

Partner | Consulting | Kontorleder, Stryn, PwC Norway

952 61 355

Kontakt meg

Silje Kristin Guddal

Senior Manager | Consulting, Stryn, PwC Norway

995 04 520

Kontakt meg

Følg oss