Sjømatnæringen

Norsk sjømat er en av Norges viktigste næringer. Verden skriker etter nok mat, og sjømat er en av løsningene. Vi hjelper mange av de største i bransjen med ny teknologi, bærekraft og strategi.

To av tre ledere tror ikke på den ambisiøse 5 million tonn-visjonen

Til tross for at mye har skjedd siden PwC lanserte sitt første Sjømatbarometer i 2017, tror fortsatt ikke lederne i næringen, eller PwC, på at Norge som havbruksnasjon vil nå vekst-visjonen på 5 million tonn innen 2050.

Her kan du lese PwCs rapport Sjømatbarometeret

Flere nyheter for sjømatnæringen


Vi kan hjelpe deg uansett hvilken del av sjømatnæringen du tilhører

Vi har jobbet med bransjen siden den spede begynnelse, og har omfattende kjennskap til de regulatoriske, strategiske og operasjonelle utfordringene aktørene lever med. Det er bredden i vår kunnskap, størrelsen på vår organisasjon og spisskompetanse på særområder som gjør det mulig for oss å gi sjømatnæringen verdiskapende råd på så mange ulike områder.

Forskning

Vi jobber tett med akvakulturnæringen, forvaltningen og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt som er relevant for pågående oppdrag.

Vi jobber med forskningsmiljøene for å kombinere det kommersielle potensialet i et prosjekt med kunnskapsdrevet forskning. Forskning innen akvakulturnæringen i Norge er ofte drevet gjennom et statlig og privat partnerskap med gjensidig respekt for å oppnå gode resultater for akvakulturnæringen.

Farmasøytisk

Vi ser at en betydelig del av muligheten for videre vekst innen akvakulturnæringen vil være betinget av en effektiv farmasøytisk industri.

For oppdrettere av fisk er vaksiner og sykdomsbehandling svært viktig for å opprettholde tilveksten og effektiviteten i produksjonen. I tillegg er et sentralt element i bærekraftig utvikling at dyrevelferd prioriteres gjennom hele produksjonssyklusen med blant annet vaksiner og behandling. Vi har jobbet med flere prosjekter innen segmentet.

Utstyr

Vi ser en viktig betydning for oppdrettere å bruke det mest effektive verktøyet for å sikre den daglige driften og øke fortjenesten.

Etter hvert som teknologi har tatt over mange sentrale funksjoner i oppdrett vil en god utstyrsleverandør etablere nære samarbeidskonstellasjoner med oppdretter. Et svært relevant eksempel på dette er R&D innen bekjempelse av lus. Vi har jobbet med flere prosjekter innen segmentet.

Oppdrett

Det har de siste tre tiårene vært stor utvikling og vekst i produksjon av fisk i akvakultur.

Sammen med Chile og Canada har Norge tatt en lederrolle globalt på å eie, forvalte og ekspandere oppdrett av atlantisk laks. Pågående konsolidering i bransjen skaper dynamikk og utvikling ledet av store børsnoterte selskaper. Vi har stor aktivitet innenfor oppdrett av fisk.

Videreforedling

Vi anser videreforedlete produkter som et viktig argument for å komme langt ut i verdiskapingen for produsentene, og med det kjenne sitt sluttmarked bedre.

De internasjonale aktørene er av mindre størrelse, men de større samler kunder opp mot effektive nye operasjoner. Dette gjelder spesielt land med lave kostnader.

Videreforedling av fisk i Norge må overvinne et lønnsnivå som er høyere enn i nesten alle land som vi kan sammenligne oss med. Det krever effektivitet og rasjonelle løsninger.

Vår kompetanse innen prosessforbedring kan være det som skal til for å holde videreforedlingen i Norge i stedet for å flytte den ut. Vi har erfaring fra en rekke prosjekter innen videreforedling.

 

Salg og distribusjon

Markedet for fisk er i evig utvikling og forandring. Det blir åpenbart hvis en ser eksportmarkedet i et 100-årsperspektiv.

Det betyr at eksportørene må lete etter nye markeder samtidig som de forsvarer sine gamle. Regulatoriske og kommersielle barrierer må nedkjempes. Med vårt verdensomspennende nettverk og vår sjømatkompetanse kan PwC være en god medhjelper til å beskytte gamle og erobre nye markeder.

PwC opplever at tradisjonelt salg med distribusjon øker eierskapet til markedet og sikrer produsent en adgang til å kunne utvikle nye markedskanaler.

Et integrert videreforedlings- og salgsledd kan oppnå fordeler ved å forstå kundepreferanser i tidlig fase og utvikle produkter etter deres ønske. Vi har erfaring fra både integrerte og selvstendige salgsaktører.

Fiskeri

Fiske- og fangstsektoren har endret seg voldsomt de siste femti årene. Fangsten er den samme, ca. 2,5 mill tonn, men antall utøvere er gått fra over 100 000 til i omkring 7000. Den teknologiske utviklingen som har gjort dette mulig, vil komme til å fortsette. Lovgivningen henger etter, men reformbehovet er etter hvert blitt overhengende.

PwC har den kompetansen som skal til for å bistå næringen i denne endringsprosessen.


Kontaktpersoner

Hallvard Aarø

Partner | Leder for Region Vest, Bergen, PwC Norway

952 61 304

Kontakt meg

Ragnhild Dahle Heen

Director | Leder for Consulting, Tromsø, PwC Norway

952 61 440

Kontakt meg

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 225

Kontakt meg