Ny rapport: Krevende rammevilkår for sjømatnæringen

PwCs rapport, Sjømatbarometeret 2023 bekrefter at det hersker stor uro og usikkerhet i norsk sjømatnæring. Det nye skatteregimet er hovedårsakene til at bransjen nå står i limbo, er tilbakemeldingen. Hvordan skal næringen tilpasse seg?


Årets rapport - den viktigste så langt

Sjømatbarometeret ser på trendene og tar temperaturen på norsk sjømatnæring. Rapporten, som kommer annethvert år, markerer seg som en objektiv stemme inn i en av Norges aller viktigste næringer, og baserer seg på spørreundersøkelser der små og store aktører i næringen svarer.

hanne og johan

- Vi i PwC ønsker å vise et nyansert bilde av hvor næringen er på vei, og vi baserer oss på fakta og innspill fra næringen selv, forteller Hanne Sælemyr Johansen og Johan Flatebø Selle.

– Årets rapport skiller seg ut fra de tidligere barometrene, forteller Hanne Sælemyr Johansen, partner i PwC.  Hun er samstemt med sin kollega, Johan Flatebø Selle og mener årets Sjømatbarometer er deres viktigste så langt. 

– Dette er en næring som sjelden eller noensinne, har skapt så mye debatt i det offentlige rom som i den siste tiden. Nytt skatteregime og stor usikkerhet preger næringen og overskriftene, forteller Hanne.

– Vi ser at det er det hersker mange tabloide misforståelser knyttet til problemstillingene næringen står overfor. Det er derfor svært viktig å belyse debatten med objektiv innsikt. Med Sjømatbarometeret gjør vi denne typen innsikt tilgjengelig, sier Sælemyr Johansen. 

Sjømatbarometeret er en rapport som gir en direkte feedback fra de som jobber i næringen. Hvilke utfordringer kjenner de på? Hva mener aktørene skal til for å beholde vår posisjon som verdensledende sjømatnasjon også i fremtiden?

 


Skatt og uro

– Skatt og politisk risiko preger næringen langt inn i kjernen. Aktørene vet ikke hvilke rammevilkår de har, og opererer under stor uforutsigbarhet. Det preger også ordskiftet fra dag til dag, sier Flatebø Selle. Han jobber tett på næringen og viser til stor bekymring i bransjen. 

– Denne bekymringen gir seg utslag i kansellering av kontrakter, utsettelser av investeringer og permitteringer. Det er en næring som bærer mye belastning på grunn av stor usikkerhet, sier Flatebø Selle. 
– Vi ser at næringen går inn i året med en ny type drift. Fordi det er usikkerhet rundt hvordan reglene er utformet, hvordan man skattlegges og hvordan man skal tilpasse seg de nye reglene, havner aktører i et vanskelig situasjon. 

– Når man ikke vet hvordan utfallet blir, hvor mye man skal skatte i morgen av den kronen man tjener i dag, blir mye satt på hold. Dette har store ringvirkninger for hele bransjen.

 

Rapporten forteller oss at skatt og politisk risiko preger næringen langt inn i kjernen. Aktørene vet ikke hvilke rammevilkår de har, og de opplever stor uforutsigbarhet.

Hanne Sælemyr JohansenPartner, PwC

Prosessen er problematisk 

28. september i 2022 gikk det en sjokkbølge gjennom norsk sjømatnæring da regjeringen lanserte nyheten om grunnrentebeskatning for oppdrettsnæringen.

– De nye reglene kom bardus på.  Det vises tydelig i kapitalmarkedene at investorene ikke så dette komme og kan medføre at investorers tillit til politiske prosesser har fått seg en knekk, forteller Hanne. 

Flatebø Selle peker også på ringvirkningene dette har for leverandørindustrien gjennom et bredt omfang av prosjekter som ble avlyst eller utsatt over natten.

– Aktører i hele verdikjeden er berørt. Vi ser at selv om målet med skatteleggingen var å treffe de store aktørene innen akvakultur,, blir også de mindre aktørene langs kysten truffet. Dette gir store utslag for mange. 

– Det er ulike meninger om skatteleggingen; noen mener at endringen blir ødeleggende for næringen, mens andre igjen synes det er på tide at det bidras mer til fellesskapet. Likevel er det den store uforutsigbarheten som preger næringen mest, sier de to. 

3 av 4 ledere svarer at de ikke tror vi når visjonen og vekstmålet om 5 millioner tonn norskprodusert sjømat innen 2050

– PwCs Sjømatbarometer er et objektivt talerør for sjømatnæringen,  men samtidig mener vi også noe om hvor veien bør gå videre. I 2017 ble det uttalt en visjon om at Norge som havbruksnasjon vil nå 5 millioner tonn innen 2050. I vårt arbeid ser vi tydelig at dette tallet ikke stemmer med det næringen selv tror vi kan klare. Tallet er altfor høyt, sier Flatebø Selle.

– Siden den gang har rammevilkårene for næringen endret seg radikalt.

– Norges posisjon som verdens største lakseoppdretter er fortsatt sterk, og vi står for over halvparten av verdens produksjon av ørret og laks. Nå ser vi derimot tendenser til at vår posisjon er mer utsatt enn tidligere.

– Fremveksten av landbasert teknologi, kombinert med en eventuell betydelig skatteulempe ved konvensjonell teknologi, tilsier at visjonen om fem millioner tonn sannsynligvis er mer urealistisk enn noen gang, uttaler Selle.

Viktig verdiskapning for Norge

Hanne og Johan er enige om at sjømatnæringen har vært og er særdeles viktig for verdiskaping langs kysten og for hele landet vårt.  

– Det er landets nest største industri. Norge står for 50 prosent av all produksjon av laks og ørret i hele verden, sier Sælemyr Johansen. Hun peker på at vi i Norge har særlig gode rammevilkår for havbruk. 

– Vi har et klima som legger til rette for sjømatnæringen, vi har en lang kystlinje, og ikke minst har vi en stolt næring som har bygget seg opp gjennom årtier i landet vårt, sier Sælemyr Johansen. Hun sier videre at dette ikke er verdier vi kan ta for gitt i fremtiden. 

Når man ikke vet hvordan utfallet blir, hvor mye man skal skatte i morgen av den kronen man tjener i dag, blir mye satt på hold. Dette har store ringvirkninger for hele bransjen.

Johan Flatebø SellePwC
hanne og johan

PwC har inngående kunnskap og nærhet til sjømatnæringen. Vi samler inn fakta og analyser og snakker med sentrale aktører i bransjen, og ser dette fra vårt perspektiv, sier Hanne Sælemyr Johansen og Johan Flatebø Selle.

Fakta om Sjømatbarometeret: 

  • Sjømatbarometeret 2023 lanseres 6. mars 
  • Utgitt annethvert år siden 2017 
  • Er basert på undersøkelser blant toppledere i sjømat-segmentet 
  • Tar temperaturen på næringen og gir næringen en viktig, samlet stemme 
  • Viser tendenser og trender i bransjen og bidrar til debatt og utvikling 

Flere nyheter for sjømatnæringen


Vi kan hjelpe deg uansett hvilken del av sjømatnæringen du tilhører

Vi har jobbet med bransjen siden den spede begynnelse, og har omfattende kjennskap til de regulatoriske, strategiske og operasjonelle utfordringene aktørene lever med. Det er bredden i vår kunnskap, størrelsen på vår organisasjon og spisskompetanse på særområder som gjør det mulig for oss å gi sjømatnæringen verdiskapende råd på så mange ulike områder.

Forskning

Vi jobber tett med akvakulturnæringen, forvaltningen og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt som er relevant for pågående oppdrag.

Vi jobber med forskningsmiljøene for å kombinere det kommersielle potensialet i et prosjekt med kunnskapsdrevet forskning. Forskning innen akvakulturnæringen i Norge er ofte drevet gjennom et statlig og privat partnerskap med gjensidig respekt for å oppnå gode resultater for akvakulturnæringen.

Farmasøytisk

Vi ser at en betydelig del av muligheten for videre vekst innen akvakulturnæringen vil være betinget av en effektiv farmasøytisk industri.

For oppdrettere av fisk er vaksiner og sykdomsbehandling svært viktig for å opprettholde tilveksten og effektiviteten i produksjonen. I tillegg er et sentralt element i bærekraftig utvikling at dyrevelferd prioriteres gjennom hele produksjonssyklusen med blant annet vaksiner og behandling. Vi har jobbet med flere prosjekter innen segmentet.

Utstyr

Vi ser en viktig betydning for oppdrettere å bruke det mest effektive verktøyet for å sikre den daglige driften og øke fortjenesten.

Etter hvert som teknologi har tatt over mange sentrale funksjoner i oppdrett vil en god utstyrsleverandør etablere nære samarbeidskonstellasjoner med oppdretter. Et svært relevant eksempel på dette er R&D innen bekjempelse av lus. Vi har jobbet med flere prosjekter innen segmentet.

Oppdrett

Det har de siste tre tiårene vært stor utvikling og vekst i produksjon av fisk i akvakultur.

Sammen med Chile og Canada har Norge tatt en lederrolle globalt på å eie, forvalte og ekspandere oppdrett av atlantisk laks. Pågående konsolidering i bransjen skaper dynamikk og utvikling ledet av store børsnoterte selskaper. Vi har stor aktivitet innenfor oppdrett av fisk.

Videreforedling

Vi anser videreforedlete produkter som et viktig argument for å komme langt ut i verdiskapingen for produsentene, og med det kjenne sitt sluttmarked bedre.

De internasjonale aktørene er av mindre størrelse, men de større samler kunder opp mot effektive nye operasjoner. Dette gjelder spesielt land med lave kostnader.

Videreforedling av fisk i Norge må overvinne et lønnsnivå som er høyere enn i nesten alle land som vi kan sammenligne oss med. Det krever effektivitet og rasjonelle løsninger.

Vår kompetanse innen prosessforbedring kan være det som skal til for å holde videreforedlingen i Norge i stedet for å flytte den ut. Vi har erfaring fra en rekke prosjekter innen videreforedling.

 

Salg og distribusjon

Markedet for fisk er i evig utvikling og forandring. Det blir åpenbart hvis en ser eksportmarkedet i et 100-årsperspektiv.

Det betyr at eksportørene må lete etter nye markeder samtidig som de forsvarer sine gamle. Regulatoriske og kommersielle barrierer må nedkjempes. Med vårt verdensomspennende nettverk og vår sjømatkompetanse kan PwC være en god medhjelper til å beskytte gamle og erobre nye markeder.

PwC opplever at tradisjonelt salg med distribusjon øker eierskapet til markedet og sikrer produsent en adgang til å kunne utvikle nye markedskanaler.

Et integrert videreforedlings- og salgsledd kan oppnå fordeler ved å forstå kundepreferanser i tidlig fase og utvikle produkter etter deres ønske. Vi har erfaring fra både integrerte og selvstendige salgsaktører.

Fiskeri

Fiske- og fangstsektoren har endret seg voldsomt de siste femti årene. Fangsten er den samme, ca. 2,5 mill tonn, men antall utøvere er gått fra over 100 000 til i omkring 7000. Den teknologiske utviklingen som har gjort dette mulig, vil komme til å fortsette. Lovgivningen henger etter, men reformbehovet er etter hvert blitt overhengende.

PwC har den kompetansen som skal til for å bistå næringen i denne endringsprosessen.


Kontaktpersoner

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, revisjon og bærekraftsattestasjoner, Bergen, PwC Norway

952 61 225

Kontakt meg

Johan Flatebø Selle

Senior Manager, Bergen, PwC Norway

414 46 331

Kontakt meg

Ragnhild Dahle Heen

Director | Leder for Consulting, Tromsø, PwC Norway

952 61 440

Kontakt meg