Olje og gass

Bistår olje- og gassnæringen med videre vekst i en krevende tid.

Trolig har det aldri vært mer krevende å være i olje- og gassnæringen. Store råvareprissvingninger og stadige endringer i rammevilkår preger hverdagen. Vi kjenner bransjen, og bidrar til økt forutsigbarhet, effektivisering og realisering av vekstmuligheter.

Både regulatorisk og operasjonelt er forholdene i olje- og gassnæringen mer krevende enn de aller fleste andre industrier. For å skape langsiktige konkurransefortrinn investeringer selskapene tungt i forskning og utvikling, i menneskelige ressurser og i teknologi. Prissvingninger i markedet samt høye kostnader ved utvinning av vanskelig tilgjengelige reserver øker behovet for risikostyring. 

I tillegg må olje- og gasselskaper forholde seg til utfordrende, og ofte motstridende internasjonale reguleringer for blant annet skatt og regnskap. Vårt olje- og gassteam er verdensledende innen rådgivning til energibransjen. Teamet består av bransjespesialister med høy kompetanse og kunnskap, som støttes av PwCs mer enn 100 år lange erfaring med å hjelpe energiselskaper til å lykkes.


Jeg ønsker hjelp innen:

Strategisk og økonomisk rådgivning

Olje- og gasspriser har variert markant de siste årene. Til tross for prissvingningene vet olje og gass selskapene at de må fokusere på det mer langsiktige bildet når det gjelder vekstmuligheter og omfattende beslutningstaking. Investeringer i forskning og utvikling, menneskelige ressurser og teknologi er kritisk for å opprettholde langsiktige konkurransefortrinn. Parallelt med disse investeringene må selskapet ha fokus på kostnadsbildet, styring og risikohåndtering.

Les mer

Kontakt oss

Ole Schei Martinsen
Partner | Leder for Consulting Rogaland, PwC Norway
Tlf: 952 61 162
Kontakt meg

Gunnar Slettebø
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 61 145
Kontakt meg

Henrik Nessler
Partner | Assurance , PwC Norway
Tlf: 952 61 133
Kontakt meg

Følg oss