Helse

Vi hjelper helsesektoren til effektiv drift og høy kvalitet i tjenestene.

Helsevesenet må balansere behandlingstilbudet mellom det medisinsk mulige, og det samfunnsøkonomisk bærekraftige. Vårt bransjeteam kan hjelpe virksomheten din med å finne løsninger som gir effektiv drift av gode og tilgjengelige helsetjenester.

Bærekraftig utvikling

Tjenesteytende virksomheter innen helsesektoren møter høye krav fra både pasienter, faggrupper og myndigheter. Myndighetene ønsker tjenestene levert i tråd med prinsippene under Samhandlingsreformen. Pasientene forventer at virksomheten tilbyr spesialiserte behandlinger, og en sammenhengende helsetjeneste.

Det krever at kommunikasjonen mellom aktører og nivåer i behandlingsforløpet er god og hensiktsmessig, og understøtter behandlingens mål.

IKT i helsesektoren

Riktig bruk av IKT, god informasjonsdeling og samarbeid i pasientforløpet gir kostnadseffektiv behandling og er også i myndighetenes interesse.

Vi tilbyr rådgivning innen E-helse, m-helse og IKT-relaterte problemstillinger fra strategi, organisering og arkitektur til systemvalg, gevinstrealisering og implementering.

Effektiv drift av helsetjenesten

I utviklingen av helsetjenesten må pasienten og kvaliteten på tjenesten stå i sentrum. Samtidig må behandlingen skje innenfor gitte økonomiske rammer. PwCs bransjeteam kan bistå med å styrke en effektiv drift gjennom bedre utnyttelse av ressurser.

Rådgivning innen helsesektoren

Vi er ledende på rådgivning innen helsesektoren. Vi er dedikerte bransjespesialister og har tverrfaglig bakgrunn, herunder medisinskfaglig, helsefaglig, teknologisk, juridisk, organisatorisk og økonomisk kompetanse. Vår kompetanse brukes i hele landet, og er ettertraktet i utlandet. Vi bygger tillitsfulle og langsiktige relasjoner med våre kunder.

Flere tjenester vi tilbyr innen helsesektoren:

 • Strategi, strategiske analyser, prosesser og vurderinger

 • Strategiske vurderinger av endringer, tjenester og markeder

 • Operasjonalisering og implementering av reformer, rammevilkår og endringer, herunder samhandlingsreformen

 • Strukturering/restrukturering av helhetlige tjenestetilbud, både innen spesialist- og primærhelsenivåene herunder funksjonsfordeling og prosjekter relatert til samhandlingsreformen

 • Virksomhets- og prosessforbedring, herunder LEAN, kapasitets- og flaskehalsanalyser, effektivisering av arbeidsprosesser m.v.

 • Kvalitetsstrategier og oppbygging av kvalitetssystemer

 • Etterlevelse av lover, regler, forskrifter og normer i helsesektoren

 • Økonomistyring, internkontroll, og risikoanalyser

 • Intern og ekstern revisjon

 • Dataanalyse og avansert simulering og optimering

 • Bistand til sykehusutbyggingsprosjekter

 • Ledelsesinformasjonssystem og -rapportering

 • Supply chain management og anskaffelser i helsesektoren

 • Evalueringer og utredninger, herunder samfunnsøkonomiske vurderinger

 • Et bredt spekter av analyser og kompleks beslutningsstøtte, bl.a. supplert av bruk av optimerings- og dynamiske simuleringsmodeller

 • Senior prosjektledelse, strategisk rådgivning og støtte til prosjektgjennomføring

Kontakt oss

Dagfinn Hallseth
Helsesektorleder | Partner
Tlf: 952 61 248
Kontakt meg

Hans-Christian Berger
Partner | Assurance
Tlf: 952 60 390
Kontakt meg

Rune Haukaas
Direktør
Tlf: 952 61 004
Kontakt meg

Knut Arne Askeland
Direktør
Tlf: 952 61 157
Kontakt meg

Eystein J. Hauge
Chief Clinical Advisor (MD, MBA) | Direktør
Tlf: 952 61 271
Kontakt meg

Følg oss