Eiendom

Eiendomsmarkedets uforutsigbarhet takles bedre med gode rådgivere

Som følge av eiendomsmarkedets uforutsigbarhet og krevende økonomiske tider, er bankene blitt mer restriktive til hvilke prosjekter de velger å finansiere.

Eiendomsaktører eller selskaper med betydelige investeringer i fast eiendom kan møte dette ved å ta flere grep:  bedre overvåkning av kostnader og risiko, bedre kontroll og oppfølging av finansieringssituasjonen, grundig evaluering av kapitalstrukturen, og optimalisering av eiendomsporteføljens lokalisering og kvalitet. Alt dette, og mer, kan våre dyktige medarbeidere bistå med.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vårt erfarne eiendomsteam består av revisorer, konsulenter, og advokater med spesialisert kunnskap om verdiskapning i eiendomsbransjen. Vi hjelper selskapet ditt med å høste forretningsmuligheter. 

Vi jobber som en del av et internasjonalt nettverk. Det tilfører rådene våre et globalt overblikk.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 

PwCs eiendomseksperter leverer tjenester som:  

 • Lovbestemt revisjon, internrevisjon og regnskapsføring
 • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
 • Vurdering og dokumentasjon av internprisingsmodeller
 • Effektivisering av kjerneprosesser herunder optimalisering av innkjøpsfunksjonen
 • Innføring av helhetlig risikostyring (ERM)
 • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av foretak og bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner
 • Bistand til etablering av optimal kapitalstruktur og finansieringsalternativer
 • Regnskapsførsel, digitalisering og skybasert rapportering 
 • Forvaltning av leiekontrakter, likviditetsstyring, mva.-problematikk, felleskostnadshåndtering og rapportering. 

Vårt eiendomsteam kan bistå deg med

Ekspropriasjon og skjønn

Som eier eller rettighetshaver i en eiendom kan du bli utsatt for inngrep i din rettighet, i form av fredning eller ekspropriasjon. Det vil si at din eiendomsrett eller annen rettighet i eiendommen blir grepet inn i eller fratatt, om nødvendig med tvang. Inngrepet trenger imidlertid hjemmel i lov, og du har krav på erstatning. Hvor mye som skal gis i erstatning avgjøres ved skjønn, og motparten plikter i stor utstrekning å dekke utgifter til advokat og sakkyndige.

Våre advokater har solid erfaring og spesialisert kunnskap innenfor eiendomsbransjen generelt og ekspropriasjons- og skjønnssaker spesielt. I forbindelse med en skjønns- eller ekspropriasjonsprosess kan vi bistå med:

 • Utarbeidelse og beregning av erstatningskravet som følge av inngrepet
 • Vurderinger av om ekspropriasjonen er lovlig, og tilhørende strategiske vurderinger av om saken bør løses i minnelighet eller om det bør gås til sak
 • Tvisteløsning i og utenfor rettsapparatet
 • Skatte- og avgiftsrådgivning i forbindelse med skjønnssaken

Entreprise

Utviklingen innenfor bygg-, anleggs- og entreprisebransjen har gått i retning av en stadig økende profesjonalisering. Reglene krever større aktivitet både av byggherrene og entreprenørene, kontraktene er stadig mer omfattende og komplekse, og risikoen om reglene ikke overholdes er stor. Tvister er heller ikke uvanlige, og tvistesummene er ofte store. Da er det viktig å ha gode rådgivere.

Vårt eiendomsteam består av et tverrfaglig miljø bestående av advokater innenfor entrepriseretten, konsulenter og revisorer med relevant og faglig tyngde, med et stort internasjonalt nettverk i ryggen. Dette gir eiendomsteamet vårt den tyngden som trengs for sørge for at aktørene vi bistår utnytter de forretningsmessige mulighetene sektoren byr på så godt som mulig, med minst mulig risiko.

I forbindelse med entrepriseprosjekter bistå på alle trinn av prosjektet, bl.a.:

 • Strategisk rådgivning
 • Økonomiske analyser
 • Forhandlinger
 • Utarbeidelse av kontrakter
 • Oppfølging av prosjektet
 • Overtakelse med sluttoppgjør
 • Reklamasjoner og varsler
 • Tvisteløsning og mekling i og utenfor domstolene

Næringseiendom

Transaksjoner av eiendommer berører i tillegg til ren eiendomsrett et vidt spekter av andre rettsområder, som det er viktig å holde kontroll på for å komme best mulig ut av transaksjonen. Blant rettsområdene som ofte spiller inn i praksis er skatterett, merverdiavgift, selskapsrett, finansregulatorisk, kontraktsrett, miljørett og arbeidsrett.

Advokatene våre har bred erfaring og kompetanse innenfor nevnte rettsområdene og har et tett samarbeid med revisorer og konsulenter som har spesialisert kunnskap om verdiskapning i eiendomsbransjen. Med solid tverrfaglig kompetanse og et internasjonalt nettverk i ryggen, kan vi tilby fullservice, kostnadseffektiv rådgivning innenfor næringseiendom. 

Innenfor næringseiendom kan vi blant annet bistå med:

 • Vurdering av riktig tidspunkt for salg eller oppkjøp av næringseiendom
 • Bistand med verdivurdering og gjennomføring av transaksjoner
 • Optimal skatte- og avgiftsmessig organisering
 • Opsjonsavtale
 • Bud og budaksept
 • Due diligence
 • Kjøpsforhandlinger
 • Transaksjonsavtale
 • Utvikling av eiendommen
 • Realisering av eiendommen
 • Forvaltning av leiekontrakter, likviditetsstyring, mva.-problematikk, felleskostnadshåndtering og rapportering

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrettslige problemstillinger spiller en viktig rolle og har stor økonomisk betydning for aktørene i tilnærmet alle eiendomsprosjekter, det være seg utbyggingsprosjekter, utviklingsprosjekter eller eiendomstransaksjoner. Riktig håndtering av plan- og bygningsretten og god myndighetskontakt er viktig for å unngå uventede opphold, kostnader eller stans i prosjektet. 

Våre advokater har solid bransjeerfaring og bred kompetanse innen plan- og bygningsrett og håndtering av politiske prosesser. Våre advokater jobber i et tverrfaglig team og er del av et globalt nettverk, noe som gir et bredt og helhetlig overblikk. Dette ligger til rette for at vi kan bistå våre klienter innenfor alle områder av plan- og bygningsretten.

Vårt eiendomsteam kan innenfor plan og bygningsretten blant annet bistå med:

 • Deling og seksjonering av eiendom
 • Byggesak og søknadsprosesser
 • Reguleringsprosesser
 • Klagesaker
 • Myndighetskontakt
 • Mulighetsstudier
 • Opsjons- og utbyggingsavtaler
 • Ferdigstillelse og salg
 • Utviklingsprosjekter
 • Tinglysning

Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling innebærer å utnytte en eiendom på en annen måte enn dagens. Kunnskap om privat og særlige offentligrettslige regler knyttet til utvikling av eiendom reduserer risikoen med og tiden det tar å få til den ønskede endringen. I PwC har advokater med lang praktisk erfaring fra juridisk rådgivning knyttet til de ulike faser og typer av eiendomsutvikling.

Vi rådgir eiere om potensiale, rettslige rammer og risiko for utviklingsprosjekter.

Vårt eiendomsteam kan innenfor næringseiendom blant annet bistå med:

 • Potensiale for utvikling av eiendom
 • Rettslige rammer og risiko knyttet til utviklingsprosjektene. 
 • Rettslig organisering av eiendomsutviklingsprosjekter. 
 • Løpende prosjektrådgivning fra tomteerverv, utvikling av prosjekt og forhandling av kontrakt til avslutning og sluttoppgjør for entreprenører, byggherrer og rådgivere
 • Plan og bygningsrettslig rådgivning. 
 • Rådgivning knyttet til skatte og mva konsekvenser 
 • Forhandling av avtaler knyttet til eiendomsutvikling

Kontakt oss

Elin Young

Partner | Leder for Deals Eiendom, Oslo, PwC Norway

952 61 497

Kontakt meg

Lars Helge Aasen

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC, Oslo, PwC Norway

952 60 274

Kontakt meg

Andreas Johan Vogt

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

480 21 870

Kontakt meg

Anne Kristin Huuse

Partner | Revisjon, Oslo, PwC Norway

Kontakt meg


Følg oss