Års- og bærekraftsrapporten 2023

Hyggelig samtale mellom en liten gruppe mennesker
  • 03 nov 2023

PwC er et ledende kompetansehus hvor teknologer, revisorer, rådgivere og advokater jobber side om side. I denne rapporten ønsker vi å gi deg muligheten til å bli litt bedre kjent med oss.

 

Vi gir et innblikk i hvordan våre 2600 problemløsere i Norge har bidratt til å løse viktige utfordringer for våre kunder og samfunnet det siste året, hvordan vi jobber med klima og miljø i eget hus, og hvordan vårt medarbeiderløfte forplikter oss til å gi medarbeiderne våre den beste utviklingsarenaen.

Refleksjoner fra administrerende direktør

Vi må mer enn noen gang takle endringer og uforutsigbarhet. Det krever mot, samarbeid og riktig kompetanse.

Sommeren 2021 introduserte PwC den globale strategien «The New Equation». Den er utviklet for et fremtidsbilde vi i dag ikke helt vet omfanget av. En verden i endring, med komplekse og sammensatte utfordringer, men også muligheter.

Strategien peker ut en ny retning for hvordan vi i PwC skal utvikle oss og jobbe sammen fremover – der ulike eksperter spiller på lag for å møte samfunnets og markedets forventninger til relevans og kvalitet. 

Portrettbilde av Leif Arne Jensen i dress ser mot kamera

– Når vi trekker på hele husets faglige bredde, er det ingen som slår oss på gjennomføring.

Leif Arne Jensen,senior partner og administrerende direktør

The New Equation tar utgangspunkt i to distinkte behov som alle virksomheter møter: å bygge tillit og skape varige verdier for alle sine interessenter.

Vårt viktigste bidrag til å bygge tillit i samfunnet, er å sikre fullstendig og sannferdig informasjon. I årene fremover vil vi ha en viktig oppgave med å verifisere og attestere selskapenes bærekraftsrapportering. Arbeidet bidrar til at våre kunder vinner tillit hos sine interessenter, og sørger for at ledelsen og investorer kan ta innsiktsfulle valg.

Næringslivet i Norge og Europa har forpliktet seg til å halvere utslippene de neste seks årene, og innen 2050 skal vi helt ned til netto null. 

Gjennom vårt samarbeid med 178.000 kunder globalt, har vi en kraft til å kunne påvirke tempoet i omstillingen – og det må opp!

Vi ønsker å bidra til at kundene våre skaper verdier som varer når usikre tider venter. Sammen med kunden skal vi utvikle bærekraftige løsninger med langsiktig lønnsomhet.

Det handler om å redusere risiko og å identifisere nye muligheter. Det handler om å posisjonere oss for fremtiden, ved å rigge organisasjonen for raske endringer. Og det handler om å stille de riktige spørsmålene og være sammen om å ta modige valg.

Vi er stolte av alt vi har fått til og skapt det siste året. Men vi vet også at vi har muligheter for forbedring på enkelte områder. Det er vi åpne om, og det tar vi tak i.

God lesing!

Leif Arne Jensen, senior partner og administrerende direktør

Året i tall

Regnskapsåret 2023 er fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Med vekst i omsetningen ble 2023 et godt år for PwC Norge. Men sammenliknet med fjoråret viser driftsresultatet en nedgang. Denne nedgangen er et resultat av gevinst ved salg og avvikling av virksomhet i 2022.

Den samlede omsetningen for PwC Norge i 2023 var på kr 4 327 millioner, som tilsvarer en økning på 4 % mot fjoråret. Drifts- og administrasjonskostnader, som også inkluderer utgifter og utlegg som viderefaktureres til kunder, økte med 17 %. Samlet sett gir dette en nedgang i driftsresultatet på 25 %, til kr 981 millioner.

Inntekt pr. region

Inntekt pr. forretningsområde

Les mer i våre årsregnskap: PwC AS (PDF, 644 KB) og Advokatfirmaet PwC AS (PDF, 617 KB)

Vår påvirkning på samfunn og miljø

PwC skal være en foretrukket strategisk samarbeidspartner innen bærekraft. Og vi skal iverksette egne initiativer for å bidra til bærekraftige samfunn. Den kanskje største utfordringen verden må løse er klimaproblemet. Rapportering på klima og bærekraft vil være en viktig del av løsningen.

Vår ambisjon er å bidra til å fremme åpenhet og riktig informasjon gjennom helhetlig bærekraftsrapportering. Det bygger integritet og tillit i kapitalmarkedene, det gir god styringsinformasjon til ledelsen, og det kan inspirere andre virksomheter til å ta grønnere valg og styrker tilliten til det enkelte selskap.

Vi ønsker å ha en tydelig og aktiv stemme i samfunnsdebatten om bærekraft, både nasjonalt og lokalt. Gjennom ulike rapporter og prosjekter deler vi innsikt og tallgrunnlag for gode diskusjoner. Klimaindeksen, Sjømatbarometeret, og Kraft nok til det grønne skiftet er noen eksempler.

I samarbeid med Zero og Skift har vi også lansert et nytt verktøy som viser hvordan Norge ligger an på veien mot klimamålene. Klimakontrollen.no holder øye med klimapolitikken og fungerer som et slags karakterkort for regjeringens innsats.

Vi har forpliktet oss både i Norge og globalt til netto nullutslipp innen 2030 gjennom Science Based Target Initiative.

PwC jobber med å redusere eget miljøavtrykk og bidra til FNs bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene gjennom vår klimastrategi, Net Zero.

Vi har satt oss ambisiøse mål for å redusere selskapets negative påvirkning på klimaet. Vi har forpliktet oss, både i Norge og globalt, til å oppnå netto nullutslipp innen 2030, i tråd med Paris-avtalen og Science Based Targets.

Dette skal vi oppnå ved å redusere våre vesentlige utslipp i scope 1, 2 og 3 med 50 prosent innen 2030 fra basisår FY19. Målet skal også nås ved kjøp av klimakreditter fra naturbaserte prosjekter som tar opp karbon fra atmosfæren for det resterende utslippet.

Kjersti Olsen

– Involvering av interessenter er nøkkelen til å lykkes med bærekraft, og for vår del har det vært viktig å inkludere regionsledere og nasjonal ledergruppe i prosessene.

Kjersti Olsen,Chief Operating Officer

Arbeidet har resultert i at vi har egne budsjetter per region for CO2-utslipp fra flyreiser, og oppfølging av dette er nå en del av vår ledelsesrapportering.

Noen av våre største kilder til utslipp er knyttet til forretningsreiser og innkjøpte varer og tjenester i scope 3, og kjøp av elektrisitet i scope 2. Vi har derfor fokusert på disse vesentlige utslippskildene i Net Zero-strategien.

Det siste året har utslipp knyttet til forretningsreiser blitt rapportert månedlig. Andre utslippskilder rapporteres årlig, men målet er å rapportere løpende også for øvrige utslippskilder. 

Menneskene først

Menneskene i PwC er det aller viktigste for oss. Det er kunnskapen og verdiene til våre medarbeidere som er motoren for vår suksess.

Vi har løftet kontinuerlig læring og kompetanseheving som noe av det viktigste vi gjør for å løse fremtidens utfordringer. Vår ambisjon er å være Norges beste utviklingsarena.

Det siste året har vi utviklet et medarbeiderløfte som beskriver vårt verdigrunnlag. Medarbeiderløftet står sentralt i medarbeideropplevelsen og beskriver hva vi kan tilby, og hva våre medarbeidere kan forvente av oss i PwC. Løftet er noe vi forplikter oss til å levere på.

PwC skal være stedet for deg som vil bli virkelig god! Det skal vi sikre gjennom meningsfulle oppgaver, et sterkt faglig (og sosialt) fellesskap, og gode utviklingsmuligheter.

Fokuset på våre medarbeidere gjør seg også synlig i det eksterne kandidatmarkedet. I årets Universum-undersøkelse ble vi bronsevinner blant økonomistudenter. Vi klatret også fire plasser oppover på favorittlisten til IT-studenter.

Ingrid Wibe smiler mot kamera

– For at mangfoldet vi har skal bidra til verdiskaping må vi anerkjenne at ulikhetene mellom oss er en styrke som må aktiveres. Det krever både mot og kompetanse hos de som skal lede.

Ingrid Wibe,leder for inkludering og ledelse

Inkludering, mangfold og likestilling er et viktig element i vår strategi. Vår ambisjon er å være et inkluderende fellesskap av problemløsere. Ambisjonen kjennetegnes ved vår rause og inkluderende kultur, med fokus på kjønnsbalanse i alle toppledergrupper og et bredt spekter av mangfold i alle lag av organisasjonen.

Verdiskaping gjennom mangfold handler også om likestilling mellom kjønn. Kjønnsbalansen blant ansatte er god med nærmest lik fordeling av kvinner (49 %) og menn (51 %).

Vi har dessuten hatt en gradvis økning i andelen kvinner i ledende stillinger. Dette inkluderer vår nye toppledergruppe som ble etablert i år, med lik fordeling av kvinner og menn.

På mellomledernivå er det tilnærmet lik kjønnsfordeling. Men vi er fortsatt ikke der vi ønsker å være på de aller øverste ledernivåene (partner og direktør). Målet er minst 40 % kjønnsbalanse i sentrale ledergrupper innen 30. juni 2024.

Menneskene


Kundene våre

Vårt viktigste bidrag til samfunnsutviklingen skjer i møte med kundene våre. Vi samarbeider med to tredjedeler av selskapene på Oslo Børs og 81 av de 100 største.

Våre kunder spenner fra nyetablerte gründere til store nasjonale og internasjonale virksomheter. De tilhører privat eller offentlig sektor, på tvers av en rekke bransjer.

Fellesnevneren er at de alle skal gjennom den største omstillingen vi har stått overfor i norsk næringsliv noensinne. Næringslivet står overfor et omfattende arbeid som skal bidra til å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen, redusere forurensning og tap av natur, og ikke minst bekjempe korrupsjon og sosial ulikhet.

Petter Vold

– Vi skal være kundens samarbeidspartner i omstillingsarbeidet. Vi skal bistå kunden hele veien, til og med realiseringen av endringene.

Petter Vold,leder for Consulting og viseadministrerende direktør

Som revisor eller rådgivere bistår vi med å identifisere og øke problemforståelsen for utfordringene selskapene står overfor. Sammen skal vi sikre at kundene våre vinner tillit og skaper verdier som varer.

PwC skal hjelpe bedriftene å nå målene, samtidig som vi sikrer langsiktig lønnsomhet hos selskapene. Vi skal være en sentral bidragsyter til at Norge når sine klimamål.

Eldrebølgen, cyberangrep og digital omveltning er også utfordringer som treffer våre kunder.

For å lykkes i en verden hvor kompleksitet og endringstakt øker, trenger vi ulike eksperter som spiller på lag for å møte samfunnets og markedets forventninger. Derfor investerer vi kontinuerlig i nye kompetanse- og tjenesteområder, som for eksempel bærekraftig omstilling, cybersikkerhet, kunstig intelligens, skyløsninger og organisasjonskultur.

81 av 100

Vi samarbeider med med to tredjedeler av selskapene på Oslo Børs og 81 av de 100 største.

Kundene

Selskaper på Oslo Børs

Styring og ledelse

PwC Norge styres av partnerne gjennom beslutninger i generalforsamlingen etter anerkjente prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene skal sørge for en mest mulig transparent, forutsigbar og rettferdig behandling av virksomhetens medarbeidere og partnere.

Samtidig underbygger god eierstyring og selskapsledelse selskapets strategiske målsetning om høy kvalitet i tjenesteleveransene. 

Portrettbilde av Eli Moe Helgesen som smiler

– Å levere kvalitet er avgjørende for vår bransje. Og det gjør vi gjennom å sette høye standarder for alt vi gjør.

Eli Moe-Helgesen,partner og leder for revisjon

I PwC jobber vi for å fremme åpenhet og riktig informasjon. Vi forteller derfor med glede og stolthet om hvordan vi jobber med kvalitet i PwC gjennom vår åpenhetsrapport.

I åpenhetsrapporten gir vi også mer utfyllende informasjon om vår juridiske styringsstruktur og eierskap, om vår uavhengighetspraksis, revisjonsinntekter og partnergodtgjørelse. Rapporten omhandler i første rekke revisjonsvirksomheten.

Års- og bærekraftsrapporten 2023

Få full oversikt - les hele rapporten

Last ned rapporten (PDF of 6.42mb)
Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Senior Partner

E-post