Revisjon

Internrevisjon

Finansdepartementet har fastsatt at statlige virksomheter med inntekter eller utgifter over 300 MNOK skal vurdere om de bør bruke internrevisjon. Skal man lykkes med internrevisjon må man fokusere på tematikk som er viktig og relevant for virksomheten. Dette krever god kompetanse, robust metodikk og en evne til å fornye seg i takt med endringene i virksomhetens strategier og risikobilde. Vi har omfattende internrevisjonserfaring fra både privat og offentlig sektor, og kan bidra med alt fra spesialiststøtte i komplekse enkeltrevisjoner til full utkontraktering av internrevisjon. Gjennom internrevisjon kan vi bidra til å skape merverdi for virksomheten.

Les mer om hvordan vi i PwC kan bistå ved etablering eller gjennomføring av internrevisjon:

Bistand ved opprettelsen av en internrevisjonsfunksjon

Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift.

Bistand til gjennomføringen av internrevisjon

PwC kan tilby spesialistkompetanse- og kapasitet til eksisterende internrevisjon eller gjennomføre hele internrevisjonen for offentlige virksomheter.

Ekstern vurdering av internrevisjon

PwC kan tilby en uavhengig vurdering av eksisterende internrevisjon.

Bistand til metodikkforbedring

PwC kan bistå offentlige virksomheter i utvikling av testprogram eller risikoanalyser.

Ekstern revisjon av statseide selskaper

PwC er ledende innenfor revisjon av offentlig eide virksomheter. Gjennom vår omfattende erfaring med revisjon av statlig eide foretak har vi god forståelse for interaksjonen med en offentlig eier og hvordan virksomheter som, i tillegg til å være økonomisk bærekraftig, også må forholde seg til et definert samfunnsoppdrag og offentlighetens søkelys.

For å være en relevant samarbeidspartner for statlig eide selskaper tilbyr vi en dynamisk angrepsvinkel og et tilpasset revisjonsprodukt. Revisor må evne å være en samarbeidspartner og støttespiller i alt fra overgang til god regnskapsskikk (GRS) fra statlige regnskapsstandarder (SRS) og etablering av internkontroll og god virksomhetsstyring til en fase med vekst og investering, bruk av eksterne finansieringskilder og eventuell overgang til IFRS.

Noen av våre kunder:

Helse Sør-Øst RHF
Flytoget AS
Vinmonopolet AS
Sporveien AS
BaneNOR SF

Kontakt oss

Petra Liset

Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 952 60 152

Hans-Christian Berger

Partner | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 60 390