Personvernerklæring PwC Norge

Denne erklæringen ble sist oppdatert 5. mai 2022.

 

 

Oppsummering

Denne Personvernerklæringen gjør rede for hvilke opplysninger vi samler om deg, hva vi bruker opplysningene til, og hvem vi gir opplysningene videre til. Den angir også hvilke rettigheter du har i forhold til opplysningene om deg og hvem du kan kontakte for ytterligere informasjon eller spørsmål.

Klikk her for å lese Personvernerklæring for oppdrag .

 

Omfang

PwC er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan PwC behandler personopplysninger som er innhentet gjennom nettstedet www.pwc.no.

Ved å bruke nettstedet og gi oss personopplysninger bekrefter du at du har lest denne Personvernerklæringen og, i den grad ditt samtykke er nødvendig og gyldig i henhold til gjeldende lov, samtykker du til at PwC-nettverket og eventuelle tredjepartsmottakere kan innhente, bruke og fremlegge slike personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

I denne Personvernerklæringen og på dette nettstedet, refererer PwC, oss og vi til PwC-nettverket og/eller ett eller flere av dets medlemsfirmaer som måtte inneha dine personopplysninger. Hvert medlemsfirma i PwC-nettverket er en egen juridisk enhet. Se www.pwc.com/structure for nærmere opplysninger. En liste over hvilke land PwC medlemsfirmaer opererer i, finnes på http://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html

I denne Personvernerklæringen kalles dine opplysninger enten "personopplysninger" eller "personlig informasjon". Det forekommer også at vi benytter fellesbegrepet "behandling" av slik personlig informasjon om behandling, innhenting, beskyttelse eller lagring av dine personopplysninger.

 

Lenker til tredjepart

Våre nettsider kan ha lenker til tredjeparts-nettsteder som ikke opererer under PwCs personvernpraksis. Når du går inn på et tredjeparts-nettsted, gjelder ikke lenger PwCs praksis for personvern. Vi anbefaler at du går gjennom det aktuelle tredjeparts-nettsteds praksis for personvern før du oppgir eventuell personlig identifiserbar informasjon.

 

Innhenting av personopplysninger

Når du bruker vårt nettsted kan vi innhente informasjon om deg og din bruk av nettstedet, også gjennom cookies og analyseverktøy. Vi kan innhente personlig identifiserbar informasjon om deg, slik som navn, stillingstittel, firmanavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og telefaksnummer, enten direkte fra deg eller ved å kombinere informasjon vi innhenter via nettstedet med personlig informasjon vi innhenter og oppdaterer på andre måter (slik som via systemer for administrasjon av kundeforhold eller administrasjon av identifikasjon og tilgang, inkludert IP-adresser) eller som vi kan motta fra sosiale media eller tredjeparts nettsteder.

Nedenfor er noen eksempler på hvordan du kan gi PwC personopplysninger:

 • Lete etter og gå gjennom innhold.

 • Abonnere på eller bestille nyhetsbrev og/eller publikasjoner.

 • Svare på brukerundersøkelser, konkurranser og benchmarkingundersøkelser.

 • Påmelding til seminarer, konferanser m.m.

 • Kontakte oss for nærmere opplysninger.

 • Besøke våre nettsider mens du er innlogget på et sosialt medium: og/eller

 • Gi oss visittkort eller annen kontaktinformasjon

Det er ikke vår hensikt å innhente sensitiv informasjon via nettstedet med mindre vi er lovpålagt å gjøre det. Eksempler på sensitiv informasjon inkluderer rase eller etnisk opprinnelse, politisk standpunkt, religiøst eller filosofisk livssyn, medlemskap i fagforening, fysisk eller mental helse, generiske data, biometriske data, seksualliv eller seksuell legning, og kriminelt rulleblad. Vi ber om at du ikke gir fra deg sensitiv informasjon av slik karakter når du bruker nett. Dersom du av en eller annen grunn velger å gi oss sensitiv informasjon, har du med det samtykket til, dersom slikt samtykke er nødvendig og gyldig etter gjeldende lov, at vi kan innhente og bruke opplysninger slik som beskrevet i denne Personvernerklæringen eller som beskrevet på stedet hvor du velger å gi fra deg denne informasjonen.

Vi går heller ikke aktivt inn for å motta demografisk informasjon fra besøkende på nettstedet. Du kan imidlertid velge å gi fra deg slik informasjon (f.eks. når du går inn på våre nettsteder fra et sosialt medium, gir fra deg en CV eller svarer på en jobbsøknad online). Dersom du velger å gi fra deg demografisk informasjon til oss, har du med det samtykket til, dersom slikt samtykke er nødvendig og gyldig ifølge lov, at vi kan innhente og bruke den informasjonen slik som beskrevet i denne personvernerklæringen eller som beskrevet på stedet hvor du velger å gi fra deg denne informasjonen.

Vi har som prinsipp å innhente kun et minimum av den informasjonen som er nødvendig for å fullføre din forespørsel. Dersom nettstedene vil ha ikke-obligatoriske personopplysninger om deg, vil du blir gjort oppmerksom på dette ved innhentingen. Dersom du tror at et nettsted har innhentet for vidtgående opplysninger om deg, bes du melde fra til oss.

På enkeltsider på nettstedet er det mulig å sende oss e-post. Meldinger som sendes via nettstedet vil inneholde ditt skjermnavn og e-postadresse, samt eventuell tilleggsinformasjon du ønsker å gi i meldingen.

 

Bruk av personopplysninger

Når du gir oss personopplysninger, har vi anledning til å bruke opplysningene for formålene beskrevet i denne Personvernerklæringen, eller som angitt på stedet hvor opplysningene  innhentes (eller som er åpenbart fra bakgrunnen for innhentingen), inkludert:

 • å administrere nettstedet, inkludert å bekrefte og verifisere din identitet og forhindre uautorisert tilgang til avgrensede områder av siden, avgiftsbelagt innhold, eller andre tjenester begrenset til registrerte brukere.

 • å personalisere og forbedre dine søkemuligheter ved å vise innhold som kan være relevant og av interesse for deg.

 • å sortere og analysere data (slik som å fastslå hvor mange brukere fra samme organisasjon som abonnerer på eller bruker nettstedet).

 • å fastslå hvilket selskap, organisasjon, institusjon eller byrå du arbeider for eller på annen måte er forbundet med.

 • å utvikle våre forretningsområder og tjenester.

 • å gjennomføre f.eks. benchmarking og dataanalyse inkludert bruk av nettstedet og demografiske analyser av sidenes brukere.

 • å utføre gjennomgang av kvalitet og risikostyring.

 • å forstå hvordan folk bruker egenskapene og funksjonene til våre nettsteder for å forbedre brukeropplevelsen.

 • å overvåke og forsterke overholdelse av våre vilkår, inkludert tilfredsstillende retningslinjer for bruk og/eller

 • eventuelle andre formål som du ga informasjonen til PwC for, inkludert formålene beskrevet i “Innhenting av personopplysninger” ovenfor.

Nettstedene våre verken innhenter eller samler personlig identifiserbar informasjon for salg til ikke-PwC aktører for markedsføringstiltak.

Dersom du ønsker å finne ut mer om de ulike kategoriene opplysninger vi innhenter på nettstedet, vises til seksjonen “Innhenting av personopplysninger”.

Behandlingsgrunnlag

Følgende lovbestemte grunner kan danne basis for vår behandling av dine personopplysninger.

 • Vår legitime interesse i effektiv levering av opplysninger og tjenester til deg og i den effektive og lovlige driften av vår forretningsvirksomhet (forutsatt at de ikke griper inn i dine rettigheter);

 • Å oppfylle eventuelle lovlige og regulatoriske forpliktelsene som vi er pålagt.

 • Å oppfylle våre forpliktelser under  Vilkårene; eller

 • Der ingen andre vilkår for behandling gjelder, dersom du har samtykket i at vi behandler dine personopplysninger for det relevante formålet.

   

Sikring av personopplysninger

Vi har implementert standard for god teknologi og driftssikkerhet for å beskytte personlig identifiserbar informasjon fra tap, misbruk, endring eller ødeleggelse. Det er kun autoriserte  personer som er gitt tilgang til personlig identifiserbar informasjon innhentet via nettstedet, og disse personene har samtykket i å opprettholde konfidensialiteten til disse opplysningene.

Selv om vi iverksetter hensiktsmessige sikkerhetstiltak så snart vi har mottatt dine personopplysninger, vil overføringen av data over internett (inkludert via e-post) aldri være fullstendig sikker. Vi bestreber oss på å beskytte personopplysninger, men vi kan ikke garantere sikkerheten til data overført til eller av oss.

 

Cookies og Beacons (nettvarder)

Se vår Cookie-policy

 

Overføring av personopplysninger

Internasjonale overføringer

Siden PwC er et globalt nettverk med medlemsfirmaer over hele verden, kan dine personopplysninger bli overført til og lagret utenfor landet hvor du er lokalisert. Dette inkluderer land utenfor EØS og land som ikke har lover som gir spesifikk beskyttelse av personopplysninger. Når vi innhenter dine personopplysninger innen EØS området, vil overføring utenfor EØS bare finne sted i disse tilfellene:

 • Til en mottaker lokalisert i et land som har et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for dine personopplysninger; og/eller

 • i samsvar med en avtale som tilfredsstiller EU-kravene for overføring av personopplysninger til databehandlere eller behandlingsansvarlige utenfor EØS, slik som standard kontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen.

Tredjepartsleverandører

Vi kan overføre eller gi videre personopplysninger vi innhenter til PwC medlemsfirmaer (og deres respektive datterselskaper og tilknyttede selskaper) og til deres tredjepartsleverandører, underleverandører og/eller deres datterselskaper og tilknyttede selskaper. Når vi overfører personopplysninger, gjør vi det for det formål som informasjonen er avgitt for, for formålene opplistet ovenfor under Bruk av personopplysninger, for administrasjon og vedlikehold av nettstedet og tilhørende systemer, og/eller interne eller administrative formål. Vi kan også overføre personopplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører av identitetsstyring, hosting og styring av nettsider, dataanalyse, sikkerhetskopiering av data, sikkerhet og lagringstjenester.

 

 

Tredjepartsleverandører kan bruke sine egne tredjeparts underleverandører som har tilgang til personopplysninger (under-behandlere). Det er vår policy  å bruke bare tredjepartsleverandører som er forpliktet til å opprettholde tilstrekkelige nivåer av sikkerhet og konfidensialitet, å behandle personopplysninger kun som instruert av PwC, og å videreføre samme forpliktelsene nedover til sine underleverandører.

Andre unntak

Vi kan også gi personopplysninger til tredjepart i følgende tilfeller:

 • når du har uttrykkelig bedt om det;

 • når vi er bedt om å levere publikasjoner eller referansemateriell etter ditt ønske;

 • når vi er bedt om å fasilitere konferanser eller seminarer tredjepart er vertskap for;

 • for overholdelse av regulatoriske formål; og/eller

 • når det på annen måte er angitt i denne Personvernerklæringen.

Vi kan også gi dine personopplysninger videre for rettshåndhevelse, til regulatoriske og andre offentlige etater og til profesjonelle instanser og andre tredjeparter, i henhold til krav fra og/eller i samsvar med gjeldende lov eller forskrift. Dette inkluderer opplysninger utenfor landet hvor du er lokalisert. PwC kan også gjennomgå og bruke dine personopplysninger for å avgjøre om formidling er påkrevd eller tillatt.

 

Vi vil oppbevare dine personopplysninger i våre systemer bare så lenge vi trenger dem, med tanke på formålet de ble innhentet for, eller som pålagt ved lov. Vi beholder kontaktinformasjon (slik som i mailing-lister) inntil en bruker stopper abonnementet eller krever at vi sletter opplysningene. Dersom du velger å bli slettet fra en mailing-liste, kan vi beholde visse begrensede opplysninger om deg slik at vi kan innfri ditt krav. Vi tilintetgjør CV-er når de ikke lenger er til vurdering.

 

Markedsføring

Når vi er pålagt ved lov å innhente ditt uttrykkelige samtykke for å forsyne deg med materiell i markedsføringsøyemed, vil vi bare forsyne deg med slikt markedsføringsmateriell dersom du har gitt oss samtykke til å gjøre det.

Dersom du har valgt et abonnement vil du automatisk motta en e-post når innhold er oppdatert. Dersom du abonnerer på eventuelle nyhetsbrev, vil du motta e-post  kjent som nyhetsbrev. Dersom du velger preferanser slik som problemstillinger, emner, fag eller bransjer, kan du motta e-post relatert til disse selvvalgte emnene.

 

Avslutt abonnement

Dersom du ønsker å bli slettet fra en mailing-liste eller eventuell registrering, kan du se etter og følge instruksjonene vi har gjort tilgjengelige innenfor det aktuelle området(ene) på nettstedet eller i den relevante kommunikasjonen til deg.

Om du ikke ønsker å motta e-post eller markedsføringskommunikasjon fra oss, kan du til enhver tid kontakte oss for å be om at slik kommunikasjon opphører. Dersom du ønsker å stoppe abonnement eller ikke lenger vil motta visse utsendelser, vennligst identifiser disse utsendelsene i din henvendelse.

Ønsker du ikke lenger å abonnere på en eller alle utsendelser, kan vi beholde informasjon som er tilstrekkelig til å identifisere deg for å kunne etterkomme din forespørsel.

 

Tilgang til opplysninger

Vi er forpliktet til å sørge for fornuftig og praktisk tilgang som lar besøkende på nettstedet identifisere og korrigere eventuelle unøyaktigheter i informasjonen vi innhenter om dem.

Når vi besitter personlig identifiserbar informasjon om deg, er vi ansvarlig for å føre en nøyaktig liste over informasjonen du har avgitt og verifisert. Vi påtar oss ikke ansvar for å verifisere den pågående nøyaktigheten av dine personopplysninger.

Dersom du  har spørsmål om nøyaktigheten i identifiserbare opplysninger du tidligere har avgitt til PwC, eller ønsker å få utdaterte opplysninger fjernet, ber vi om at du kontakter oss.

På anmodning, og forutsatt at det er praktisk og kommersielt gjennomførbart å oppfylle ønsket og det ikke er noe juridisk eller regulatorisk behov for oss å beholde informasjonen, vil vi slette identifiserbar informasjon fra gjeldende driftssystemer.

 

Rettigheter i relasjon til dine opplysninger

Det kan være at du har visse rettigheter etter lokal lovgivning i forhold til de personopplysningene vi besitter om deg. Du kan ha rett til:

 • å kreve en kopi av personopplysningene vi besitter om deg;

 • be om at vi oppdaterer personopplysningene vi besitter om deg, eller korrigerer slike personopplysninger som du finner er ukorrekte eller ufullstendige;

 • be om at vi deler personopplysningene vi besitter om deg, eller begrenser måten vi bruker slike personopplysninger på;

 • gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger: og/eller

 • trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger (i den grad slik behandling er basert på samtykke og samtykke er den eneste tillatte bakgrunn for behandling).

Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene eller undersøke om disse rettighetene gjelder for deg, vennligst kontakt oss ved å sende en e-post eller på en av måtene angitt på slutten av denne Personvernerklæringen. Vi kan kreve betaling for en anmodning om tilgang til dine  opplysninger, dersom tillatt i henhold til gjeldende lov.

 

Barn

Vi er innforstått med betydningen av å beskytte barns personvern, spesielt i et internettmiljø. Nettsidene som dekkes av denne Personvernerklæringen er ikke med hensikt utformet eller rettet mot barn, og vilkårene og betingelsene for bruk krever at alle brukere er over myndighetsalderen i deres lokale land. Vi følger lover om markedsføring til barn. Vi innhenter eller vedlikeholder aldri med vitende og vilje personopplysninger om personer under 18 år.

 

Kontakt oss

Christina Kleven Jacobsen

Christina Kleven Jacobsen

General Counsel, PwC Norway

Tlf: 479 01 386

Bjørnar Buvig Holmedahl

Bjørnar Buvig Holmedahl

Senior Manager | Legal Counsel og personvernrådgiver, PwC Norway

Tlf: 471 71 972