Sjømatbarometeret 2019

I PwC sitt Sjømatbarometer 2019 fremkommer det at 2 av 3 tror på økt foredling i Norge de neste fem årene. Spørsmålet er om dette er realistisk?

Vår rolle som råvareeksportør fører til milliarder i tapt verdiskaping

I Norge eksporterer vi i dag storparten av vårt marine råstoff uforedlet, og vi er en råvarefokusert næring. Likevel tror næringen at foredling av sjømat i Norge vil øke i nærmeste fremtid. Det er både potensiale og utfordringer knyttet til økt videreforedling og bruk av restråstoff i Norge.  Hovedårsaken til lav foredling i Norge er det høye kostnadsnivået som utfordrer lønnsomheten. Så for at ønsket om økt foredling skal realiseres, må tiltak og endring til. Det ligger stort verdiskapingspotensiale i økt foredling av sjømat i Norge, og den norske sjømatindustrien stiller seg bak at dette er løsningen for en mer bærekraftig sjømatindustri.

Kan teknologi løfte næringen ut av den “onde sirkelen”?

Ifølge vår undersøkelse mener næringen selv at teknologiske gjennombrudd vil ha en påvirkning de nærmeste årene, og at ny teknologi kan bidra til økt lønnsomhet i foredlingsindustrien.

En fellesnevner for å lykkes med innovasjon og økt fremtidig verdiskaping, er at kompetansen forblir værende der verdiskapingen skjer, samt et stabilt regelverk som tilrettelegger for bærekraftig og lønnsom vekst. Dette vil tiltrekke langsiktige eiere som tør å satse betydelig kapital i nye og innovative investeringsprosjekter.

Vi vil gjerne oppfordre fiskeriministeren til å tørre å tenke nytt fremover. Tenk bærekraft, verdiskaping og vekst i hele verdikjeden. Legg til rette for innovasjon, helst på tvers av verdikjeden og aktører. Tenk nytt i det regulatoriske. En lovgivning tilpasset tidlig 1900-tall er kanskje ikke optimalt for veien frem mot 2050.

 

Vi har et ansvar overfor fremtidige generasjoner til å forvalte naturressursene langs norskekysten på en måte som tilrettelegger for betydelig volumvekst, økt foredling og bedre utnyttelse av råstoffet.

Hallvard Aarø, Partner i PwC

Dette sier næringen:

  • 77 % mener at kostnadsnivået er hovedårsaken til at det ikke er høyere grad av foredling i Norge. 
  • 82 % tror ny teknologi er avgjørende for  lønnsomhetspotensialet i sjømatnæringen.
  • 83 % innen hvitfisk mener ujevn råstofftilgang er en ulempe for foredlingsgraden i Norge

 

Dette sier næringen:

  • 68 % mener at regulatoriske rammer i stor eller svært stor grad påvirker foredlingsgraden i Norge.
  • 3 av 4 respondenter tror økt automatisering av produksjonslinjer vil gi økt  foredling av laks i Norge.
  • 70 % tror at nye produksjonsprosesser vil gi økt foredling i Norge. 

Dette sier næringen:

  • 83% av respondentene mener norsk sjømatnæring må bli mer markedsorientert
  • 64% mener sjømatnæringen ikke har en tilstrekkelig grad av forbrukerperspektiv.

Kontakt oss

Hallvard Aarø

Partner | Leder for Region Vest, PwC Norway

Tlf: 952 61 304

Ole-Alexander Palm

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 61 395

Hanne Sælemyr Johansen

Direktør, PwC Norway

Tlf: 952 61 225

Ragnhild Dahle Heen

Manager, PwC Norway

Tlf: 952 61 440

Marte Vassbotten

Manager, PwC Norway

Tlf: 480 00 232

Følg oss