COVID-19: Alt du trenger å vite om permitteringer

03/04/20

Mange bedrifter har spørsmål i forbindelse med COVID-19, som ved permittering av bedriftens ansatte. Hvilke regler gjelder? Og hvordan skal de tolkes? Dessverre ligger ikke alle svar tilgjengelig på nett. Derfor har vi bedt PwCs advokater om å svare ut de vanligste spørsmålene som har dukket opp hos våre kunder. Vi håper listen er til nytte!

Fant du ikke det du lette etter?

Ring PwCs Juridiske Koronatelefon her

 

COVID-19: Spørsmål og svar om permittering
 

Spørsmål: Kan arbeidsgiver forskuttere dagpenger?

Svar: Nei.

 

Spørsmål: Kan arbeidsgiver forskuttere full lønn inntil 6G i perioden fra og med dag 3 til og med dag 20? 

Svar: Ja. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen har oppfordret arbeidsgivere som har likviditet til å forskuttere lønn for disse dagene, og lovet at arbeidsgivere som gjør det, skal få pengene refundert. Per 3. april kl. 11.00 er det imidlertid ikke enda fastslått når og hvordan refusjonen til arbeidsgiver vil skje. 

 

Spørsmål: Kan man fortsatt benytte seg av 2 dagers varsling?

Svar: Utgangspunktet i dag er at virksomheter skal varsle permittering minst 14 dager i forkant, med mindre det inntreffer noe uforutsett og/eller ekstraordinært (eks uforutsette hendelser som bortfall av større kundekontrakter osv.). 

 

Spørsmål: Hvordan blir dagpengeordningen i påsken?

Svar: Dagpengene løper som om det skulle vært vanlig arbeidsdag gjennom hele påsken uten at det er nødvendig med søknad til NAV. 

 

Spørsmål: Hvordan skal bedriften gå frem for å permittere ansatte?

Svar: Som utgangspunkt bør arbeidsgiver drøfte permitteringen med de tillitsvalgte før bedriften beslutter om arbeidstakere skal permitteres, hvem som skal permitteres, hvilken permitteringsgrad det skal permitteres med osv. Det er ikke noe lovfestet drøftingsplikt, men en slik drøftingsplikt kan følge av tariffavtale. Dersom det ikke er tillitsvalgte i bedriften, bør permittering etter vår oppfatning drøftes med de ansatte som blir berørt.

Arbeidsgiver må deretter sende ut permitteringsvarsel til de ansatte som skal permitteres. Permitteringsvarsel skal som hovedregel inneholde: 

  • Informasjon om permitteringens årsak 

  • Datoen for varsling av permittering

  • Datoen for iverksettelse 

  • Permitteringens lengde

  • Navnet på den som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.  

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen

  • Den permitteres stillingsstørrelse  

  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Dersom arbeidsgiver anser grunnlaget for permitteringen som en uforutsett hendelse, og benytter unntaket på 2 dagers varsel i stedet for hovedregelen om 14 dagers varsel, bør grunnen for at den kortere varslingsfristen benyttes fremgå av permitteringsvarselet (se over vedrørende 2 dagers permitteringsvarsel). 

Dersom arbeidsgiver skal permittere minst 10 arbeidstakere uten lønn, eller minst 10 arbeidstakere vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 % i mer enn fire uker, skal arbeidsgiver gi melding til NAV. Meldingen kan sendes digitalt til NAV via denne lenken.

For å hjelpe NAV med å holde oversikt over situasjonen, kan også arbeidsgivere som har færre enn 10 berørte arbeidstakere benytte skjemaet. 

Arbeidsgiver må videre huske å rapportere permitteringen(en) i a-meldingen. Permittering skal senest rapporteres i a-meldingen for den måneden som permitteringen ble iverksatt. Startdato på permitteringen skal være den dagen permitteringen iverksettes.

Nærmere informasjon om rapportering av permittering i a-meldingen finner dere her

 

Spørsmål: I tilfeller der arbeidstaker er permittert frem til etter sommerferien, vil da arbeidstaker få feriepenger som vanlig? 

Svar:  Opptjente feriepenger fra fjoråret skal komme til utbetaling i forbindelse med ferieavvikling. Det må varsles på meldekortet til NAV når ferie skal avvikles.  

 

Spørsmål: Kan man permittere på bakgrunn av produktivitetsfall, som følge av at ansatte må bruke økt tid på barnepass og skoleoppfølging?

Svar: Nei, da må man benytte seg av omsorgspenger. 

 

Spørsmål: Kan arbeidsgiver utsette en permittering?

Svar: Arbeidsgiver kan utsette permittering om man fremdeles er i varslingsperioden. I så fall må den utsatte permitteringen igangsettes med nytt varsel. Om permitteringen har startet vil dette normalt tilsvare avsluttet permittering og senere nytt varsel og ny permittering. Se også spørsmål under vedrørende arbeidstakers adgang til å jobbe under permitteringsperioden. 

 

Spørsmål: Kan arbeidsgiver velge å dekke mellomlegget mellom ytelsene fra NAV og reell lønn?

Svar: Vi anbefaler som hovedregel ikke at arbeidsgiver dekker mellomlegget mellom dagpenger fra NAV og reell lønn. Grunnen til dette er at det medfører risiko for at arbeidstaker får avkortet dagpengene sine. Dersom arbeidsgiver har likviditet til å dekke mellomlegget mellom dagpenger fra NAV og reell lønn, kan det også bli reist spørsmål ved om vilkåret for permittering er oppfylt, om arbeidstakerne skulle vært permittert med en lavere permitteringsgrad mv. 

 

Spørsmål: Hva skjer med den ansattes tjenestepensjonsordning ved permittering?

Svar: Svaret på dette spørsmålet kan variere avhengig av hvilke vilkår som er satt i pensjonsavtalen. Hovedregelen etter pensjonsregelverket er at ansatte som er permittert skal meldes ut av pensjonsordning. Enkelte pensjonsavtaler inneholder imidlertid bestemmelser om at de ansatte ikke skal meldes ut av pensjonsordningen ved permittering. Arbeidstakere som blir meldt ut av pensjonsordningen, og som har råd til det, kan kontakte pensjonsleverandøren for å avklare om det er muligheter for å fortsette deler av ordningen selv. 

 

Spørsmål: Kan permitterte gjøre korte oppdrag for bedriften i perioden de er permittert?

Svar: Ja. Arbeidstaker må imidlertid rapportere arbeidet på meldekortet. Dersom arbeidstaker arbeider mer enn 60 % av sin vanlige arbeidstid i en meldeperiode, vil arbeidstakeren som hovedregel ikke få dagpenger for denne perioden. 

 

Spørsmål: Kan arbeidstakere i permisjon (for eksempel svangerskapspermisjon) eller sykemelding permitteres?

Svar: Ja. 


Spørsmål: Påvirkes dagpengenes størrelse (under permittering) av naturalytelser som for eksempel firmabil? 

Svar: Ja, det må tas høyde for avkorting i dagpengene om man mottar naturalytelser under permittering. Ved delvis permittering foreligger det også risiko for at arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene for å få rett til dagpenger.

 

Spørsmål: Kan permitteringsgraden endres mens permitteringen løper? 

Svar: Ja, men den nye permitteringsgraden må varsles.

 

Kontakt oss

Lene Sakariassen

Lene Sakariassen

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 256

Stian Hasli Hansen

Stian Hasli Hansen

Advokat | Manager, PwC Norway

Tlf: 952 60 486