Bakgrunn og sammenheng mellom elementene i EU-reguleringen

Europas grønne giv (European Green Deal) er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Et av de mange tiltakene i EUs grønne giv er handlingsplanen for bærekraftig finans, som skal bidra til å finansiere den grønne omstillingen. Handlingsplanen har som formål å kanalisere privat kapital til bærekraftige investeringer, samtidig som man skal forhindre grønnvasking, altså at noe fremstilles som bærekraftig uten at det beviselig er bærekraftig.

Grunnmuren i EUs handlingsplan for bærekraftig finans er taksonomien. EU-taksonomien er et klassifiseringssystem og definerer kriterier for hvilke økonomiske aktiviteter som er å anse som bærekraftige.

Børsnoterte foretak, større foretak utenfor børs samt finansiell sektor pålegges nye opplysningskrav, herunder opplysninger om hvilke av selskapets økonomiske aktiviteter som er bærekraftige i henhold til taksonomien og om hvordan selskapene bidrar til å nå klimamålene. Samlet sett vil disse opplysningskravene gjøre det mulig for investorer å ta informerte bærekraftige investeringsbeslutninger.

Sammenhengen mellom reglene kan illustreres slik:

 

EUs taksonomi 

Taksonomien er et klassifiseringssystem for å definere om investeringer er bærekraftige og klimavennlige. Systemet kommer med detaljerte kriterier for hver bransje, slik at vi får en felles forståelse av hvilke aktiviteter som anses som "grønne" i Europa. 

Taksonomiforordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2022 for regnskapsåreet 2021 (vedtatt i Norge, men tidspunktet for ikrafttredelse er ikke besluttet). 

Tilhørende rapporteringskrav

For å gjøre det enklere for investorer og andre interessenter å vurdere om selskaper oppfyller kriteriene i taksonomien, pålegger EU omfattende rapporteringskrav for både finansielle og ikke-finansielle foretak. Rapporteringen skal sikre tryggere data for å kunne drive kapital i en grønnere retning. 

 

Tilhørende verktøykasse

EU har også utarbeidet en verktøykasse for foretak, markedsaktører og mellommenn i finansiell sektor, som skal fremme bærekraftige investeringer og forhindre grønnvasking.