Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

COVID-19: Forstå konsekvensene for din organisasjon

Trenger dere hjelp til å planlegge for den nye hverdagen etter pandemien?

COVID-19: En katalysator for endring?

Koronaviruset har satt enorme spor i verden. Både for virksomheter, den globale økonomien og for folks helse og liv. 

Samtidig har pandemien endret måten vi jobber på, og i en PwC-undersøkelse sier fire av ti ledere at digitaliseringen har skutt fart i deres bedrift. 

Vi flytter oss fra kriseledelse til planlegging for fremtiden. På denne siden finner du tips til hvordan du kan lede din virksomhet fremover med nye utfordringer og muligheter. 

Ønsker du at vi tar kontakt med deg? 

 


Hvordan kan vi bistå deg og din virksomhet? 

Sikkerhet, beredskap og kontinuitet

PwC bistår virksomheter med en helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap. Vi bistår med å identifisere sårbare områder og utvikle og implementere rammeverk for beredskap og krisehåndtering med tanke på å håndtere uforutsette hendelser eller driftsforstyrrelser.
Våre rådgivere innenfor sikkerhet og beredskap har bred erfaring fra ulike bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor.

Krisehåndtering i en pågående og for fremtidige kriser

Effektiv krisehåndtering avhenger av god beredskapsplanlegging. Selv under en pågående krise vil proaktive tiltak og evnen til å tenke systematisk rundt scenarioer bidra til å dempe negative effekter. Ved å ta utgangspunkt i etablerte prinsipper for krisehåndtering kan organisasjoner komme ut av krisen sterkere og mer robuste. Dette bidrar igjen til å bygge tillit til de tjenester, systemer og prosesser man leverer.

Les mer om fasene analyse, planlegging, øvelser og rutiner, og evaluering.

Kontinuitetsledelse

Pandemien har for mange virksomheter representert en rekker utfordringer både når det gjelder opprettholdelse av forretningskritiske funksjoner, eller evnen til å ivareta forsvarlig drift. Gjennom å identifisere og analysere virksomhetskritiske funksjoner, og robusthet knyttet til egen virksomhet og egen verdikjede, så bidrar kontinuitetsanalyser og kontinuitetsplanlegging til å en proaktiv tilnærming til forhold som kan påvirke virksomheten.

Les mer om fasene analyse, planlegging, øvelser og rutiner, og evaluering.

Evaluering og utredning

Konsekvensene av pandemien er mange, og har rammet ulike grupper i samfunnet, samfunnsfunksjoner og sektorer.

Både underveis i pandemien og nå i det som forhåpentligvis er sluttfasen av covid-19 har vi bistått med både strategiske og operative råd innen kriseberedskap til viktige virksomheter - både sentrale, statlige virksomheter, store og mellomstore kommuner, private selskaper og frivilligheten. Vi har evaluert i samarbeid med kunden og gitt våre råd til tiltak for å forbedre krisehåndteringen og effektivisere tjenester. Fremover tenker vi at det blir viktigere enn noen gang å ta seg tid til å evaluere, lære og forbedre seg i møte med neste krise.

Når PwC jobber med analyser og utredninger for offentlige virksomheter, tar vi utgangspunkt i utredningsinstruksen. Formålet med utredningsinstruksen er å sikre gode beslutningsunderlag og sikre at en sak er tilstrekkelig opplyst før det fattes beslutninger.

Våre evalueringer er metodedrevne, erfaringsbaserte og forankret i god praksis. Vi kombinerer tung faglig kompetanse innenfor økonomi og samfunnsvitenskap med omfattende erfaring fra analyse og rådgivningsvirksomhet, næringsliv, forskning, offentlig forvaltning og internasjonale institusjoner.

Les mer om våre tjenester og kompetanse knyttet til evalueringer og utredninger 

Gransking

Vi har omfattende erfaring innenfor sikkerhets- og beredskapsområdet, og kan bistå i identifisering av sårbare områder, utvikling av forebyggende tiltak og etablering av en helhetlig beredskapstankegang for å håndtere uforutsette hendelser. Vi har et eget teknologilaboratorium med ulike IT-verktøy for sikring av analyse av elektroniske spor og store mengder informasjon. Denne teknologilaben brukes også i undersøkelser av datainnbrudd (Cyber Crime).

Les mer om de ulike granskingstjenestene og våre erfaringer her

Beslutningsstøtte og dataanalyse

Virksomheten må sikre et best mulig beslutningsunderlag på mulige effekter av COVID-19 som grunnlag for driftstilpasninger, strukturelle endringer og krisehåndtering.

Dette innebærer å:

 • Identifisere, prioritere og hente ut kritiske data for oppfølging av selskapets utvikling - marked, kunder, leverandører, verdikjede og mennesker.
 • Etablere modeller for oppfølging av ulike scenarier.
 • Sikre en løpende oppdatert prognose på utvikling og stressteste mulige utfall.
 • Behandle data på en ansvarlig måte.


Ved spørsmål om beslutningsstøtte og data, kontakt:

Jørn Juliussen, partner og leder for Performance & Information Management i Consulting

Produksjon, distribusjon og logistikk

Vi kan støtte alle typer virksomheter og organisasjoner i det meste som inngår i produksjon og forsyning av varer, legemidler, smittevernutstyr og beredskapsmateriell. Har for eksempel forutsetninger, krav og/eller behov endret seg kan vi hjelpe ditt foretak med:

 • Kartlegging av nåsituasjon med fokus på å identifisere konkrete muligheter innen planlegging, innkjøp og anskaffelser, logistikk, produksjon, distribusjon og bruker opplevelse
 • Definere tiltak for gjennomføring
 • Bygge planverk for realisering av tiltak
 • Definere konkrete og oppnåelige mål
 • Definere målstyringsprinsipper, målemetoder og arenaer for oppfølging av måloppnåelse
 • Implementere endringstiltak med menneskene som arbeider i organisasjonen i fokus
 • Evaluere implementerte endringer og lage styringsprosesser som sikrer konkret oppfølging av tiltak som ikke har gitt ønsket effekt

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Vi hjelper med å etablere rammeverk for helhetlig risikostyring, og bistår blant annet med kartlegging, vurdering, overvåking og håndtering av de risikoer virksomheten står overfor.

Hvordan vi kan hjelpe din virksomhet:

 • Etablere eller utvikle prosesser og verktøy som sikrer hensiktsmessig risikostyring
 • Designe og implementere risikostyringsverktøy
 • Evaluering av selskapets risikofunksjon opp mot god praksis
 • Utvikling av modeller og verktøy for sensitivitetsanalyser og risikosimulering
 • Bidra til målrettet og effektiv kontinuitets- og beredskapsplanlegging
 • Implementering av risikoreduserende tiltak i form av internkontroll

Les mer om våre tjenester for risikostyring her.

Datasikkerhet og personvern

Pandemien vi nå er inne i gir god grobunn for cyberkampanjer som tar i bruk sosial manipulering. 90 % av alle dataangrep starter med phishing. Antivirus-selskaper og sikkerhetsleverandører verden rundt melder allerede om phishingkampanjer som spiller på folks frykt for COVID-19. Særlig to faktorer spiller på hackernes lag: 

 • Folk etterlyser råd og veiledning fra autoriteter.
 • Det finnes allerede en jungel av informasjon knyttet til COVID-19. 

Økt innsiderisiko

Hvis ansatte permitteres eller blir sagt opp, vil risikoen øke for at innsidere stjeler data. Dette så man under finanskrisen i 2008, der oppsagte medarbeidere innen bank og finans ble stanset idet de prøvde å ta med seg minnepinner med kunde -og investordata ut av arbeidsstedet. 

Fare for cyberangrep ved hjemmekontor

Når medarbeidere jobber utenfor kontoret, har virksomheten mindre kontroll på hvilke nettverk, tjenester og enheter som tas i bruk, noe som kan medføre større eksponering av virksomhetskritiske informasjonsverdier. Generelt vil det å måtte jobbe på nye måter kunne medføre dårligere digital hygiene og flere utilsiktede feil blant de ansatte.

Ved spørsmål om datasikkerhet, kontakt Eldar Lorentzen Lillevik, leder for Cyber 

Ved spørsmål om personvern, kontakt Christine Ask Ottesen, leder for Personvern 

 

Ledelse og styrearbeid

Corporate governance dreier seg om å etablere fornuftige retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte og utvikle selskapets ressurser på best mulig måte. En sentral del av corporate governance omhandler ansvars- og rollefordeling mellom selskapets eiere, styre, ledelse og øvrige interessenter (eierstyring).

Ønsker du bistand med styreevaluering, revisjonsutvalg eller profesjonalisering av styrearbeid? Les mer her

God ledelse er viktig for å levere på målene i virksomhetsstrategien, utvikle organisasjonen, bygge opp en tilpasset organisasjonskultur og oppnå ønskede resultater.

Vi gjør deg bedre forberedt på fremtidens arbeidsliv. PwC hjelper virksomheter i offentlig og privat sektor med å endre og effektivisere organisasjonens arbeidskraft. Det handler om riktig bruk av teknologi, og om å forutse fremtidens kompetansebehov.

Les mer om våre tjenester innen ledelse, ansatte og organisasjonskultur her

Økonomistyring

Under en krise må virksomheten kunne opprettholde kapasiteten i økonomifunksjonen, slik at virksomheten kan gi oppdatert finansiell informasjon til banker ol. for å få tilgang til likviditet og kriseordninger fra staten. Og nå opplever mange økonomifunksjoner en ny arbeidshverdag med nye utfordringer. Det bringer med seg risiko for at medarbeidere blir overbelastet og at viktige arbeidsoppgaver blir nedprioritert.

Les mer om våre tjenester innenfor økonomistyring herFinansiell rapportering

Kriser og påfølgende effekter i samfunnet er definitivt noe som må omtales i årsberetningen og i note til regnskapet. Konsekvenser og tiltak må også omhandles i delårsrapporteringen. Og ikke minst, styret og ledelsen må løpende ha oppdatert informasjon for god styring og kontroll i situasjonen.

Prosessene som leder frem til finansiell rapportering er endret som følge av at flere er på hjemmekontor, ledere får nye oppgaver i krisetider og det må jobbes med mye nytt. Forretningsmodellen kan bli utfordret, og noen vil ha usikkerhet om fortsatt drift. Det kreves kompetanse og kapasitet for å foreta risikoanalyse, utvikle scenarier, ha kontroll på likviditet og finansiering, og å være a jour med ledelsesrapportering og finansiell rapportering.

Kontakt oss for bistand med finansiell rapportering

Kontakt oss

Petter Vold

Petter Vold

Viseadm. dir. | Partner, leder for Advisory & Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 605

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113