Skip to content Skip to footer

Loading Results

COVID-19: Forstå og håndtere konsekvensene for din virksomhet

COVID-19: En katalysator for endring?

Koronaviruset har satt enorme spor i verden. Både for virksomheter, den globale økonomien og for folks helse og liv. 

Samtidig har pandemien endret måten vi jobber på, og i en PwC-undersøkelse sier fire av ti ledere at digitaliseringen har skutt fart i deres bedrift. 

Vi flytter oss fra kriseledelse til planlegging for fremtiden. På denne siden finner du tips til hvordan du kan lede din virksomhet fremover med nye utfordringer og muligheter. 

Ønsker du at vi tar kontakt med deg? 

 


Hvordan kan vi bistå deg og din virksomhet? 

Ledelse og styrearbeid

Verden har brått endret seg. Det er ikke første gang vi har sett store endringer, men Norge står nå overfor formidable utfordringer. Styre og ledelse blir virkelig satt på prøve. Nå gjelder det å utøve god styring og kontroll og samtidig evne å utvise handlekraft. 

Regjeringen fokuserer på handlekraft ved å midlertidig effektivisere beslutningsprosesser. Det må også bedriftene gjøre. Det må være hyppigere styremøter og ledermøter. Styre og ledelse må fokusere på de rette tingene på kort og på litt lengre sikt, og de må vite hva som er viktig og ikke viktig. Styre og ledelse må ta ansvar.

Trenger ditt styre en samtalepartner for å sikre rett fokus i disse tider, står vi klare til å bistå. 

Ved spørsmål om styrearbeid, kontakt: 

Eli Moe-Helgesen, Partner og leder for Assurance

Likviditetsstyring

Få oversikt over den kortsiktige likviditetssituasjonen og hvordan ulike scenarier for COVID-19 vil påvirke den økonomiske situasjonen for ditt selskap. Faktabaserte og realistiske prognoser vil danne grunnlaget for viktige grep tidlig. 

Dette bør du gjøre:

 • Utvikle en dynamisk rullerende kontantstrømprognose fra uke til uke.
 • Bruk modellen til å modellere ulike scenarier og tiltak.
 • Identifiser eventuelle udekkede finansieringsbehov for de mest sannsynlige scenariene og engasjer aksjonærer og banker på et tidlig tidspunkt.
 • Sørg for å ta kontroll på betalingsprosessen (f.eks. autorisasjonsgrenser, godkjenningsprosesser.)
 • Utarbeid en liste over viktige leverandører og kritiske betalinger for å sikre driftskontinuitet.
 • Gjør tiltak for å forbedre kontantstrømmen på kort sikt. Tiltakene kan inkludere permittering av ansatte, kutt i driftskostnader, reforhandling av leieavtaler og kansellering av eksisterende innkjøpsordre.

Ved spørsmål om likviditetsstyringen, kontakt: 

Per Christian Wollebæk, partner

Krisehåndtering

Effektiv krisehåndtering avhenger av god beredskapsplanlegging. Selv under en pågående krise vil proaktive tiltak og evnen til å tenke systematisk rundt scenarioer bidra til å dempe negative effekter. Ved å ta utgangspunkt i etablerte prinsipper for krisehåndtering kan organisasjoner komme ut av krisen sterkere og mer robuste. Dette bidrar igjen til å bygge tillit til de tjenester, systemer og prosesser man leverer.

Sentrale temaer:

 • Implementere beredskapsprosesser og -planer som inneholder tydelig rollefordeling og ansvar
 • Arbeidet med scenarioanalyser og ta utgangspunkt i troverdige verstefallsscenarioer.
 • Øve og trene krise- og kontinuitetsplanene med utgangspunkt i de definerte scenarioene.
 • Etablere en felles forståelse rundt mål for krisehåndteringen, som gjenspeiler organisasjonens mål og verdier. Når organisasjonen blir satt på prøve, blir iboende og grunnleggende verdier synliggjort. En krisehåndtering som reflekterer disse fører til en forsterket effekt av organisasjonens viktigste budskap.

Ved spørsmål om krisehåndtering kontakt: 

Mats Ruge Holte, Leder for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering 

Ansatte

Beskytte personalet og forutse personalbehov

Bidrag til smittevern i samfunnet og ivaretakelse av arbeidstakernes helse er førsteprioritet for virksomheten og ledelsen. Tiltak knyttet til beskyttelse av personalet må være øverst på ledelsens agenda. Det er HRs, kriseberedskapens og ledelsens ansvar å besvare spørsmål raskt, gi tydelig informasjon og klare beskjeder.

Ledelsen må videre være i stand til å planlegge driften fremover under de nye rammebetingelsene, bedømme hva som vil være virksomhetens behov i det korte og det lange bildet, vurdere aktuelle alternativer og ikke minst evne å reagere og gjennomføre hurtig.

For å gjøre gode vurderinger må ledelsen evne å gjøre gode risiko- og konsekvensvurderinger:

 • Hvordan sikre virksomhetens kjerneoppgaver med tilgjengelig bemanning? 
 • Hvilket handlingsrom finnes for å gjøre endringer i arbeidsoppgavene, arbeidstiden og hvordan skal arbeidsgiver styre og kontrollere arbeidet med en arbeidsstokk på hjemmekontor?  
 • Har virksomheten er reserveplan for bemanning dersom mange i arbeidsstokken blir syke eller kommer i karantene?  
 • Kan arbeidsgiver gjøre unntak fra karantenereglene? 
 • Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver ved akutt ordremangel? 
 • Finnes det alternativer til permittering – for eksempel frivillige ordninger som lønnskutt, reduksjon av stilling, overgang til timebasert arbeid?

Ved personalspørsmål kontakt:   

Kjersti Gjesdahl, Direktør i PwC

Juridiske spørsmål

Har du juridiske spørsmål som følge av koronaviruset? 

Ring vårt hjelpesenter på: 9526 0300

 

Siste saker om juridiske spørsmål

Finansiell rapportering

Tidsriktig finansiell informasjon til investorer og långivere er særlig viktig i tøffe tider. Flere selskaper er i en situasjon hvor årsregnskapet enda ikke er avlagt. Andre er allerede i gang med å forberede regnskap for Q1 2020. 

Virusutbruddet og påfølgende effekter i samfunnet er definitivt noe som må omtales i årsberetningen og i note til regnskapet. Konsekvenser og tiltak  må også omhandles i delårsrapporteringen. Og ikke minst, styret og ledelsen må løpende ha oppdatert informasjon for god styring og kontroll i situasjonen. 

Prosessene som leder frem til finansiell rapportering er endret som følge av at flere er på hjemmekontor, ledere får nye oppgaver i krisetider og det må jobbes med mye nytt. Forretningsmodellen kan bli utfordret, og noen vil ha usikkerhet om fortsatt drift. Det kreves kompetanse og kapasitet for å foreta risikoanalyse, utvikle scenarier, ha kontroll på likviditet og finansiering, og å være a jour med ledelsesrapportering og finansiell rapportering. 

Ved spørsmål og veiledning innen finansiell rapportering kontakt:  

Signe Moen, Partner

 

Vareforsyning 

Opprettholde kontinuitet og beskytte vareforsyningen

Om det ikke allerede har skjedd, er det høyst sannsynlig at vareforsyningen deres vil bli påvirket av krisen. I mange land går industrien nå på sparebluss og i enkelte tilfeller er den helt slått ut. Når lagernivåer minsker medfører det omfattende utfordringer for næringslivet. Både leverandørers leveringsevne og prisbildet i markedet vil påvirkes på kort og lengre sikt.

I en slik situasjon er det viktig at dere gjennomfører løpende operative risikovurderinger, planlegger for hvordan forstyrrelser vil påvirke kritiske forretningsfunksjoner, og er bevisste på de svakhetene som vareforsyningen deres har som følge av covid-19. Det er i en slik situasjon viktig at dere også inkluderer tjenesteleverandører i det totale risikobildet, spesielt hvis dere har en utstrakt bruk av tredjepartsleverandører i kritiske funksjoner.

Ved spørsmål om vareforsyning, kontakt:

Cato Kaasa, partner og leder for Retail & Consumer

 

Beslutningsstøtte og data

Virksomheten må sikre et best mulig beslutningsunderlag på mulige effekter av COVID-19 som grunnlag for driftstilpasninger, strukturelle endringer og krisehåndtering.

Dette innebærer å:

 • Identifisere, prioritere og hente ut kritiske data for oppfølging av selskapets utvikling - marked, kunder, leverandører, verdikjede og mennesker.
 • Etablere modeller for oppfølging av ulike scenarier.
 • Sikre en løpende oppdatert prognose på utvikling og stressteste mulige utfall.
 • Behandle data på en ansvarlig måte.


Ved spørsmål om beslutningsstøtte og data, kontakt: 

Jørn Juliussen, partner og leder for Performance & Information Management i Consulting

Datasikkerhet og personvern

Pandemien vi nå er inne i gir god grobunn for cyberkampanjer som tar i bruk sosial manipulering. 90 % av alle dataangrep starter med phishing. Antivirus-selskaper og sikkerhetsleverandører verden rundt melder allerede om phishingkampanjer som spiller på folks frykt for COVID-19. Særlig to faktorer spiller på hackernes lag: 

 • Folk etterlyser råd og veiledning fra autoriteter.
 • Det finnes allerede en jungel av informasjon knyttet til COVID-19. 

Økt innsiderisiko

Hvis ansatte permitteres eller blir sagt opp, vil risikoen øke for at innsidere stjeler data. Dette så man under finanskrisen i 2008, der oppsagte medarbeidere innen bank og finans ble stanset idet de prøvde å ta med seg minnepinner med kunde -og investordata ut av arbeidsstedet. 

Fare for cyberangrep ved hjemmekontor

Når medarbeidere jobber utenfor kontoret, har virksomheten mindre kontroll på hvilke nettverk, tjenester og enheter som tas i bruk, noe som kan medføre større eksponering av virksomhetskritiske informasjonsverdier. Generelt vil det å måtte jobbe på nye måter kunne medføre dårligere digital hygiene og flere utilsiktede feil blant de ansatte.

Ved spørsmål om datasikkerhet, kontakt Eldar Lorentzen Lillevik, leder for Cyber 

Ved spørsmål om personvern, kontakt Christine Ask Ottesen, leder for Personvern 

 

Økonomikompetanse og lønn

Økonomikompetanse på kort varsel 

Ledelsen må i disse dager ha fokus på å opprettholde kapasiteten i økonomifunksjonen, slik at selskapet kan gi oppdatert finansiell informasjon til banker ol. for å få tilgang til likviditet og kriseordninger fra staten. Og nå opplever mange økonomifunksjoner en ny arbeidshverdag med nye utfordringer. Det bringer med seg risiko for at medarbeidere blir overbelastet og at viktige arbeidsoppgaver blir nedprioritert.

Hos PwC Finance for Hire får du den nøkkelkompetansen du trenger på kort varsel.

En beredskapspakke på lønn

Vi står nå alle i en utfordrende situasjon. Lønns- og HR-funksjonen sitter gjerne på kritisk kompetanse og er ekstra sårbare. PwC kan redusere sårbarheten i denne vanskelige situasjonen ved å overta lønnsfunksjonen etter deres behov. 

Mange opplever utfordringer som:   

 • Kontroll og oversikt over krisepakkene og hvilke stønadsordninger som gjelder deres ansatte

 • Oversikt over situasjonen for hver enkelt ansatte

 • Utvidede rettigheter som gjelder ved bruk av omsorgsdager og egenmeldinger

 • Permitterte ansatte

 • Hvordan situasjonen vil påvirke ansattes fremtidige lønnsutbetaling

 • Hvilke refusjonskrav dere kan sende til NAV

Vi i PwC Accounting er erfarne lønnskonsulenter med høy fagkompetanse. PwC kan på kort varsel overta lønnskjøringen og andre HR-administrative oppgaver for din bedrift. Gjennom et samarbeid med oss vil du få en dedikert fagperson som blir kjent med din bedrift. På den måten kan vi bidra til at deres ansatte får rett lønn, samtidig som oppdaterte frister til myndighetene overholdes. Vi arbeider proaktivt for å sikre at våre kunder får innvilget utvidede stønader nå i forbindelse med koronakrisen.    

Ved spørsmål om lønn og/eller utleie av økonomikompetanse kontakt:     

Marianne Brusdal, Partner og leder for CFO Services

Kontakt oss

Petter Vold

Petter Vold

Viseadm. dir. | Leder for Advisory & Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 605

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113