Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

APM Rundskriv fra finanstilsynet

26/10/17

 

Rundskriv om bruk av alternative resultatmål fra Finanstilsynet - fortsatt et stykke igjen før alle følger retningslinjene

 

Gode intensjoner kun delvis er fulgt opp med handling

Retningslinjer for bruk av finansielle måltall, som eksempelvis EBITDA og normalisert driftsresultat, trådte i kraft sommeren 2016. Finanstilsynet har nå publisert et rundskriv om bruk av alternative resultatmål i finansiell rapportering. Der sammenligner de resultater fra selskapenes egenmelding om overholdelse med hva Finanstilsynet observerer i den faktiske rapporteringen.

Undersøkelsen viser til dels manglende etterlevelse av kravene i retningslinjene og det kan for deler av selskapene fastslås at gode intensjoner kun delvis er fulgt opp med handling. Selskapene har altså et stykke å gå før det som i praksis må oppfattes som krav, kan anses oppfylt.

 

De fleste benytter resultatmål og andre nøkkeltall i regnskapet. Mange av disse er ikke klart definert av IFRS-standardene. I resultatregnskapet er det kun resultat før og etter skatt som er definert i IFRS. Både driftsresultat (EBIT) og EBITDA er eksempler på vanlige resultatmål som ikke er definert. I tillegg velger enkelte å presentere justerte måltall der en  tar utgangspunkt i et vanlig resultatmål, men trekker ut enkelte elementer eller gjør andre justeringer. Eksempler på dette er normalisert driftsresultat, organisk vekst, eller omsetning/resultat basert på faste valutakurser. Både de vanlige måltallene og justerte måltall regnes som alternative resultatmål (Alternative Performance Measures - APM) når de ikke er definert i relevant rammeverk for finansiell rapportering.

ESMA (The European Securities and Markets Authority) har utarbeidet retningslinjer for bruk av alternative resultatmål. Retningslinjene gjelder for informasjon som presenteres utenom års- og halvårsregnskapet, men i praksis blir bruk av APMer i all ekstern regnskapsrapportering påvirket. Retningslinjene trådte i kraft i juli 2016, og som en oppfølging av dette gjennomførte Finanstilsynet et tematilsyn vinteren 2017. Resultatene av tematilsynet foreligger i et rundskriv som er tilgjengelig på Finanstilsynet sin hjemmeside. Finanstilsynet redegjorde også for temaet på sitt seminar for utstedere 17. oktober. Finanstilsynets presentasjon er tilgjengelig her.   

Finanstilsynet sendte alle selskaper med noterte aksjer eller obligasjoner en spørreundersøkelse. Selskapene ble bedt om å svare på om de bruker alternative resultatmål, om de etterlevde retningslinjene i sin rapportering for tredje kvartal 2016, samt planer for etterlevelse i årsrapportene for 2016. Svarene fra selskapene kan kort oppsummeres med at de fleste bruker alternative resultatmål, og at de etterlever eller kommer til å etterleve retningslinjene.

For å vurdere kvaliteten på både rapporteringen og svarene fra selskapene har Finanstilsynet foretatt en egen gjennomgang av 2016 årsrapporten for selskapene som inngår i OBX-indeksen (de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs). Gjennomgangen viser varierende etterlevelse av de konkrete kravene i retningslinjene, og det kan for deler av denne gruppen fastslås at gode intensjoner kun delvis er fulgt opp med handling.

 

 

I siste del av rundskrivet (fra side 30) går Finanstilsynet gjennom virkeområde, definisjoner og kravene i retningslinjene. I stikkordsform kan kravene oppsummeres som følger:

  • Forklar bruken av alternative resultatmål, herunder hvorfor måltallet gir nyttig og relevant informasjon.
  • Definer de benyttede alternative resultatmålene og grunnlag for beregning, inkludert vesentlige hypoteser/forutsetninger. Så lenge definisjonene er lett tilgjengelige og en bruker tydelige referanser er det ikke krav om å ta med definisjonene i den enkelte presentasjonen.
  • Gi alternative resultatmål en relevant og meningsfull benevnelse. Benevnelsen skal ikke være egnet til å villede gjennom å være for positivt ladet eller legges tett opp mot måltall som er definert.
  • Vis en avstemming av det alternative resultatmålet mot regnskapet.
    Presenter alternative resultatmål på en måte som ikke fremhever måltallet mer enn regnskapstall, eller tillegger måltallet mer vekt. Her må en vurdere både hvor en presenterer de ulike måltallene, hvor hyppig de brukes, samt hva slags layout som brukes ved omtale av ulike måltall. 
  • Gi sammenligningstall for tilsvarende tidligere perioder.
  • Ha konsistente definisjoner og beregningsgrunnlag for alternative resultatmål over tid og forklar endringer.
     

 

Hold deg oppdatert med podcastene IFRS Talks

PwC har en egen podcast-serie der ulike regnskapstemaer blir diskutert. Episodene varer i 10-20 minutter og kommer ut to ganger i måneden. På denne siden kan du følge podcastene IFRS Talks. Om du ønsker å høre på episoden om bruk av APMer kan du gå hit: Episode 11: Alternative Performance Measures

 

Kontakt oss

Signe Moen

Signe Moen

Direktør| Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062