EU-kommisjonen tydeliggjør taksonomi-regler

Andre februar lanserte EU-kommisjonen et mye etterlengtet veiledningsdokument (“FAQs document”). Dokumentet tydeliggjør viktige punkter rundt tolkningen av taksonomien for bærekraftige aktiviteter, med tilhørende rapporteringskrav. Veiledningen er spesielt viktig for selskaper som i disse dager ferdigstiller sine taksonomi-rapporter, som en del av selskapets ikke-finansielle rapportering for 2021.

De tre viktigste oppdateringene for ikke-finansielle foretak gjelder tolkningen av sammensatte verdikjeder, tolkningen av aktiviteter kategorisert som “lav-karbon”, og hvilke utgiftsposter som inngår i taksonomiens OpEx (driftsutgifter) KPI. 

Brita Bergland, Bærekraftsrådgiver i PwC.

- Den nyeste veiledningen fra EU-kommisjonen tar oss et steg nærmere et fungerende rapporteringsregime, sier Brita Bergland, som jobber med taksonomirådgivning i PwC.

Hvordan definere sammensatte verdikjeder inn i taksonomiens aktiviteter?

Taksonomien (åpnes i nytt vindu) krever at foretak offentliggjør informasjon om den bærekraftige andelen av sine aktiviteter i form av omsetning, investeringsutgifter (capex) og operasjonelle kostnader (opex) for foretak utenfor finansiell sektor. I praksis kan den bakenforliggende analysen være krevende, fordi produksjonsprosesser og verdikjeder i praksis ikke nødvendigvis starter og stopper der taksonomiens aktiviteter er definert til å starte og stoppe. Dette har spesielt vært krevende for selskaper med lengre interne verdikjeder, hvor bare noen av aktivitetene i produksjonen av et produkt er definert i taksonomien. Det samme gjelder for leverandører på tvers av bransjer, som leverer essensielle komponenter og tjenester til et endelig produkt, men som ikke utfører den endelige sammenstillingen av produktet som er beskrevet i taksonomien. 

Spørsmål 8 i veiledningen fra EU-kommisjonen kommer med noe veiledning om hvordan disse problemstillingene skal løses: 

  • Først og fremst forklarer kommisjonen at med mindre de tekniske screening kriteriene til en aktivitet spesifikt etterspør det, er bedrifter ikke forpliktet til å vurdere miljø- og klimaavtrykket til sine leverandører. 

  • I forlengelsen av dette vil ikke leverandører i en verdikjede nødvendigvis godkjennes under hovedaktiviteten de leverer til, med mindre den spesifikke delen av aktiviteten de leverer er dekket av beskrivelsen av hovedaktiviteten i taksonomien. 

  • EU-kommisjonen henviser til aktivitet 3.6, Manufacture of other low carbon activities, for kvalifisering av viktige komponenter til fornybar- og lavkarbonteknologi, og oppgir eksempler som hjul og halvledere. Disse komponentene må med andre ord kvalifisere som alenestående aktiviteter, og blir ikke omfattet av taksonomien basert på sluttproduktet de ender opp i.

Hva godkjennes som en “lav-karbon” teknologi?

Noen aktiviteter i taksonomien, spesielt 3.6 Manufacture of other low carbon technologies og 3.3 Manufacture of low carbon technologies for transport, skiller seg fra andre aktiviteter:  Begrepet “low carbon” brukes i beskrivelsen av aktiviteten, hvilketgjør det utfordrende å skille virksomhet som bare er omfattet av aktiviteten, fra virksomhet som godkjennes som å ha et vesentlig positivt bidrag under aktiviteten. Et spørsmål mange av våre kunder har stilt seg, er om man må kunne dokumentere et vesentlig positivt bidrag til klimaomstilling for å kunne rapportere virksomhet som omfattet (“eligible”) under denne aktiviteten?

I spørsmål 9 tydeliggjør EU-kommisjonen at under 3.3 vil all produksjon av inkluderte kjøretøy og fartøy være omfattet av aktiviteten, mens oppfyllelse av definisjonen av “low carbon” her bare er relevant når man skal vurdere hvorvidt aktiviteten oppfyller terskelkravene (“alignment”). Bilprodusenter skal for eksempel rapportere hele inntekten sin fra salg av biler som omfattet av taksonomien (“eligible”), men bare salg av elbiler vil oppfylle terskelkravene og kunne rapporteres som bærekraftig (“aligned”).

Under 3.6 derimot må en aktivitet eller et produkt ha som formål å muliggjøre utslippsreduksjon i en sekundær bransje for å kunne vurderes som omfattet av aktiviteten. Med andre ord vil ikke lave utslipp eller beste praksis i produksjon av produkter kvalifisere her, med mindre man kan demonstrere at bruken av produktet bidrar til å ta ned utslipp i bransjen det anvendes i. Kommisjonen trekker her frem et eksempel med veldig effektiv produksjon av skruer. Dette vil ikke omfattes av denne aktiviteten, med mindre skruene bidrar til å redusere utslipp i for eksempel anleggsbransjen.

Hva skal med i CapEx og OpEx KPIene?

En annen utfordring med den praktiske anvendelsen av taksonomien har vært tolkningen av CapEx (kapitalutgifter) og OpEx (driftsutgifter) KPIene. Disse KPIene er ikke 1-til-1 med det som regnskapsføres som CapEx og OpEx i IFRS. I taksonomien er disse KPIene begrenset til å bare fange opp investeringer som bidrar til grønn aktivitet og omstilling i en bedrift. 

Fordelt over flere av spørsmålene i veiledningen gir EU-kommisjonen noe videre veiledning i hva som skal inkluderes i disse KPIene. 

CapEx (kapitalutgifter)

Kjøp av eiendeler, produkter eller tjenester som er essensielle for å gjennomføre en taksonomi-omfattet aktivitet skal inkluderes. Derimot skal ikke alle kjøp av taksonomi-omfattede produkter inkluderes - kjøp av fornybar energi kvalifiserer for eksempel ikke. Kjøp og installasjon av produkter beskrevet i taksonomien, som solcellepanel til bygg, skal inkluderes.

OpEx (driftsutgifter)

Kommisjonen tydeliggjør at OpEx KPIen skal inkludere utgifter knyttet til vedlikehold og reparasjon av eiendom, anlegg og utstyr som er essensielt for å gjennomføre taksonomi-omfattede aktiviteter. Det inkluderer materialer for vedlikehold, utgifter knyttet til gjennomføring av vedlikehold og renhold, og IT-infrastruktur dedikert til vedlikehold. Derimot skal man ikke inkludere kjøp av råmaterialer, utgifter knyttet til administrering av FoU-prosjekter, faste kostnader (“overheads”), eller elektrisitet, væsker eller reagenser som trengs for å drifte eiendom, anlegg og utstyr.


Du finner hele veiledningsdokumentet fra EU-kommisjonen her (PDF, 710KB).

 

Vi bistår med taksonomirådgivning

Rapporteringskravene i taksonomien er ventet å tre i kraft i Norge for regnskapsåret 2022. For mange norske bedrifter vil det bli en krevende øvelse å gjøre den nødvendige analysen som trengs for å kartlegge taksonomi-omfattede og -godkjente aktiviteter i egen virksomhet. Det vil være et stort behov for ytterligere veiledning, både fra EU og fra norske myndigheter, for å fullt ut definere akseptert tilnærming. Den nyeste veiledningen fra EU-kommisjonen tar oss et steg nærmere et fungerende rapporteringsregime.

PwC bistår selskaper med rådgivning, kartlegging av aktiviteter mot taksonomien og utarbeidelse av nødvendig rapportering. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale.

 

Kontakt oss

Brita Bergland

Brita Bergland

Senior Associate, PwC Norway

Tlf: 952 36 161