Pensjonsforutsetninger 31. mars 2020

NRS har oppdatert veiledende forutsetninger for diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) og diskonteringsrente statsobligasjoner per 31. mars.

Utbruddet og spredningen av Covid-19 med påfølgende samfunnsmessige konsekvenser har medført betydelige endringer i rentemarkedene. Dette har i særlig grad påvirket grunnlaget for fastsettelsen av diskonteringsrenten som anvendes i beregning av nåverdien av foretakenes pensjonsforpliktelser etter henholdsvis IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader. NRS ser derfor at veiledningen per 31. desember 2019 ikke bør benyttes ved fastsettelse av forutsetninger for slike beregninger per 31. mars 2020.

NRS (Norsk RegnskapsStiftelse) har oppdatert diskonteringsrente basert på foretaksobligasjoner (OMF) og statsobligasjoner. Øvrige finansielle parametre i tabellen nedenfor er IKKE revurdert per 31. mars og det er derfor ikke angitt parametre for disse per 31. mars 2020. NRS presiserer at foretakene må selv vurdere verdiutviklingen i midler og øvrige forutsetninger.

Pr. 31. mars 2020 har NRS kommet fram til følgende veiledende forutsetninger for alternative diskonteringsrenter ved normal varighet på pensjonsforpliktelsen og basert på metodikk og prinsipper beskrevet i NRS (V) Veiledning utgitt januar 2020.

Veiledende forutsetninger Pr. 31. mars 2020 Pr. 31. desember 2019
Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 1,7 % 2,3 %
Diskonteringsrente statsobligasjoner 1,1 % 1,8 %
Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)   ca. 3,8 %
Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg   ca. 2,25 %
Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden   ca. 2,0 %
Pensjonsregulering (minimum/maksimum) for ordninger etter foretakspensjonsloven   ca. 0,5 %/2,0%
Pensjonsregulering i offentlige ordninger   ca. 1,25 %
Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger   ca. 2,0 %
Forventet inflasjon   ca 1,5 %

Kontakt oss

Torstein Ytterdal

Torstein Ytterdal

Direktør | Assurance, PwC Norway

Tlf: 952 61 267