Slik navigerer du i jungelen av nordiske krisepakker

- For mange ledere er det krevende å navigere i en usikker jungel av regler, tiltakspakker og spørsmål knyttet til når og om forslag trer i kraft, sier Lene Sakariassen, advokat  i Advokatfirmaet PwC. 

Kompleksiteten øker ytterligere for selskaper med virksomhet i flere land, for eksempel virksomhet i flere av de nordiske landene. 

- Dette gjelder for flere norske selskaper, for eksempel innen bank og forsikring, retail og reiseliv, sier Sakariassen. - De har virksomhet flere steder, og for tiden et stort behov for å få en reell oversikt over handlingsrommet i de ulike markedene. 

Lene Sakariassen (venstre) og Heidi Daaland (høyre) opplever pågang på rådgivningstjenester som dekker de nordiske markedene. Mange vil vite hvilke muligheter de sitter med i de ulike landene.

Lene Sakariassen (venstre) og Heidi Daaland (høyre) opplever pågang på rådgivningstjenester som dekker de nordiske markedene. Mange vil vite hvilke muligheter de sitter med i de ulike landene.

Ulike tolkninger kan gi enorme konsekvenser

Hver eneste dag taper bedrifter store summer. - For næringslivet er det om å gjøre å tette tapssluk slik at de kan komme seg helskinnet gjennom krisen og overleve på sikt. Da blir det kritisk å ha god oversikt over ulike tiltak og støtteordninger, slik at ledelsen kan gjøre prioriteringer i de ulike jurisdiksjonene, sier Sakariassen. 

Hun trekker frem et annet viktig poeng, nemlig evnen til å tolke de ulike reglene i de ulike markedene. - Hvilken tolkning som gjelder, ikke minst i forhold til når reglene gjelder fra, kan gi enorme konsekvenser for selskapene, særlig når det er snakk om mange ansatte. Dette så vi eksempelvis i Norge, hvor det lenge var usikkerhet knyttet til blant annet tidspunktet for ikrafttredelsen av permitteringsreglene. 

Hun forteller at mange håper å kunne kjøre samme ordning i flere land, fordi det i en allerede presset situasjon ville vært det absolutt enkleste. - Slik det ser ut i dag, vil ikke det være mulig. Reglene og ordningene innenfor for eksempel permittering er ulik på tvers, noe som gjør det umulig å rulle ut samme policy flere steder, sier hun.

Stor variasjon i krisepakkene på tvers av nordiske land

- Generelt finner vi store forskjeller mellom de ulike virkemiddelpakkene - både når det gjelder innholdet, men også styrken i de enkelte pakkene, sier Sakariassen. 

Unntaket gjelder muligens ift. at de fleste, på litt ulike vilkår, tillater utsatt innbetaling av nærmere bestemte skatter og avgifter. - Dette er likviditetsbesparende tiltak som kan bli svært avgjørende gjennom krisen. Det er verdt å merke seg at noen land opererer med søknadsbaserte ordninger der det gjøres en individuell vurdering av virksomhetens evne til å håndtere en eventuell skatte- og avgiftskreditt. I praksis betyr det at ikke alle bedrifter vil få nytte av tiltaket, fortsetter hun.

Få full oversikt over skattemessige tiltak

På PwCs globale nettside kan du enkelt sammenligne ulike land og markeder.

Trykk her for en oversikt på skatteområdet

 

 

Vi hjelper deg å få oversikt 

- Når vi hjelper kundene våre med nordiske og europeiske problemstillinger, har vi tett dialog med PwCs advokater rundt om i verden. Det er lite hensiktsmessig for oss her i Norge å holde fullstendig oversikt over krisepakkene rundt om i Europa til en hver tid. Heldigvis har vi kollegaer bare et tastetrykk unna, som sitter med fullstendig oversikt over sine markeder, sier Heidi Daaland, advokat og ekspert på arbeidsrett. 

Hun oppfordrer alle nordiske ledere til å få på plass gode rutiner som sikrer løpende oversikt over nye støttetiltak fra myndighetene. - For de som ikke har tilgang på egne advokater eller eksterne konsulenter, vil nettsidene til Norden.org og NHO gi en nokså god oversikt. Ellers kan det være gunstig å melde seg på nyhetsbrevtjenesten til de internasjonale rådgivningsmiljøene, sier Daaland. 

Nedenfor gir hun en overordnet oversikt over de arbeidsrettslige støttetiltakene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. 

Den 7845 meter lange Øresundsbroen binder Danmark og Sverige sammen. Den danske regjeringen opererer med svært strenge innreiseregler, og er nå blant landene som stenger grensene midlertidig for å unngå spredning av covid-19-viruset.

Den 7845 meter lange Øresundsbroen binder Danmark og Sverige sammen. Den danske regjeringen opererer med svært strenge innreiseregler, og er nå blant landene som stenger grensene midlertidig for å unngå spredning av covid-19-viruset.

Hvilke arbeidsrettslige tiltak bør du benytte deg av?

Sverige – endelig grei permitteringsløsning med 90% lønn til de permitterte

Sverige har i likhet med Storbritannia lenge holdt tilbake med de strengeste tiltakene. Myndighetene tok tidlig over ansvaret for sykelønnsutgifter, der staten dekker arbeidsgiveres utgifter til sykelønn i april og mai. Nå har også myndighetene lansert nye permitteringsregler, som halverer bedriftenes kostnader og sørger for 90% lønn til de som blir permittert.

I tillegg har Sverige regler for “korttidsarbeide” som tilsier at arbeidsgivere kan få redusert arbeidstid og lønn. Nærmere omfang av reduksjonen beror på om det finnes en tariffavtale i virksomheten, men reduksjonen i lønn vil være mindre enn reduksjonen i arbeidsprosent, slik at arbeidsgiver må dekke noe av lønnstapet. 

- For virksomheter med høyt sykefravær, vil statens dekning av sykepenger komme godt med. Permittering kan benyttes i den grad virksomheten har reduserte inntekter/oppdrag. Arbeidsgiver må imidlertid fortsatt dekke halvparten av de ansattes lønnskostnader, noe som gjør ordningen mindre lukrativ enn i en rekke andre land. Et alternativ kan være “korttidsarbeid” dersom vilkårene er oppfylt, anbefaler Daaland. 

Norge - bedre permitteringsregler, samt dekning av syke- og omsorgspenger

I Norge har staten fokusert på permittering og syke- og omsorgspenger. 

- Permitteringsløsningen er blitt nokså god her hjemme, og vil raskt fungere ved akutt likviditetskrise. Dersom krisen vedvarer, vil nok stadig flere virksomheter benytte seg av ordningen. Mange vil etterhvert ha utfordringer med å dekke fremtidige lønnskostnader. Ellers vil sykelønns- og omsorgsordningene bidra til å dempe de negative konsekvensene knyttet til koronarelatert fravær, sier Daaland.  

Danmark– utnytt gode ordninger for lønnskompensasjon

Danmark var tidlig ute med strenge tiltak. Myndighetene har hatt fokus på gode sykepengeordninger og lønnskompensasjon. Staten betaler eksempelvis 75/90 prosent (opptil et visst tak) av lønnen til ansatte i bedrifter som kan komme til å måtte sparke 30 prosent av medarbeiderne eller flere enn 50 ansatte. Tiltaket forutsetter at ansatte må ta ut fem feriedager.  

- I den grad det er koronarelatert fravær i virksomheten vil sykelønnsordningene gi god støtte. Ved manglende oppdrag og inntekter er lønnskompensasjonen svært gunstig å benytte seg av, ettersom staten dekker en såpass stor del av de ansattes lønninger, sier Daaland. 

Finland – oppmykning i reglene om permittering og oppsigelse 

Myndighetene i Finland har kommet med forenklinger i permitteringsreglene til gunst for arbeidstakere, hvor blant annet kravene til drøfting har blitt lempet. Omfanget av tiltakene er foreløpig mindre enn i Norge. Videre er det gitt adgang til å si opp ansatte i prøvetid og ansatte som arbeider i en tidsbegrenset stilling.  

- I den grad det er ansatte i tidsbestemte stillinger og/eller i prøvetid vil oppsigelser kunne være en løsning. Utover dette er det antakelig hensiktsmessig å se på eksisterende løsninger for permittering, som det har vært noe oppmykning på, anbefaler Daaland. 

 

 

Kontakt oss

Lene Sakariassen

Lene Sakariassen

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 256

Heidi Beate Daaland

Heidi Beate Daaland

Direktør | Advokat , PwC Norway

Tlf: 952 60 307