Avgiftstvister

Vi tilbyr spesialistbistand innen avgiftstvister og prosedyre. Vi har betydelig erfaring med endrings- og klagesaker, bokettersyn og tvisteløsning på dette området, og kan bistå i enhver fase av saken. Flere av våre ansatte har også lang og verdifull arbeidserfaring fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Vi kan bistå deg med avgiftstvister og prosedyrer.


Vi kan bistå med blant annet:

Verdivurdering av sak

Innledningsvis vil vi gjøre en grundig vurdering av saken og gi en kvalifisert anbefaling for videre fremdrift. Ved vurderingen trekker vi inn den fagkompetanse vi mener er riktig for å vurdere spørsmålet, og gi en faglig og oppriktig vurdering av saken. Dersom problemstillingen har internasjonale implikasjoner kan vi samarbeide med våre kontakter i det internasjonale PwC-nettverket som består av kontorer og medarbeidere i mer enn 150 land.

Se mer

Utforming av klage

Når saken er grundig utredet må det vurderes om det f.eks. skal inngis en klage på vedtaket, sendes et brev til avgiftsmyndighetene e.l. Vi kan på dette stadiet i saken bistå med utforming av klage eller andre aktuelle dokumenter. Mange av våre medarbeidere har bakgrunn fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Det gjør at vi har de beste forutsetninger for en god kommunikasjon med myndighetene. God og løsningsorientert kommunikasjon er også viktig ved utformingen av klager og dokumenter.

Se mer

Dialog med avgiftsmyndigheter

En betydelig del av vårt arbeid består av oppfølging av korrespondanse og klagesaker mot avgiftsmyndighetene, f.eks. skattekontorene og skattedirektoratet. Vårt kontaktnett, og erfaringer fra løpende saker, gjør oss godt rustet til å identifisere hvordan dialogen med de relevante myndighetene skal håndteres for å belyse og løse din sak best mulig. Ofte er det mulig å komme til omforente løsninger ut fra en grundig faglig fundert dialog, og ved å ha en god kommunikasjon som skaper forståelse for faktum i saken.

Se mer

Vurdering av spørsmål om domstolsbehandling av saken

Dersom en administrativ klage ikke når frem, kan det være aktuelt å foreta en fornyet vurdering av saken, særlig dersom klagerunden har avdekket mange nye opplysninger. Denne vurderingen bør gjøres av flere, og kan bringes inn for vurdering i en relevant spesialistgruppe. Vi kan gi råd og være en diskusjonspartner ved vurderingen av om tvisten skal bringes inn for domstolene.

Se mer

Oppføring av rettstvister fra førsteinstans til Høyesterett

Vi har lang erfaring og gode resultater med løsing av rettstvister for domstolene. På hvert stadium av saken undersøker vi også muligheten for å komme til minnelige løsninger. Nettopp det at saken bringes inn for domstolene gjør at Staten oppnevner en prosessfullmektig som gjerne ser på saken med nye øyne og kan gjøre en realistisk vurdering av sannsynlig utfall. Det kan da være mulig å finne en omforent løsning selv om det ikke har vært mulig tidligere.

Se mer


Kontakt oss

Yngvar Solheim

Yngvar Solheim

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 657

Marit Barth

Marit Barth

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 496

Morten Fotland

Morten Fotland

Advokat | Direktør

Tlf: 916 62 260

Oddgeir Wiig

Oddgeir Wiig

Advokat | Direktør

Tlf: 952 62 885

Gaute Corneliussen

Gaute Corneliussen

Advokat | Leder Advokatfirmaet PwC Agder

Tlf: 952 61 073