Internasjonal handel - MVA, toll og særavgifter

Selskaper som driver med internasjonal handel med varer og tjenester, vil ofte måtte håndtere spørsmål som gjelder internasjonal merverdiavgift (VAT) og toll. På grunn av økende globalisering er det ikke lenger tilstrekkelig å kjenne til norske regler.

Vi jobber for at internasjonal handel ikke skal bli en juridisk hengemyr for bedriften. Vi har landets største og mest erfarne miljø på området, med lang erfaring både som rådgivere og fra myndighetene. For å kunne bistå våre klienter best mulig, samarbeider vi tett med PwC-kontorer over hele verden.

Internasjonal handel - MVA toll og særavgifter

Internasjonal VAT

Handelen blir mer og mer internasjonal og kompleks, og det er stadig større rapporteringskrav fra myndighetene. Avgifter i andre land har derfor større betydning enn tidligere. Det er merverdiavgift i de fleste land, men avgiftssystemene er til dels svært ulike. Europa og mange andre land har VAT, USA har sales/use tax, Australia har goods and service tax osv. Systemene i andre land er i liten grad koordinert med det norske systemet. Dette gjør det veldig vanskelig for norske bedrifter å holde oversikt over forpliktelsene.

Vi har advokater med spesialkunnskap og lang erfaring på området, og samarbeider også med over 1900 VAT-spesialister i 153 land for å kunne gi de mest presise rådene.

Vi kan gi deg svar på hvordan fakturering, vare- og tjenesteflyt og organisering av virksomheten vil påvirke dine forpliktelser i ulike land. Vi kan også vise hvordan forenklingsordninger i det europeiske VAT-systemet kan utnyttes mest mulig effektivt for din bedrift.

Toll og særavgifter

Tollreglene er kompliserte og svært tekniske. Mange bedrifter overlater derfor behandlingen av slike spørsmål fullt ut til transportører/speditører. Det er imidlertid viktig å være klar over at det er importøren/eksportøren som er ansvarlig overfor myndighetene. Vi anbefaler derfor å kvalitetssikre behandlingen i forkant på de områdene som er aktuelle for bedriften, for å unngå forsinkelser, at det blir betalt for mye toll, at det blir ilagt tilleggsavgifter og renter, samt at man må bruke store ressurser i forbindelse med eventuell kontroll.

Vi har eksperter på området med lang fartstid både som advokater/rådgivere og fra arbeid hos myndighetene. Vi har også et stort internasjonalt nettverk av tollspesialister som er klar til å yte bistand til norske bedrifter på kort varsel. Vi jobber i tillegg med alle typer spørsmål knyttet til særavgifter, det være seg ved import eller i forbindelse med innenlandsk produksjon og omsetning.

 

Vi tilbyr selvsagt alle typer bistand som knytter seg til disse områdene, men har også en del mer standardiserte produkter:

Vi kan bistå med blant annet:

Internasjonal VAT og/eller toll - Workshop

Ønsker bedriften en brainstorming om problemstillinger som har dukket opp i forbindelse med internasjonal virksomhet på områdene internasjonal VAT og/eller toll, slik at man kan identifisere feil eller svakheter, og peke på mulige løsninger?

Vi har god erfaring med workshops, der våre erfarne advokater setter seg ned med dere og diskuterer spørsmålene over bordet.

Vi ber i forkant om innspill om problemstillinger dere har møtt på, og lager en presentasjon som setter dette inn i rammen av reglene. Den viktigste delen av workshopen er imidlertid diskusjonen med dere. Her kan vi gjennom dialog på en effektiv måte kartlegge hvor bedriften står, om det er områder det bør ses nærmere på eller tiltak som må gjøres for å bli "compliant" eller unngå risiko.

Se mer

Internasjonal VAT - Innføringskurs

Er bedriften registrert for VAT i et EU-land, men lurer på om denne registreringen dekker alle behov? Kommer det fakturaer fra utenlandske leverandører med utenlandsk VAT? Er bedriften involvert i trekanthandel eller bearbeiding av varer i Europa? Er dere usikre på hvordan fakturaene bør utformes i de ulike scenariene?

Vi tilbyr et innføringskurs i internasjonal VAT for aktører som driver grenseoverskridende virksomhet i form av å være involvert i kjøp eller salg av varer og tjenester over landegrensene. Kurset tar for seg sentrale områder innenfor internasjonal merverdiavgift, med hovedvekt på Europa.

Se mer

Toll - Innføringskurs

Driver bedriften handel med varer over landegrensene, slik at import/eksport av varer er aktuelt?

Vi tilbyr et innføringskurs i tollbehandling for bedrifter som importerer eller eksporterer varer. Kurset tar for seg sentrale områder innenfor regelverket, pliktene du som importør eller eksportør har og muligheter som finnes.

Husk at selv om det er en speditør som tolldeklarerer for bedriften, er det bedriften selv som er ansvarlig for at deklareringen blir riktig. Tollregelverket er komplekst og detaljert, og det kan være både penger og bryderi å spare på å sette seg skikkelig inn i dette.

Målet med kurset er å øke bevisstheten slik at bedriften unngår unødvendige feil, samt å peke på relevante fallgruver og muligheter.

Se mer

Gjennomføring av import- og eksportprosedyrer i Norge

Ønsker selskapet en gjennomgang av egne rutiner knyttet opp mot gjeldende regelverk ved import og eksport av varer? Feil på dette området er ressurskrevende å rette opp i, og vil kunne få store konsekvenser, særlig for moms. Erfaringen tilsier også at en effektiv og enhetlig tollbehandling vil være kostnadsbesparende for bedriften.

Vi har medarbeidere med lang fartstid fra toll- og avgiftsmyndighetene, og derved bred erfaring med gjennomgang av dokumenter og rutiner knyttet til tollbehandling.

Gjennomgangen av prosedyrene fokuserer på:

  • Forholdet mellom tolldeklarering og moms (både ved import og eksport)
  • Dokument- og informasjonshåndtering
  • Avstemmingsprosedyrer

Målet med gjennomgangen er at vi skal identifisere eventuelle feil eller svakheter, peke på risikoområder og foreslå mulige løsninger/forbedringspunkter.

Se mer

Internasjonal momsscanner

Dette er et enkelt og standardisert verktøy for å finne ut om selskapet har VAT-problemstillinger som det må gjøres noe med utenfor Norge. Produktet tar utgangspunkt i internasjonale forhold og transaksjoner inn og ut av Norge.

Målgruppe for internasjonal momsscanner vil være:

  • Multinasjonale selskaper med datterselskaper ute
  • Mellomstore virksomheter som har prosjekter med vare- og tjenesteflyt i utlandet
  • Virksomheter med vareflyt fra/til andre land hvor faktura- og vareflyt ikke følger hverandre (sentralisert salg/innkjøp, produksjon i andre land hvor norsk selskap fakturerer kunde)

Se mer

Handel i konsern - Vurdering av merverdiavgift

Det er ofte ulike transaksjoner og betalinger mellom foretak i samme konsern. Dette har skattemessige konsekvenser, i form av at det må etableres en transfer pricing policy. Konserninterne transaksjoner og internprisingen har imidlertid også betydning for tollverdien ved import av varer. Reglene på dette området er kompliserte, og henger ikke alltid sammen med skatte- eller moms-reglene.

Vi tilbyr en vurdering av hva som er korrekt tollverdi, samt utarbeidelse av tollverdi-dokumentasjon som kan brukes overfor myndighetene i tilfelle kontroll. Dokumentasjonen vil vise prinsippene foretaket har benyttet ved tolldeklareringen, og begrunne de valg som er gjort i den forbindelse.

Dokumentasjon av tollverdi er særlig viktig for foretak som importerer tollpliktige varer til Norge, slik som klær og næringsmidler. Tollverdien brukes imidlertid også til å fastsette grunnlaget for import-moms til Norge, og har derfor betydning for alle som importerer varer.

Se mer

Handel i konsern - Utarbeidelse av tollverdidokumentasjon

Det er ofte ulike transaksjoner og betalinger mellom foretak i samme konsern. Dette har skattemessige konsekvenser, i form av at det må etableres en transfer pricing policy. Konserninterne transaksjoner og internprisingen har imidlertid også betydning for tollverdien ved import av varer. Reglene på dette området er kompliserte, og henger ikke alltid sammen med skatte- eller moms-reglene.

Vi tilbyr en vurdering av hva som er korrekt tollverdi, samt utarbeidelse av tollverdi-dokumentasjon som kan brukes overfor myndighetene i tilfelle kontroll. Dokumentasjonen vil vise prinsippene foretaket har benyttet ved tolldeklareringen, og begrunne de valg som er gjort i den forbindelse.

Dokumentasjon av tollverdi er særlig viktig for foretak som importerer tollpliktige varer til Norge, slik som klær og næringsmidler. Tollverdien brukes imidlertid også til å fastsette grunnlaget for import-moms til Norge, og har derfor betydning for alle som importerer varer.

Se mer

Autorisert eksportør - Bistand til søknad

Norske eksportører kan sørge for at importører i andre land får betydelige tollfordeler.

Når varer eksporteres til land Norge har en frihandelsavtale med, kan importøren oppnå såkalt preferansetoll-behandling, som er reduksjon eller bortfall av den ordinære tollsatsen. Disse tollfordelene gjelder bare dersom eksportøren har utstedt et gyldig opprinnelsesbevis.

Den mest praktiske varianten av opprinnelsesbevis er en såkalt fakturaerklæring, som er en standard tekst som påføres fakturaen. For å kunne bruke fakturaerklæringer på sendinger med verdi over NOK 50 000 er det imidlertid et vilkår at eksportøren har en egen autorisasjon fra norske tollmyndigheter (autorisert eksportør).

Autorisasjonsordningen omfatter både produsenter og eksportører som videreselger varer. Den autoriserte eksportøren kan også få tillatelse til at opprinnelseserklæringene ikke signeres, som ellers er et krav.

Se mer

Shipping, offshore og oljevirksomhet

Det er en rekke fritaksordninger knyttet til moms og særavgifter som kan benyttes av selskaper som driver innen offshore og shipping. Det er fritaksordninger både ved innkjøp og ved salg av varer og tjenester. Særlig er det avgjørende å få utnyttet fritaksordningene knyttet til kjøp/leie og bygging/ombygging av skip og oljeinnretninger, samt ved kjøp av drivstoff og andre store anskaffelser.

Fritaksordningene kan variere fra land til land, og er mer begrenset i land utenfor Norge. Dette gjelder særlig innenfor offshore. Skip som opererer innenfor et enkelt lands territorium over lengre tid kan reise både problemstillinger knyttet til høye tollsatser og merverdiavgift som ellers er fremmed innenfor denne bransjen.

Les mer om Shipping, offshore og oljeservice her.

Se mer

VAT review

VAT review er en grundig gjennomgang av MVA-behandlingen i din virksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil gi din virksomhet det nødvendige løftet slik at ledelsen kan stole på at MVA ikke er et risikoområde. VAT review det av våre produkter som går mest detaljert til verks med sikte på å ivareta potensielle risikoområder og identifisere besparelser innenfor MVA i din virksomhet.

Gjennomgangen vil skreddersys din virksomhets behov både med tanke på fokusområder ved gjennomgangen, men også med tanke på å lette belastningen en slik gjennomgang vil kunne innebære for virksomhetens økonomifunksjon. Vi kan tilby ulike tilnærminger for en gjennomgang og konsulenter som kan støtte økonomifunksjonen i virksomheten ved en slik gjennomgang.

Se mer


Kontakt oss

Yngvar Solheim

Yngvar Solheim

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 657

Espen Qvist

Espen Qvist

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 407

Per Kirknes

Per Kirknes

Advokat | Direktør

Tlf: 952 60 099