Skattetvister


Vi tilbyr spesialistbistand innen skattetvister og prosedyre på skatterettens område.

Vi har betydelig erfaring med endrings- og klagesaker, bokettersyn og tvisteløsning på dette området, og kan bistå i enhver fase i saken. Flere av våre ansatte har også lang og verdifull arbeidserfaring fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Skattetvister


Vi kan bistå med blant annet:

Verdivurdering av sak

Innledningsvis vil vi gjøre en grundig vurdering av saken din og gi en kvalifisert anbefaling i forhold til videre fremdrift. Ved vurderingen trekker vi inn den fagkompetansen vi mener er riktig for å vurdere ditt spørsmål og gi en faglig og oppriktig vurdering av din sak. Dersom problemstillingen har internasjonale implikasjoner kan vi samarbeide med våre kontakter i det internasjonale PwC-nettverket som består av kontorer og medarbeidere i mer enn 150 land.

Se mer

Utforming av klage

Når saken er grundig utredet må det vurderes om det f.eks. skal inngis en klage på ligningen, sendes et brev til skattemyndighetene e.l. Vi kan på dette stadiet i saken bistå med utforming av klage eller andre aktuelle dokumenter. Mange av våre medarbeidere har bakgrunn fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Det gjør at vi har de beste forutsetninger for en god kommunikasjon med myndighetene. God og løsningsorientert kommunikasjon er også viktig ved utformingen av klager og dokumenter.

Se mer

Dialog med skatte- eller avgiftsmyndigheter

En betydelig del av vårt arbeid består av oppfølging av korrespondanse og klagesaker mot skatte- og avgiftsmyndighetene som f.eks. skattekontorene, Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS), Oljeskattekontoret, Fylkesskattekontoret osv. Vårt kontaktnett og erfaringer fra løpende saker gjør oss godt rustet til å identifisere hvordan dialogen med de relevante myndighetene skal håndteres for å belyse og løse din sak best mulig. Ofte er det mulig å komme til omforente løsninger ut fra en grundig faglig fundert dialog, og ved å ha en god kommunikasjon som skaper forståelse for faktum i saken.

Se mer

Vurdering av spørsmål om domstolebehandling av saken

Dersom en administrativ klage ikke når frem kan det være aktuelt å foreta en fornyet vurdering av saken, særlig dersom klagerunden har avdekket mange nye opplysninger. Denne vurderingen bør gjøres av flere, og kan bringes inn for vurdering i en relevant spesialistgruppe. Vi har egne spesialistgrupper innenfor nasjonal skatt, internasjonal skatt og særskatteregimer som f.eks. kraftbeskatning og petroleumskatt. Vi har også et "Dispute resolution team" som er spesialisert på tvister om internprising. Vi kan gi råd og være en diskusjonspartner ved vurderingen av om tvisten skal bringes inn for domstolene.

Se mer

Oppfølging - rettstvister fra første instans til Høyesterett

Vi har lang erfaring og gode resultater med løsing av rettstvister for domstolene. På hvert stadium av saken undersøker vi også muligheten for å komme til minnelige løsninger. Nettopp det at saken bringes inn for domstolene gjør at Staten oppnevner en prosessfullmektig som gjerne ser på saken med nye øyne og kan gjøre en realistisk vurdering av sannsynlig utfall. Da kan det være mulig å finne en omforent løsning selv om det ikke har vært mulig tidligere.

Se mer

Kontakt oss

Svein Gunnar Stang Hansen

Svein Gunnar Stang Hansen

Advokat | Partner

Tlf: 952 60 604

Dag Saltnes

Dag Saltnes

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Region Vest

Tlf: 952 60 632