Verdivurdering og finansiell modellering

PwC Deals leverer et bredt spekter av verdivurderingstjenester

Vi tilbyr verdivurdering av hele eller deler av selskap, opsjoner, kjøpsprisallokeringer, nedskrivningstester og finansielle analyser.

PwC Deals er et team med mye erfaring, gode verktøy i form av informasjonsdatabaser og modeller, samt et internasjonalt nettverk med betydelig spisskompetanse og felles metodikk.

Kontakt oss 

 


Hva kan vi hjelpe deg med ?

Kjøp, salg, fusjon, fisjon

Vi bistår med kommersielle vurderinger ved kjøp, salg eller fusjon/fisjon. Sentrale områder vil være identifisering og kvantifisering av bransjens verdidrivere og utsikter. Det vil ofte være essensielt å utrede og estimere mulige synergier inkludert eventuelle implikasjoner for verdi, bud eller pris.

Konserninterne restruktureringer

Aksjeloven krever at salg av eiendeler eller virksomheter innenfor et konsern skjer til markedsmessige betingelser. Vi har omfattende erfaring med utarbeidelse av verdivurderinger for slike formål. Dette inkluderer utarbeidelse av formelle erklæringer som krever av aksjeloven (§ 3-8 og § 3-9). Skatteregler krever ofte det samme, for eksempel ved flytting av eierskap over landegrenser.

Regnskapsavleggelse

Internasjonale regler for konsernregnskap (IFRS 3R) krever at kjøpsprisen allokeres til identifiserte eiendeler og forpliktelser, både materielle og immaterielle, samt eventuell goodwill.

Regnskapsstandardene krever videre nedskrivningstesting av balanseposter ved såkalte ”triggering events”. Noen eiendeler skal i tillegg testes minst én gang i årets (IAS 36).

Fairness opinion

I situasjoner hvor ledelsen eller andre kan mistenkes for å ha interesse av en prissetting i forhold til markedspris tilsier god Corporate Governance at det bør innhentes en uavhengig oppfatning av pris. Ofte innhentes en fairness opinion for å gi minoritetseiere en forvissning om at det ikke foregår tapping av verdier.

Tvister

Våre rådgivere har erfaring med å bistå i ulike konflikter der det er uenighet om verdien av en virksomhet. Eksempler er ekspropriasjon, skifte, tvangsinnløsning etter aksjeloven, konflikt om vedtektene og private søksmål. Vi kan i den forbindelse opptre som sakkyndig vitne ved rettsforhandlingene og har betydelig erfaring med rettsprosesser, vitneførsel og utarbeidelse av sakkyndige rapporter.

Kontakt oss

Henrik Gran

Partner, Oslo, PwC Norway

+47 952 60 046

Kontakt meg