Internkontroll

Skreddersydd og effektiv internkontroll

Sterk styring innebærer å sette klare mål for virksomheten, gi struktur og retningslinjer for hvordan man skal nå målene, håndtere risiko og, på en systematisk måte, sikre at prosedyrer og kontrollaktiviteter er på plass i organisasjonen for å etterleve lover og regler. Internkontroll er en prosess som involverer alle disse elementene, men handler først og fremst om at prosessene skal sikre at virksomheten når sine mål.

Vi har et av Norges fremste kompetansemiljøer for å kunne bistå store og små virksomheter med å utvikle eller forbedre sin internkontroll kostnadseffektivt. Basert på vår brede erfaring har vi etablert en egen internkontrolldatabase med standardiserte prosessbeskrivelser, risikoer og kontrollbeskrivelser. Disse kan vi skreddersy til deres virksomhet, og dette gjør at vi kan gjennomføre prosjekter på en ressurseffektiv måte.

Hvordan kan vi bistå din virksomhet?

 • Verifisere målsettinger og strategi
 • Identifisere og vurdere risiko
 • Designe og implementere rutiner og kontroller
 • Overvåke og forbedre

Kontakt oss for en prat

Internkontroll med PwC

Effektiv og fornuftig drift, etterlevelse av gjeldende lover og regler, og pålitelig rapportering, både finansiell og ikke-finansiell, er alle målsettinger knyttet til internkontroll. Når dette gjøres riktig, bidrar det til å øke lønnsomheten samtidig som det reduserer risiko. PwC er opptatt av å gjøre god internkontroll både kostnadseffektiv og tilpasset virksomhetens risikomiljø og kompleksitet. 

Vi kan hjelpe deg med å evaluere, etablere og videreutvikle internkontroll i en rekke ulike situasjoner. Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg.

Aktuelle utfordringer med internkontroll:

 • Virksomheten har ikke etablert noe helhetlig system for internkontroll, noe som gjør det vanskelig for styret og ledelsen å vurdere i hvilken grad krav og retningslinjer etterleves i ulike prosesser.
 • Virksomheten har etablert kontrollaktiviteter, men det er usikkerhet om rutiner og kontroller er fokusert mot de mest kritiske risikoene.
 • Målene som etterlevelsen skal knyttes mot er utydelige eller ikke tilgjengeliggjort.
 • Det er usikkerhet om hvorvidt etablert internkontroll har hensiktsmessig omfang og modenhet  i forhold til virksomhetens aktivitet.
 • Virksomheten opplever selv at de har betydelig grad av kontrollaktiviteter, men det mangler formalisering og dokumentasjon, og det er derfor vanskelig å overvåke eller rapportere etterlevelse.
 • Det mangler en oversikt over hensiktsmessig overordnet internkontroll i ledelsesprosessene.
 • Det mangler en forståelse for hensiktsmessig internkontroll relatert til IT området.
 • Det er utfordrende å sette opp kontroller knyttet til bærekraftsrapportering som sikrer god oversikt over virksomhetens risiko knyttet til bærekraft.
 • Virksomheten har et system for internkontroll, men har utfordringer knyttet til  å få linjeorganisasjonen til å utføre kontrollaktivitetene. Man opplever at systemet ”visner” over tid.
 • Virksomheten har oppnådd en viss modenhet med sin internkontroll, og ønsker nå å utvikle seg videre i retning ”beste praksis” i forhold til kostnadseffektiv og ressurseffektiv internkontroll.
 • Virksomheten mangler tilstrekkelige prosesser for å følge opp at definerte rutiner og kontroller faktisk utføres.

ICFR Benchmark Survey 2022

How mature and cost effective is your company's internal control over financial reporting (ICFR)?

View the 2022 results (English, PDF, 2.3 MB)

Kontakt oss

Tanja Sæland

Partner | Governance, Risk & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 630

Kontakt meg

Gøril Hyni

Partner | Governance, Risk & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 629

Kontakt meg