Internkontroll

Skreddersydd og effektiv internkontroll

Vi har et av Norges fremste kompetansemiljøer for å kunne bistå store og små virksomheter med å utvikle eller forbedre sin internkontroll kostnadseffektivt.

Basert på vår brede erfaring har vi etablert en egen internkontrolldatabase med standardiserte prosessbeskrivelser, risikoer og kontrollbeskrivelser. Disse kan vi skreddersy til deres virksomhet, og dette gjør at vi kan gjennomføre prosjekter på en ressurseffektiv måte.

Hvordan kan vi bistå din virksomhet?

 • Verifisere målsettinger og strategi
 • Identifisere og vurdere risiko
 • Designe og implementere rutiner og kontroller
 • Overvåke og forbedre

Kontakt oss for en prat

Eli Moe-Helgesen, partner og leder for revisjon

Eli Moe-Helgesen, partner og leder for revisjon

Vi er opptatt av at god internkontroll både skal være kostnadseffektiv og skreddersydd til virksomhetens risikobilde og kompleksitet.

Eli Moe-Helgesen, leder for revisjon

Internkontroll i praksis

1. Diagnose av dagens internkontroll

Vi kan bistå med å gjennomføre en diagnose av fullstendighet og kvalitet i dagens internkontroll. Diagnosearbeidet vil resultere i fremleggelse av en rapport med observasjoner, vurderinger opp mot god praksis, samt anbefalinger for ytterligere forbedringer. Omfanget av gjennomgangen kan etter ønske dekke ledelseskontroller, transaksjonsprosesser, IT-prosesser, etc.

2. Etablere internkontroll

Vi kan bistå i prosjekt for etablering av internkontroll, med kartlegging av prosessene, identifisering av de mest kritiske risikoene, design og implementering av rutiner og kontroller, samt etablering av oppfølgingsprosesser for å sikre videre vedlikehold og etterlevelse.

3. Videreutvikle internkontroll

Våre eksperter kan hjelpe dere med å videreutvikle en internkontrollstruktur tilpasset deres virksomhet basert på god praksis. Vår bistand vil hjelpe dere med å sikre et levedyktig rammeverk med prosesser for oppfølging av etterlevelse, vedlikehold og kontinuerlig forbedringsarbeid. Løsningene tilpasses virksomhetens ambisjonsnivå.

 

Aktuelle utfordringer:

 • Virksomheten har ikke etablert noe helhetlig system for internkontroll, noe som gjør det vanskelig for styret og ledelsen å vurdere i hvilken grad krav og retningslinjer etterleves i ulike prosesser.
 • Virksomheten har etablert kontrollaktiviteter, men det er usikkerhet om rutiner og kontroller er fokusert mot de mest kritiske risikoene.
 • Målene som etterlevelsen skal knyttes mot er utydelige eller ikke tilgjengeliggjort.
 • Det er usikkerhet om hvorvidt etablert internkontroll har hensiktsmessig omfang og modenhet  i forhold til virksomhetens aktivitet.
 • Virksomheten opplever selv at de har betydelig grad av kontrollaktiviteter, men det mangler formalisering og dokumentasjon, og det er derfor vanskelig å overvåke eller rapportere etterlevelse.
 • Det mangler en oversikt over hensiktsmessig overordnet internkontroll i ledelsesprosessene.
 • Det mangler en forståelse for hensiktsmessig internkontroll relatert til IT området.
 • Virksomheten har et system for internkontroll, men har utfordringer knyttet til  å få linjeorganisasjonen til å utføre kontrollaktivitetene. Man opplever at systemet ”visner” over tid.
 • Virksomheten har oppnådd en viss modenhet med sin internkontroll, og ønsker nå å utvikle seg videre i retning ”beste praksis” i forhold til kostnadseffektiv og ressurseffektiv internkontroll.
 • Virksomheten mangler tilstrekkelige prosesser for å følge opp at definerte rutiner og kontroller faktisk utføres.

ICFR Benchmark Survey 2022

How mature and cost effective is your company's internal control over financial reporting (ICFR)?

View the 2022 results

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Gøril Hyni

Gøril Hyni

Partner | Governance, Risk & Compliance, PwC Norway

Tlf: 952 60 629