Analyser i offentlig sektor

Vi gjennomfører analyser i forkant, underveis og i etterkant av store og kostbare prosjekter i det offentliges regi. Slik bidrar vi til at de riktige prosjektene velges og gjennomføres i henhold til tid, kostnad og kvalitet.

Konseptvalgutredning

I en tidlig fase av et prosjekt skal det kartlegges hvilket samfunnsbehov prosjektet skal løse, og utredes ulike løsninger å løse dette behovet på (konsept). Formålet er å sikre at de riktige prosjektene iverksettes gjennom at samfunnsbehovet løses på en best mulig måte. I henhold til utredningsinstruksen er konseptvalgutredninger underlagt kvalitetssikringsregimet og skal underlegges ekstern kvalitetssikring (KS1).

Kvalitetssikring

Sammen med samarbeidspartnere er PwC ett av seks konsulentkonstellasjoner som har rammeavtale med Finansdepartementet om gjennomføring av eksterne kvalitetssikringer.

Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomiske analyser er ofte utgangspunkt for statlige prosjekter og skal gi beslutningstakere et godt utgangpunkt for beslutning. Analysen gjennomføres før tiltaket iverksettes og skal vurderer alle tilsiktede og utilsiktede virkninger, både prissatte og ikke-prissatte. En samfunnsøkonomiske analyse er aktuelt for alle typer statlige tiltak.

Evaluering

Vi har utarbeidet et eget sett med evalueringsstandarder som styrker vår praksis ved at de bidrar til å redusere sannsynligheten for innslag av tilfeldige feil og forskjeller i evalueringsresultater.

Evalueringsstandardene anvendes på fire områder som kan ses på som egenskaper ved en evaluering: nytte, gjennomførbarhet, riktighet, samt presisjon og nøyaktighet.

Gransking

Vi har et eget teknologilaboratorium med ulike IT-verktøy for sikring av analyse av elektroniske spor og store mengder informasjon. Denne teknologilaben brukes også i undersøkelser av datainnbrudd (Cyber Crime).

Vi har omfattende erfaring innenfor sikkerhets- og beredskapsområdet, og kan bistå i identifisering av sårbare områder, utvikling av forebyggende tiltak og etablering av en helhetlig beredskapstankegang for å håndtere uforutsette hendelser.

Les mer

Kontakt oss

Pål Kulø Lønseth

Advokat | Partner | Nasjonal Leder , PwC Norway

Tlf: 965 01 616

Roger Mortensen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 699