Risikopremien i det norske markedet

En ipad med skjerm som viser en graf hvor det står market analysis.
  • 07/12/23

Til tross for et utfordrende makrobilde og flere rentehevinger, forblir aktørenes oppfatning av markedsrisikopremien uendret på 5 %. Undersøkelsen viser også en økning i markedsaktørenes langsiktige inflasjonsforventninger til 2.5 %, som nå
overstiger Norges Banks inflasjonsmål på 2.0 %.

5 %

Markedsrisikopremien i det norske markedet er uendret og har en median på 5,0 %.

54 %

54 % av respondentene benytter 10-årig statsobligasjon som risikofri rente.

80 %

80 % mener at det bør benyttes et påslag i avkastningskravet for små selskaper.

For trettende år på rad har PwC, i samarbeid med Forening for finansfag Norge (FFN), gjennomført undersøkelsen “Risikopremien i det norske markedet”. Undersøkelsen er basert på svar fra 146 av FFNs ca. 1 000 medlemmer. 

Her er noen av funnene fra årets undersøkelse

Markedsrisikopremie

Nivået på markedsrisikopremien i det norske markedet for 2023 ligger på 5,0 %. Størrelsen på markedsrisikopremien har vært stabil i perioden undersøkelsen har vært gjennomført.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vektet snitt 5,2 % 4,9 % 5,0 % 5,0 % 4,9 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % 5,0 %
Median 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %
Kvartil 1 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 5,0 %
Kvartil 3 6,0 % 5,5 % 5,4 % 5,1 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Risikofri rente

Respondentene ble spurt om hva som bør benyttes som risikofri rente i avkastningskravet til egenkapitalen for norske selskaper. Andelen respondenter som svarer at 10-årig statsobligasjon bør benyttes er 54 % i årets undersøkelse. 18 % svarer at de benytter normalisert risikofri rente.

Sammenheng mellom risikopremien og risikofri rente

Respondentene som mener at endring i risikofri rente endrer deres vurdering av risikopremien, har ulik oppfatning av hvordan dette påvirker markedsrisikopremien. Til forskjell fra tidligere undersøkelser svarer minoriteten (42 %) at en økning i risikofri rente øker markedsrisikopremien, mens 56 % svarer at en økning i risikofri rente vil redusere markedsrisikopremien.

Få full oversikt - les hele rapporten

Last ned rapporten (PDF of 4.69mb)

Tidspunkt for siste renteheving og rentetopp

Nytt for årets undersøkelse er to spørsmål inkludert om sentralbankens kommende rentebeslutninger.

Majoriteten av respondentene forventer at styringsrenten kommer til å øke for siste gang i desember 2023 (51 %). Et flertall av respondentene (57 %) forventer at styringsrenten vil nå et nivå i intervallet mellom 4,26 % og 4,50 %. 29 % av respondentene forventer at styringsrenten vil nå et nivå over 4,50 %.

Miljø og bærekraft

Majoriteten av respondentene justerer kontantstrømmen og/eller avkastningskravet for selskaper med svake prestasjoner tilknyttet miljø og bærekraft (67 %). Dette er noe lavere enn resultatene for 2021 og 2022.

I likhet med fjorårets undersøkelse fikk respondentene som svarte “ja” på det foregående spørsmålet følgende spørsmål: «Hva benytter du som grunnlag for å vurdere om selskapet har svak performance knyttet til miljø og bærekraft?».

Svarene på spørsmålet var varierte. Flere svarer at de benytter ESG-score fra eksterne kilder, selskapets egen bærekraftsrapportering og -strategi og interne vurderinger.

IFRS 16

Respondentene ble spurt hvordan de hensyntar IFRS 16 – en ny internasjonal regnskapsstandard innført 1. januar 2019 – i verdsettelsen av et selskap, både når det kommer til kontantstrømanalyse og ved bruk av multipler.

Her svarte 44 % at de ikke har tatt stilling til dette, 14 % svarte at de ikke gjør noen justering, mens 23 % svarte at de justerer historiske multipler i tråd med IFRS 16 slik at de blir sammenlignbare med dagens multipler. 13 % svarer at de gjør motsatt ved å justere fremtidige multipler tilbake i tråd med IAS 17.


Få full oversikt - les hele rapporten

Last ned rapporten (PDF of 4.69mb)

Ønsker du transaksjonsrådgivning?

Vi kan hjelpe deg med verdivurdering og finansiell modellering ifbm. oppkjøp, fusjoner, fisjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer.

Kontakt oss

Henrik Gran

Partner, Oslo, PwC Norway

+47 952 60 046

Kontakt meg

Karen Fastbø

Direktør | Deals, Oslo, PwC Norway

+47 982 64 217

Kontakt meg