Stadig flere implementerer skybaserte ERP-systemer

Landskapet for ERP-systemer i Norge er i kontinuerlig endring. Er din virksomhet rustet for fremtiden?

-->

Med skybasert ERP-system kan du øke konkurransefortrinnet og redusere sikkerhetsrisikoen til din virksomhet.

ERP-leverandørene investerer store summer i ny, skybasert teknologi. Overgangen til skybasert ERP-system vil gi funksjonalitet som kan føre til både raskere og mer nøyaktig rapportering, samt gjøre virksomheten bedre rustet mot dataangrep og sikkerhetstrusler. Det er derimot nødvendig med riktig kompetanse og god endringskultur for å dra maksimal nytte ut av all ny teknologi.

Marianne Brusdal smiler mot kamera

– Vårt mål er å identifisere tiltak som kan øke effektivitet og forbedre kvalitet. Vi ser at de mest effektive virksomhetene har skybaserte ERP-systemer. De rapporterer raskest, og med mindre feil, sier Marianne Brusdal, partner for CFO Solutions.

Maskinlæring, kunstig intelligens, IoT-integrasjoner, bærekraftsrapportering og sikkerhetsarkitektur er eksempler på ny teknologi ERP-leverandørene investerer i. Utviklingen skjer primært i de skybaserte løsningene og for å benytte ny teknologi er virksomheten din avhengig av å ta del i denne reisen.

Vi har gjennomført en undersøkelse hvor vi har intervjuet både ERP-leverandører og et utvalg av våre kunder. Undersøkelsen er basert på intervjuer med finansdirektører, IT-ansvarlige, regnskapssjefer, og systemansvarlige. Svarene fra undersøkelsen viser hva leverandører og kunder tenker om fremtidig utvikling, behov og utfordringer knyttet til ERP-systemer. 

Fire steg for vellykket valg og implementering

Leverandører i dag selger kun skybaserte ERP-systemer

Skyløsninger finnes i tre varianter, hvor varianten av skybasert løsning handler om hvilke ressurser som deles. Gjennom deling av ressurser får alle selskaper bedre kapasitet enn man kunne fått når man selv er ansvarlig for både program, database og server.

En vanlig misforståelse hos mange av våre kunder er at de tror de har en skyløsning, mens de egentlig har managed cloud.

On premise: Egen løsning for program, database og server. Managed Cloud: Egen løsning for program, database og server. Private Cloud/Single Tenant: Delt løsning i skyen for server. Egen løsning for program og server. Public Cloud/Semi-Multi Tenant: Delt løsning i skyen for program og server. Egen løsning for database. Public Cloud/Multi-Tenant: Delt løsning i skyen for program, database og server.

Ved on-premise har selskaper en egen løsning for program, database og server, ofte lokalisert i egne lokaler. Managed cloud er som on-premise, men selskaper benytter fjerninnlogging for å koble seg på servere, som er lokalisert hos en tredjepart.

Bare 29 % av leverandørenes kunder bruker skybaserte ERP-løsninger

Ikke overraskende selger leverandørene i dag kun skybaserte løsninger (97%). Det betyr at mange norske virksomheter står overfor en ERP-migrering til skyen de kommende årene.

Nedenfor har vi illustrert de viktigste ERP-leverandørene og ERP-systemene i det norske markedet, samt deres utvikling over tid. Ikke overraskende er alle nyere systemer født SaaS (Software as a Service), altså som en tjeneste i skyen, mens systemene som har eksistert over lengre tid er blitt til SaaS.

Tidslinje fra 1970 til 2020. Oversikt over ERP-systemer som er on-premise, de som er født SaaS og de som har utviklet seg fra å være on-premise til å bli SaaS.

ERP-systemer tilpasset din bransje

ERP-systemene kan kategoriseres ut ifra kundestørrelse og bransjeorientering. Uavhengig av bransjen virksomheten din opererer i, og størrelsen på den, finnes det sannsynligvis flere ERP-løsninger som kan løse dine behov. 

Oversikt over ulike ERP-systemer basert på kundestørrelse i industri- og logistikkbransjen. Fra mikrobedrifter (1-9 ansatte), små bedrifter (10-49 ansatte), mellomstore (50-249 ansatte) og store bedrifter (mer enn 250 ansatte.)
Oversikt over ulike ERP-systemer basert på kundestørrelse i handel- og tjenestebransjen. Fra mikrobedrifter (1-9 ansatte), små bedrifter (10-49 ansatte), mellomstore (50-249 ansatte) og store bedrifter (mer enn 250 ansatte.)

Flere enn halvparten har ikke startet skytransformasjonen

Selv om det er opplagte fordeler ved å være i skyen ser vi at kun halvparten av kundene våre bruker en skyløsning eller har planer om å starte skyreisen. Det betyr at 50 % ennå ikke har startet migreringen til skyen og derfor ikke får glede av ny teknologisk funksjonalitet som bidrar til større effektivitet, bedre kvalitet og sikkerhet.

33 % bruker tradisjonell on-premise, 24 % er nysgjerrige på skyløsninger, 14 % har startet skyreisen, 29 % bruker en SaaS-løsning.

I underkant av 30 % av våre kunder har tatt reisen til skyen, mens ytterligere 14 % har startet på denne reisen.

Manglende gevinstrealisering ved migrering til skyløsning

Blant kundene som har gjennomført en migrering til skyen svarte 40 % at migreringen ikke ble levert i henhold til avtalt tid. Tydelig definerte målsetninger er essensielt for vellykket implementering. Konsekvenser av forsinket ERP-implementering er ofte dyrt, krevende for ansatte og kan ha en kommersiell risiko.

Hele 70 % svarte at migreringen ikke ble levert til avtalt pris

Kun 30 % svarte at de fikk all funksjonalitet som ble lovet. Den lave andelen som tror at det er gevinster ved å migrere til en skybasert løsning kan ses i lys av dette, og at de ikke har klart å ta ut effektene som ble forespeilet ved migreringen.

For de virksomhetene som har lykkes med å levere med hensyn til tid, kost og prosessforbedring er det spesielt tre områder som peker seg ut: kompetanse, kapasitet og endringskultur. 

Riktig kompetanse og nok kapasitet er en utfordring

Mangel på kapasitet og riktig kompetanse om hvor virksomhetene vil og tilpasningsutfordringer er eksempler på hvorfor prosjekter ikke blir levert som planlagt. 

 • Manglende kompetanse til å kommunisere med potensielle leverandører eller til å fullt ut forstå hva de er på utkikk etter og hva som kan leveres av leverandør.
 • Manglende bestillerkompetanse og tilstrekkelig oversikt over dagens prosesser og ønsker for det nye systemet. 

 • Utfordringer med å forstå kompleksitet og risiko knyttet til å velge en leverandør som passer inn med eksisterende for- og støttesystemer.  Virksomhetene blir i større grad avhengig av enkeltpersoner eller avdelingers vilje til jobbe utover det normale.

Trenger du kompetanse eller kapasitet? CFO Solutions kan hjelpe deg

SaaS-systemer kan redusere sikkerhetsrisikoer

ERP-systemet er bedriftens fremste ressurs for forretningskritisk informasjon relatert til kunder, leverandører, ansatte, salg, inntekter, kostnader og produktlinje. Dette utgjør flere alvorlige sikkerhetsrisikoer, uavhengig av om løsningen er on-premise eller SaaS.

Likevel er det viktig å huske på at du med en on-premise-løsning er ansvarlig for sikkerhet av hele infrastrukturen, i tillegg til at du er sårbar dersom nøkkelressurser ikke er tilgjengelige eller forlater virksomheten. Dette er uheldig med dagens dynamiske trusselbilde.

De siste to årene har vi sett mange dataangrep der ERP-systemer har blitt slått ut over lengre tid, noe som har ført til store finansielle tap som følge av stans i de viktigste forretningsprosessene. 

– Har du lite kompetanse på sikkerhet kan det være flere fordeler med et skybasert ERP-system. Men, husk at virksomheten din alltid, uavhengig av løsning, har øverste ansvar for egne data, sier Eldar Lorentzen Lillevik, partner for Cyber Security & Privacy.

Med en SaaS-løsning kan virksomheten fokusere på tjenesten og utvalgte deler av sikkerhet, som tilgangsstyring og identitetssikkerhet, mens skyleverandøren sørger for introduksjon av sikkerhetsoppdateringer og datasentersikkerhet. SaaS innebærer stor grad av tillit til skyleverandøren, men virksomheten vil alltid ha det øverste ansvaret, også i en SaaS-løsning.

Fremtidens ERP-system ligger i skyen

Den digitale transformasjonen går stadig raskere, og ERP, som hjertet av virksomheten, er i sentrum av denne transformasjonen.

Det er særlig tre trender som skiller seg ut i denne sammenhengen.

SaaS

Preferansen for skybasert ERP vil fortsette å øke, i takt med at flere bedrifter oppdager fordelene, samtidig som leverandørene utvikler løsningene. Bærekraftsrapportering, bedre maskinlæring, low-code extensions og kontinuerlig forbedring er viktig for leverandørene de neste årene.

Vertikal integrasjon

Et fullt integrert ERP-system med vertikale utvidelser og “ERP-app stores”. Slik kan bedriftene få de spesifikke funksjonalitetene de trenger uten besværlige integrasjonsproblemer eller data låst i informasjonssiloer.

Brukertilpasning

Ansatte, kunder og leverandører vil alle ha innhold og funksjonalitet som samsvarer med deres spesifikke behov eller interesser, og som gjør dem mer produktive. Brukere kan forvente tilpassede dashbord, AI-drevet søk, persontilpasset chat og persontilpasset arbeidsflyt på tvers av enheter.

 

Sterk endringskultur er nøkkelen til vellykket implementering

ERP-systemer er komplekse, og hvert prosjekt er unikt. Det er likevel noen elementer som går igjen som kan øke sannsynligheten for at du lykkes med implementering av nytt ERP-system.

Tidligere undersøkelser vi har gjennomført har pekt på viktigheten av endringskultur, og vi vil gjenta dette her. Et av hovedtrekkene ved et vellykket prosjekt er virksomhetens, avdelingens og enkeltpersoners evne, villighet og driv til å ta i bruk det nye systemet. Dette har mye å si for hvor fornøyd virksomheten blir, i hvilken grad prosesser forbedres, og hvor mye av tilgjengelig funksjonalitet som tas i bruk.

Mennesker er av natur skeptiske til endring. Uten en sterk endringskultur vil det å ta i bruk et nytt system bidra til at de ansatte ofte føler seg fremmedgjort og lite involvert, noe som øker risikoen for at implementeringen mislykkes.

Leverandørene vi har pratet med peker på det samme når vi spør dem om hvordan virksomheter kan lykkes med reisen til skyen. Fokuset må ligge på selve løsningen og ikke eksisterende prosesser, og ledelsen er nødt til å skape en kultur for endring.

Fire steg for å lykkes med valg og implementering av ERP-system

Modningsfasen

Å bytte ERP-system er både kostbart og tidkrevende. Modningsfasen bør derfor alltid starte med å forsvare nødvendigheten av ERP-byttet. Noen ganger kan utfordringer løses ved en oppgradering til nyeste versjon av systemet man har, ved å supplere dagens system med en nisjeløsning eller ved å ta i bruk ubenyttede moduler. 

Vår erfaring viser at følgende er essensielt å vurdere i modningsfasen:

 • Identifiser rasjonelle motiver og vurder alternativene. Bytte av ERP-system er krevende, og bør kun gjøres dersom alternativene ikke strekker til.

 • Konkretiser svakheter i dagens løsning

 • Vurder mulighetene i markedet

 • Avklar om kompetanse, intern kapasitet, og finansielt handlingsrom er tilstede

Forprosjekt

Et forprosjekt har som mål å legge grunnlaget for implementeringsprosjektet og valg av ERP-leverandør. Informasjonsinnhenting og vekting av følgende seks kriterier er sentralt:

 • Datasenterets attributter (sikkerhet og etterlevelse av interne og eksterne krav, lokasjon, prismodell)
 • Leverandørens egenskaper (investeringsvillighet, strategi, økosystem, eierstruktur)
 • Løsningens kvaliteter (brukeropplevelse, teknologisk arkitektur, integrasjonsmuligheter og bransjeinnretning)
 • Partners evner (leveransekapasitet, soliditet, kompetanse, sertifisering, vedlikehold og service level agreement (SLA))
 • Økonomisk struktur (lisenskostnader, prosjektkostnader, forvaltningskostnader, prismodell)
 • Intern kapasitet og endringsvilje (ressursinvestering, omstillingsevne, prosessforbedring)

For å gjøre en kvalifisert avveining og vurdering bør det gjennomføres en “request for information”- (RFI) prosess, hvor man ber ERP-leverandørene om detaljert informasjon om deres ERP-system, gjennomgang av demo, priser og avgrensninger.

Implementering

Det finnes tre hovedkategorier av implementeringsmetoder, som hver har sine fordeler og ulemper. Disse tre er:

 • Fossefallsmetoden: Implementering i steg fra A til Å
 • Agil metode: Arbeid etter en overordnet løsningsbeskrivelse, og juster underveis
 • Fit/gap-metoden: Leverandøren leverer en pre-definert løsning med konfigurerte forretningsprosesser som kan tilpasses en virksomhets prosesser. 

Hva som er den beste metoden avhenger av selskap, prosesser og løsningen som skal implementeres. Vi mener det kan være hensiktsmessig å kombinere ulike aspekter av de tre metodene for å skape en god prosessflyt i implementeringsprosjektet. 

Det viktigste i implementeringen er å detaljspesifisere, bygge løsning, rense masterdata, teste, migrere data og vurdere forvaltningsmuligheter.

Forvaltning

ERP-løsninger har lang levetid, og god forvaltning er derfor viktig. Etter implementering og stabilisering anbefaler vi derfor å vurdere hvordan en best kan forvalte implementert løsning.

Dagens skybaserte ERP-løsninger har vanligvis 2-12 nye oppdateringer hvert år for å sikre overholdelse av regulatoriske krav og kontinuerlig forbedring. 

Hver av disse oppdateringene kan ses på som et lite implementeringsprosjekt, og for å sikre at selskapet får implementert alle oppdateringene er det i de fleste tilfeller hensiktsmessig at selskaper etablerer en avtale med en forvaltningspartner som kan hjelpe til med forvaltning av implementert løsning.

Vi hjelper deg med ERP-implementeringen

Hver kunde er unik. Derfor tror vi på skreddersydd rådgivning for den enkelte bedrift. Vi kvalitetssikrer dokumentasjon og aktiviteter relatert til din bedrifts anskaffelse av nytt ERP-system og sikrer en løsning som samsvarer med din bedrifts funksjonelle og økonomiske behov.

Vi har konsulenter med bred erfaring innen prosjektstyring og kvalitetssikring av IT-prosjekter og i implementeringsfasen bistår vi med prosjektledelse, prosjektmetodikk og risikovurdering. 

Vi har lang erfaring med å sammenligne mot beste praksis i det norske og internasjonale markedet, og har tilgang på presis og velprøvd metodikk, kompetanse og bransjeerfaring.

CFO Solutions: Skreddersydd dine behov

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Marianne Brusdal

Marianne Brusdal

Partner l Nasjonal leder for CFO Solutions, PwC Norway

Tlf: +47 952 60 702

Skjul